Det är den nya EU-kommissionens ledord då den tillträder den 1 november. Den inkommande ordföranden, den tidigare portugisiske premiärministern José Manuel Durao Barosso. anser att EU måste bli bättre på att nå ut till medborgarna i medlemsländerna. För att lyckas har han skapat ett nytt ansvarsområde för kommunikationen med medborgarna. Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström blir ansvarig för detta område och hon kommer även att bli förste vice ordförande i kommissionen.

Margot Wallström blir ansvarig för kommissionens kontakter med andra EU-institutioner som Europaparlamentet och ministerrådet samt medlemsländernas parlament. Hon får dessutom ansvar för ännu ett nytt område som kallas kommunikationsstrategi. Det ligger helt i linje med vad som länge har uppfattats som en brist hos kommissionen: att man för medborgarna inte har lyckats förklara betydelsen och innebörden av det europeiska samarbetet. Det innebär också att Margot Wallström därmed får den i hög grad politiska uppgiften att ”sälja” den nya EU-konstitutionen i medlemsländerna. Något som i dagsläget ser ut att bli en krävande arbetsuppgift.

Jag faster särskild vikt vid att kommunicera Europa. Den apati som visade sig i det senaste EU-vakt är oroande. Jag har därför bett en av kommissionens vice ordförande titt särskilt ägna sig åt kommunikationsstrategi. Vad Europa gör och varför, måste förmedlas till medborgarna på ett tydligare sätt”, sa Barosso när han presenterade sin kommission. Margot Wallström. som flera gånger öppet kritiserat kommissionens undermåliga kommunikation, är mycket nöjd med uppdraget. ”Frågan är helt avgörande för hur vi ska lyckas i ett utvidgat EU. Det här är ett fantastiskt uppdrag och som skräddarsytt för mig”, sa hon i samband med utnämningen.

I slutet på september inleder Europaparlamentet sitt arbete med att fråga ut de tilltänkta kom missionärerna. Om samtliga kandidater blir godkända kan den nya kommissionen starta sitt arbete den 1 november. Det är sammanlagt 25 kommissionärer som kommer att få ta hand om var sitt område. Vissa nya sakområden har inrättats, såsom den om kommunikation och en om industri- och företagsfrågor, och vissa området) har delats upp på två. Exempel på det år energi och transport samt jordbruk och fiske som nu blir separata ansvarsområden under var sin kommissionär.

I och med EUs medlemsutvidgning från 15 till 25 länder fick de länder som tidigare hade två kommissionärer nöja sig med en i den nya kommissionen. Flera av de större länderna, dvs. Frankrike, i Tyskland. Storbritannien, Spanien och Italien, har beklagat sig över i tilldelningen av ansvarsområden. Frankrike anser exempelvis att de borde ha fått ett betydligt tyngre område än det om transporter. De hade hellre velat ha hand om den inre marknaden eller konkurrens. Dessa tunga poster gick istället till Irland (Charlie McCreeve) respektive Nederländerna (Neelie Kroes).

Första utmaningen för den nya kommissionen är alltså att få godkänt av Europaparlamentet i oktober. Därefter börjar en betydligt tuffare utmaning att fora kommissionens viktiga frågor framåt, och det med en öppen och tydlig kommunikation med EUs medborgare.

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com