Allt fler storföretag lämnar hållbarhetsredovisningar. Det visar den nya ”KPMG-International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005”.

Över hälften, 52 procent, av världens 250 största företag gör en separat hållbarhetsredovisning. 2002 var andelen 42 procent. Japan och Storbritannien är de länder där störst andel av storföretagen gör separata hållbarhetsredovisningar, 80 respektive 71 procent.

I Sverige har dock andelen företag som gör separata hållbarhetsredovisningar minskat.

– Andelen externt verifierade hållbarhetsredovisningar ökar i världen, men minskar i Sverige, vilket paradoxalt nog är ett tecken på att utvecklingen hunnit längre hos oss. I Sverige blir det alltmer självklart att informationen om ansvarsfrågor ska ingå i årsredovisningen och därmed revideras av bolagets ordinarie revisor, kommenterar Henrik Dahlström, chef för Miljö- och etikrevision inom svenska KPMG.

Undersökningen visar bland annat att hållbarhetsredovisningen utvecklats från att vara fokuserad på yttre miljöfrågor till att även ta upp ansvarsfrågor i ett bredare perspektiv, exempelvis frågor om etik och socialt ansvarstagande. Det är främst företag verksamma inom branscher med stark miljöpåverkan som gör hållbarhetsredovisningar. Hela 80 procent av världens 250 största företag inom data och elektronik, gas, fordon och tillverkning lämnar hållbarhetsredovisningar. Den största ökningen har skett bland de finansiella bolagen, där andelen mer än fördubblats sedan 2002.

Henrik Dahlström menar att ansvarsfrågorna har blivit alltmer viktiga för företagens varumärkesbyggande och en effektiv riskhantering. Nästa steg i utvecklingen är att även de mindre bolagen hittar lämpliga former för att både arbeta med och redovisa hållbarhetsfrågor.

Undersökningen omfattar de 250 största företagen i världen samt de 100 största i 16 utvalda länder, däribland Sverige. Totalt ingår det därmed runt 1 600 företag i undersökningen.