Innehåll

Balans nr 10 2005

Noteringar: Ja till internkontroll enligt vägledning för Bolagskoden

Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver att styrelsen årligen ska avge en rapport över hur den interna kontrollen enligt den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat. Rapporten ska granskas av bolagets revisor. När FAR avlämnade remissvar till Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46) erbjöd sig organisationen att tillsammans med näringslivets representanter ta fram ett förslag till hur styrelsens/VD:ns rapport om den interna kontrollen bör se ut samt föreslå en vägledning för granskning av denna rapport.

Arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv och FAR lämnade i juni ett sådant förslag till vägledning för styrelsens rapportering. Remisstiden gick ut 15 september. Av remissvaren framgår att flertalet som yttrat sig är positiva till förslaget. Internrevisorernas förening menar dock att det behövs en inledning till vägledningen i vilken man bl.a. tydliggör att internrevisor och externrevisor är två skilda professioner, med olika målsättningar och uppdragsgivare.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning – som ska förvalta och förnya Koden för bolagsstyrning – avstår från att formellt ta ställning till förslaget men kommenterar ändå utkastet och varnar för allt för långtgående och detaljerad vägledning. Sådana skulle ”riskera att göra kodens regler mer normerande och standardiserande än avsett”.

Försäkringsförbundet och Bankföreningen är positiva till förslaget. Stockholmsbörsen å sin sida ställer sig bakom dokumentet med några mindre justeringar, medan Aktiespararna tillstyrker förslaget utan några förändringar. Aktiespararna anser att förslaget kommer att möjliggöra för utomstående att få en bättre inblick i företagens interna kontroll.

Deloitte & Touche har som enda revisionsbyrå avgivit en kommentar till den föreslagna vägledningen. Deloittes kritik innebär i huvudsak att ”vägledningen i dess nuvarande form ger upphov till ett stort förväntningsgap mellan oss revisorer och bolagens aktieägare och andra intressenter”. Hans Pihl och Svante Forsberg från Deloitte menar att det finns två lösningar på problemet: Att styrelsens rapport granskas av revisorerna men att något externt granskningsutlåtande inte lämnas. Revisorn redogör istället för detta på bolagsstämman. Det andra alternativet innebär att den föreslagna ordningen sjösätts men att FAR och revisorerna då har en stor och svår uppgift framför sig att kommunicera ”varför vårt granskningsutlåtande är så ’obegripligt’”.

(Enligt FAR:s remiss om revisionsgranskning av internkontrollrapporteringen kommer revisorns rapport att avvika från den rapportering som marknaden är van att tolka.)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...