Aktiemarknadsnämnden

Under denna vinjett kommer vi att redogöra för aktuella uttalanden från Aktiemarknadsnämnden. Uttalandena i sin helhet finns att läsa på Aktiemarknadsnämndens hemsida, <http://www.aktiemark-nadsnamnden.se>

Uttalande 2004:18

Prisskillnad A- och B-aktier vid bud m.m. (Proventus – Brio)

Uttalande 2004:19

Prisskillnad mellan röststarka och röstsvaga aktier vid offentligt erbjudande samt högre vederlag vid viss anslutning till budet

Uttalande 2004:20

Undantag från budplikt (Zip Structure – C2Sat)

Uttalande 2004:22

Efteraffärer vid förlängning av offentligt erbjudande

Remissvar

Under denna vinjett kommer Balans oftast endast att publicera FARs ställningstagande till en remiss. Remissvaret finns i sin helhet på FARs hemsida, <http://www.far.se>

Till Bokföringsnämnden

Förslag till allmänt råd och vägledning om Beräkning av medelantalet anställda samt upplysningar om anställda och ledningen (Dnr 209/02)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Bokföringsnämndens (BFN) förslag till allmänt råd och vägledning om Beräkning av medelantalet anställda samt upplysningar om anställda och ledningen (Dnr 209/02). FAR får med anledning härav anföra följande.

Sammanfattning

BFNs utkast till vägledning ”beräkning av medelantalet anställda samt upplysningar om anställda och ledningen” är tänkt att ersätta BFN R 4 Uppgift om medelantalet anställda samt löner och andra ersättningar samt BFNAR 2002:7 om innebörden av begreppet medelantalet anställda samt BFNAR 2002:9 om hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund. Avsikten är dessutom att vägledningen skall ange hur dessa beräkningar och upplysningar skall hanteras för att vara förenliga med begrepp och klassificering av olika ersättningar i RR 29 och IAS 19.

FARs huvudinvändningar mot utkastet är att det även bör innehålla vägledning avseende beräkning av sjukfrånvaro enligt ÅRL 5 kap. 18a §. Dessutom finner FAR det tveksamt att upplysningar om ersättningar skall knytas till begreppet beskattningsbara förmåner.

FAR ser positivt på att BFN i vägledningen försöker definiera begreppet ”medelantalet anställda under de två senaste räkenskapsåren”. Det råder en viss oklarhet om hur detta begrepp skall tolkas. Detta tal får bl.a. betydelse vid beräkningen av vissa gränsvärden i bokföringslagen och årsredovisningslagen. FARs uppfattning överensstämmer med BFN vad gäller begreppet ”de två senaste räkenskapsåren” men inte vad gäller begreppet ”medelantalet anställda”. FAR anser att detta begrepp skall tolkas som att medelantalet anställda under två på varandra följande år i medeltal för vart och ett av åren skall överskrida ett visst gränsvärde.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Reformerade egendomsskatter (SOU 2004:36)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över egendomsskattekommitténs huvudbetänkande Reformerade egendomsskatter (SOU 2004:36). FAR får med anledning härav anföra följande.

Sammanfattning

FAR avstyrker kommitténs förslag om breddad förmögenhetsskatt och anser att förmögenhetsskatten bör avskaffas.

Särskilt de mindre bolagen är beroende av den inhemska kapitalförsörjningen och skulle med kommitténs förslag få väsentligt sämre förutsättningar om förmögenhetsskatten breddas till att omfatta alla marknadsnoterade aktier. Enligt FAR berörs även de medelstora bolagen negativt. Villkoren för företagandet, jobben och tillväxten i Sverige kan därigenom försämras.

Kommittén uppmärksammar de snedvridningar och gränsdragningsproblem som förmögenhetsskattens nuvarande utformning medför. Att nuvarande reglering inte fungerar tillfredsställande konstaterade Skattebasutredningen redan för två år sedan. En breddad skatt löser dock inte detta problem. Problemen flyttas bara till ett nytt och större område där samma typ av snedvridningar kommer att finnas. Även Skatteverket har tagit fasta på detta i sitt särskilda yttrande där man yrkar på en slopad förmögenhetsskatt. Ett avskaffande av förmögenhetsskatten skulle medföra att betydande resurser kunde frigöras för andra arbetsuppgifter inom Skatteverket.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet Enheten för företagsbeskattning

Skatteverkets hemställan om lagändring samt promemoria med förslag till inkomstskattemässig lagreglering av s.k. retroaktiv företagsöverlåtelse (Fi2004/2510)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Skatteverkets hemställan om lagändring samt promemoria med förslag till inkomstskattemässig lagreglering av s.k. retroaktiv företagsöverlåtelse (Fi2004/2510). Med anledning härav får FAR anföra följande.

Ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Näringsdepartementet

Tredje delbetänkandet från FlexMex2-utredningen, Handla för bättre klimat – handel med utsläppsrätter 2005 – 2007, m.m., SOU 2004:62, samt Revisorsintyg vid framtida tilldelningsansökningar

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Handla för bättre klimat – handel med utsläppsrätter 2005–2007, m.m., (SOU 2004:62). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR kommenterar endast den del av det tredje delbetänkandet från FlexMex2-utredningen som har bäring på övervakning, rapportering och kontroll av koldioxidutsläpp (sidorna 91–102, SOU 2004:62).

FAR tillstyrker inte delegationens förslag i denna del.

Kommentar

I det fortsatta arbetet med utformning av handelssystemet, särskilt vad avser verifiering, är det av stor vikt att undvika merkostnader för de företag som omfattas av handelssystemet. Om delegationens förslag (s. 93 och 94–95) införs kommer handelssystemets kontrollör, som ackrediterats för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, att utföra uppgifter som den bolagsstämmovalde revisorn utför i den lagstadgade revisionen. Ett sådant dubbelarbete belastar företagen med onödiga kostnader.

FAR vill medverka till en mera kostnadseffektiv lösning för de företag som omfattas av handelssystemet och lämnar därför tre förslag i prioritetsordning. I sammanhanget vill FAR påminna om att föreningen etablerat specialistkategorin miljörevisor – bl.a. mot bakgrund av kravet på miljöinformation som infördes 1999 – och därmed säkerställt nödvändig specialistkompetens i revisionsteamen för denna del av den lagstadgade revisionen.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Promemoria från Föreningen Svenskt Näringsliv med förslag till ändringar i inkomstskattelagen till följd av Regeringsrättens avgörande RÅ 2004 ref 1 (Sipano 2) (Fi 2004/2929).

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Promemoria från Föreningen Svenskt Näringsliv med förslag till ändringar i inkomstskattelagen till följd av Regeringsrättens avgörande RÅ 2004 ref 1 (Sipano 2) (Fi 2004/2929). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker förslaget och ser det angeläget att lagstiftningen genomförs utan dröjsmål.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansdepartementet Enheten för företagsbeskattning

Skatteverkets förslag till skatteregler för elcertifikat, utsläppsrätter och stödrättigheter (Fi 2004/2591)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Skatteverkets förslag till skatteregler för elcertifikat, utsläppsrätter och stödrättigheter (Fi 2004/2591). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker att lagstiftning sker i enlighet med skatteverkets förslag såvitt gäller beskattning av elcertifikat och utsläppsrätter. FAR anser emellertid att förslaget angående jordbrukets stödrättigheter bör genomgå en ingående analys av konsekvenserna för jordbruket innan det får sin slutliga utformning.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (Fi 2004/3211)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Finansdepartementets promemoria Genomförande av ändringar i moder- och dotterbolagsdirektivet (Fi 2004/3211). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR tillstyrker framlagda förslag om ändring av 24 kap. inkomstskattelagen (1999:1229) och av 4 § kupongskattelagen (1970:624).

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Egendomsskatter – Reform av arvs- och gåvoskatter (SOU 2004:66)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Egendomsskatter – Reform av arvs- och gåvoskatter (SOU 2004:66). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR avstyrker kommitténs förslag om en reform av arvs- och gåvoskatter och anser att arvs- och gåvobeskattningen i stället bör avskaffas.

Om arvs- och gåvoskatterna bibehålles anser FAR att vissa av kommitténs förslag i betänkandet bör modifieras. Vidare bör en möjlighet om förhandsbesked införas.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2003:3) om svenska försäkringsbolags skyldighet att lämna solvensdeklaration (FI Dnr 04-4535-200)

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2003:3) om svenska försäkringsbolags skyldighet att lämna solvensdeklaration (FI Dnr 04-4535-200). FAR får med anledning härav anföra följande.

FARs ställningstagande

FAR tillstyrker föreslagna ändringar med följande kommentarer.

FAR anser att det i förslaget borde ha redovisats med vilket bemyndigande Finansinspektionen vid bestämmande av solvensmarginalen föreskriver avräkning eller dispens för immateriella tillgångar och ej inbetalat aktiekapital, vilka redovisas som eget kapital och därför enligt lag får ingå i den disponibla solvensmarginalen.

