Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Disciplinnämnden friade

FAR:s disciplinnämnd har för andra gången beslutat att anmälningar för jäv mot en revisor lämnas utan åtgärd. Nämndens sekreterare Margareta Palmstierna refererar:

”Ärendet gäller om en revisor hade försatt sig i en jävsituation och därigenom åsidosatt god yrkessed.

Bakgrunden var i korthet följande:

X och hans bolag Y AB var huvudentreprenör hos Z AB. Detta bolag försattes i konkurs. Konkursförvaltaren anlitade revisorn Å som utredare. X och Y AB gjorde hos disciplinnämnden gällande att Å försatte sig i en jävsituation när han accepterade utredningsuppdrag eftersom han rent faktiskt hade fungerat som revisor i Z AB. Han hade även uppdrag som revisor i bolag om ägdes av styrelseordföranden i Z AB.

Tidigare beslut

Disciplinnämnden hade den 28 september 2004 i ett ärende rörande en tidigare anmälan av X och Y AB mot Å (dnr 1/2003) prövat i huvudsak samma omständigheter. Nämnden beslutade att anmälningen inte skulle föranleda någon åtgärd. Å hade inte anmälts som revisor i Z AB för registrering hos PRV. Det hade inte framkommit att han valts till revisor i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen eller faktiskt fungerat som revisor i Z AB. Hans utredningsuppdrag kunde därför inte stå i strid med något revisorsuppdrag i detta bolag. Å hade inte heller på annat sätt åsidosatt god yrkessed genom sitt utredningsuppdrag.

De omständigheter som åberopades i det nu aktuella disciplinärendet föranledde inte nämnden att ändra sin tidigare bedömning.”

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...