Dagordningen vid IAASB:s septembersammanträde 2004 är omfattande. Bland annat behandlas i en första omgång ett förslag till en ny standard om revisionsberättelsen (700) där hänsyn tagits till den stora mängd synpunkter, bl.a. från FAR, som kom in vid den remissbehandling som avslutades i mars 2004 (se ”Revision” Balans nr 1/2004). Vidare tas i en andra omgång upp förslag till remissversion av moderniserade ISA om väsentlighet (320) respektive uppskattningar i bokföringen (540).

Vi har kunnat se en utveckling mot allt mer omfattande och ordrika moderniserade ISA. Den under 2003 utgivna nya riskstandarden ISA 315 liksom den i början av 2004 utgivna väsentligt omgjorda standarden om oegentligheter ISA 240 är exempel på detta. Frågan om hur man ska läsa och förstå texten i en ISA, båda den fetstilta och den med vanlig stil, har genom denna utveckling också fått ökad fokus. Detta har lett till att IAASB har tillsatt ett projekt som ska komma med förslag på hur ISA:ernas klarhet och förståelse skulle kunna förbättras. Vid septembersammanträdet räknar IAASB med att kunna besluta om att sända på remiss, dels ett policyuttalande om uttryckssätt och terminologi i en ISA, dels ett diskussionsdokument om hur ISA:ernas klarhet och struktur skulle kunna förbättras.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson

är teknisk sekreterare på FAR.