FAR vill peka på behovet av samordning mellan den nya solvensföreskriften och Finansinspektionens projekt att till den 1 januari 2005 anpassa redovisningsföreskrifterna till IAS/IFRS.

FAR anser det vara av största vikt att ytterligare förtydliganden görs beträffande Finansinspektionens bedömningsgrunder vid föreläggande av försäkringsbolag eller dess styrelse att upprätta finansiell saneringsplan.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Direktivförslag om nya kapitaltäckningsregler

FAR har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget om nya kapitaltäckningsregler enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG (kreditinstitutsdirektivet) samt rådets direktiv 93/6/EEG om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (kapitalkravsdirektivet, CAD). FAR får med anledning härav anföra följande.

FAR välkomnar i huvudsak EUs förslag till nya mer riskkänsliga kapitaltäckningsregler. Nedan ger FAR synpunkter på de specifika frågställningarna i remissunderlaget. Därefter belyser FAR ett antal ytterligare frågor följt av några observationer av mer allmän karaktär.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

The Technical Director Public Sector Committee International Federation of Accountants

ITC – Social Policy Obligations

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, has been given the opportunity to comment on the paper Accounting for Social Policy Obligations within the public sector.

FAR is supportive of the fact that IFAC-PSC has begun the task of developing a standard concerning social policy obligations, a question specific to the public sector.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

The Technical Director Public Sector Committee International Federation of Accountants

ITC – Non Exchange Transactions

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, has been given the opportunity of commenting on the paper Accounting for Non Exchange Transactions within the public sector.

FAR is supportive of the fact that IFAC-PSC has begun the task of developing a standard concerning Non Exchange Transactions.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

International Accounting Standards Board Attn. Sandra Thompson, Senior Project Manager

Exposure Draft of proposed Amendments to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, The Fair Value Option

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, is responding to your invitation to comment on the Exposure Draft of a Proposed Amendment to IAS 39 Financial Instruments: Recognition and Measurement, The Fair Value Option.

We welcomed the fair value option in our comment letter dated 24 October 2002 as it simplified the application of IAS 39 and facilitated the use of ”natural hedges”. We note that concerns raised by prudential supervisors and other regulators, have led to the issue of this exposure draft proposing a restriction of the use of the fair value option. We do not see why these – unproven – concerns should result in a limitation of the fair value option. For the reasons set out below, we believe that the proposed changes should be rejected.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Annette Kimmit, Senior Project Manager, International Accounting Standards Board

Exposure Draft, Amendments to IFRS 3 Business Combinations, Combinations by Contract Alone or Involving Mutual Entities

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, is responding to your invitation to comment on the Exposure Draft, Amendments to IFRS 3 Business Combinations, Combinations by Contract Alone or Involving Mutual Entities.

General comment

In our view, the priority given to this amendment to IFRS 3 can be discussed. For example, the issue ”business combinations involving entities or businesses under common control” should in our view have been given higher priority than the issues covered by this amendment.

Combinations by contract alone or involving mutual entities are far less urgent and we do not see why they could not have waited for inclusion in phase 2 of the Business Combination project.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

D6 Comment Letters International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D6 – Multi-employer Plans

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, is responding to your invitation to comment on the Draft Interpretation Multi-employer Plans.

We generally support the arguments and proposals set out in ED 6, which seek a practical approach to the information to be obtained/provided under IAS 19.29 although we are not yet convinced that the approach will work in practice.

Our response to the specific questions raised by the IFRIC follows. Under each query, specific Swedish angles are discussed.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Anne McGeachin International Accounting Standards Board

IASB Exposure Draft of a Proposed Amendment to IAS 19, Employee Benefits: Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures

FAR, the institute for the accountancy profession in Sweden, is responding to your invitation to comment on the Exposure Draft of a Proposed Amendment to IAS 19, Employee Benefits: Actuarial Gains and Losses, Group Plans and Disclosures.

General comments

We note that the IASB is proposing an additional option in spite of its expressed intentions in the Preface not to permit choices in accounting treatment. We believe that the adoption of an additional option will impair comparability and cause confusion in an accounting area where the inherent complexity already is relatively high. We believe that the IASB should not increase the number of choices of accounting treatment, but instead continue to work in this accounting area to develop one choice of accounting method that also brings about the maximum transparency into the financial statements.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>