FAR:s disciplinnämnd har för andra gången beslutat att anmälningar för jäv mot en revisor lämnas utan åtgärd. Nämndens sekreterare Margareta Palmstierna refererar:

”Ärendet gäller om en revisor hade försatt sig i en jävsituation och därigenom åsidosatt god yrkessed.

Bakgrunden var i korthet följande:

X och hans bolag Y AB var huvudentreprenör hos Z AB. Detta bolag försattes i konkurs. Konkursförvaltaren anlitade revisorn Å som utredare. X och Y AB gjorde hos disciplinnämnden gällande att Å försatte sig i en jävsituation när han accepterade utredningsuppdrag eftersom han rent faktiskt hade fungerat som revisor i Z AB. Han hade även uppdrag som revisor i bolag om ägdes av styrelseordföranden i Z AB.

Tidigare beslut

Disciplinnämnden hade den 28 september 2004 i ett ärende rörande en tidigare anmälan av X och Y AB mot Å (dnr 1/2003) prövat i huvudsak samma omständigheter. Nämnden beslutade att anmälningen inte skulle föranleda någon åtgärd. Å hade inte anmälts som revisor i Z AB för registrering hos PRV. Det hade inte framkommit att han valts till revisor i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen eller faktiskt fungerat som revisor i Z AB. Hans utredningsuppdrag kunde därför inte stå i strid med något revisorsuppdrag i detta bolag. Å hade inte heller på annat sätt åsidosatt god yrkessed genom sitt utredningsuppdrag.

De omständigheter som åberopades i det nu aktuella disciplinärendet föranledde inte nämnden att ändra sin tidigare bedömning.”