Innehåll

Balans nr 1 2005

Debatt: Advokat Claes Peyron – FAR-försäkringen ger inte tillräckligt skydd

Revisorer skall vara ansvarsförsäkrade. Det framgår redan av Revisorslagen 27 §. Men även utan lagbestämmelsen följer säkert av revisorns allmänna yrkesplikter att han bör ha ett rimligt försäkringsskydd. FAR har enligt uppgift antagit ett uttalande som ytterligare klargör den saken. Det finns inte något motsvarande uttalande från Advokatsamfundet men regeln gäller säkert också advokater, som också har obligatoriska försäkringar. Obligatorierna är inte nog för den som utsätter sig för mera omfattande yrkesrisker. Tilläggsförsäkringar behövs.

När det gäller revisorernas obligatorium kan man först konstatera att det bara gäller för ansvar i revisionsverksamhet i den inskränkta bemärkelse som anges i Revisorslagen. Det är ett förhållande som nog är rätt okänt för revisorernas uppdragsgivare. Den som vänder sig till en revisor – eller till ”sin revisor”, för att få hjälp med t.ex. en företagsvärdering tror nog att han om något går påtagligt snett kan luta sig mot revisorns försäkring. Det tror nog faktiskt en del revisorer också. Men de bör se upp.

Först kan konstateras att den obligatoriska försäkring som FAR förhandlat fram inte ger något skydd i företagsvärderingssituationen. Den ger nog inte heller skydd i skatterådgivningsfrågor och uppenbarligen inte om revisorn t.ex. åtagit sig att ta del i en due diligence-undersökning. Då kan man tycka att det känns tryggt att FAR också förmedlar konsultförsäkringar. Den ordentlige uppdragsgivaren frågar kanske revisorn om han har en ansvarsförsäkring som går utöver det grundläggande revisionsskyddet och får det stolta svaret att ”jag har tecknat en tilläggsförsäkring genom FAR”. Men ...

Fram till i år har konsultförsäkringen varit om inte heltäckande så dock omfattande. Byråerna har fått svara på frågor om hur mycket tid man ägnat åt olika uppdragstyper i och utanför den egentliga revisionsverksamheten. Premien har såvitt jag kunnat förstå satts med utgångspunkt i svaret och försäkringen har täckt de områden svaret angivit. I år bad försäkringsgivaren inte om svar på de sedvanliga frågorna. Det berodde helt enkelt på att man ändrat villkoren. Ansvarsförsäkringen, som avser rådgivning som inte (understrykningen är försäkringsgivarens) är revisionsverksamhet, omfattar

  • Skattekonsultationer till företag och privatpersoner

  • Management Consulting

  • Redovisningsuppdrag

Vid förfrågan om vad som avses med management consulting har svaret blivit att det rör sig om organisationsfrågor. Ett antal frågor om vilka situationer som täcktes lämnades obesvarade. Efter hand stod det emellertid mer och mer klart att försäkringsgivaren för sin del tolkade begreppet management consulting så snävt, att mycket stora delar av vad en revisor på mindre och medelstora byråer dagligen sysslar med föll utanför. Hänvisningen till byråstorlek beror på att jag knappast tror att de större byråerna tecknar sina ansvarsförsäkringar via FAR.

Den avgränsning som konsultförsäkringen fått är olycklig för uppdragsgivaren. Den kan bli katastrofal för revisorn. Det går att utvidga skyddet. Min uppfattning är emellertid att försäkringsgivaren i grunden inte önskar utvidgade försäkringar. Man kräver förteckningar över samtliga uppdrag och man begär CV för alla på byrån inblandade. Och det blir dyrt.

Den, som tecknat FAR-försäkringen och som upplever den som otillräcklig kan inte räkna med att få premien tillbaka om han tecknar annan, mer adekvat försäkring. Där skiljer sig enligt min begränsade erfarenhet försäkringen från andra. Jag har sett att försäkringsgivare, som inte längre har någon risk försäkrad, återbetalar pro rata. Men alltså inte enligt besked så här långt den försäkringsgivare FAR tecknat sitt avtal med. Jag tillåter mig att personligen tycka att den inställningen är oskälig.

Den 19 november gick FAR och försäkringsmäklaren Aon ut till ledamöterna i FAR med en rekommendation att man bör se över sitt försäkringsskydd. Rekommendationen, som säkert inte har med mina kontakter med Aon och FAR att göra, förefaller mycket befogad.

PS. Sedan ovanstående artikel översänts till Balans har den av FAR anvisade försäkringsgivaren beslutat att återbetala oförbrukad premie.

Advokat Claes Peyron är verksam vid Advokaterna Peyron.