Svensk kod för bolagsstyrning föreskriver att styrelsen årligen ska avge en rapport över hur den interna kontrollen enligt den finansiella rapporteringen är organiserad och hur väl den fungerat. Rapporten ska granskas av bolagets revisor. När FAR avlämnade remissvar till Svensk kod för bolagsstyrning (SOU 2004:46) erbjöd sig organisationen att tillsammans med näringslivets representanter ta fram ett förslag till hur styrelsens/VD:ns rapport om den interna kontrollen bör se ut samt föreslå en vägledning för granskning av denna rapport.

Arbetsgrupper inom Svenskt Näringsliv och FAR lämnade i juni ett sådant förslag till vägledning för styrelsens rapportering. Remisstiden gick ut 15 september. Av remissvaren framgår att flertalet som yttrat sig är positiva till förslaget. Internrevisorernas förening menar dock att det behövs en inledning till vägledningen i vilken man bl.a. tydliggör att internrevisor och externrevisor är två skilda professioner, med olika målsättningar och uppdragsgivare.

Kollegiet för svensk bolagsstyrning – som ska förvalta och förnya Koden för bolagsstyrning – avstår från att formellt ta ställning till förslaget men kommenterar ändå utkastet och varnar för allt för långtgående och detaljerad vägledning. Sådana skulle ”riskera att göra kodens regler mer normerande och standardiserande än avsett”.

Försäkringsförbundet och Bankföreningen är positiva till förslaget. Stockholmsbörsen å sin sida ställer sig bakom dokumentet med några mindre justeringar, medan Aktiespararna tillstyrker förslaget utan några förändringar. Aktiespararna anser att förslaget kommer att möjliggöra för utomstående att få en bättre inblick i företagens interna kontroll.

Deloitte & Touche har som enda revisionsbyrå avgivit en kommentar till den föreslagna vägledningen. Deloittes kritik innebär i huvudsak att ”vägledningen i dess nuvarande form ger upphov till ett stort förväntningsgap mellan oss revisorer och bolagens aktieägare och andra intressenter”. Hans Pihl och Svante Forsberg från Deloitte menar att det finns två lösningar på problemet: Att styrelsens rapport granskas av revisorerna men att något externt granskningsutlåtande inte lämnas. Revisorn redogör istället för detta på bolagsstämman. Det andra alternativet innebär att den föreslagna ordningen sjösätts men att FAR och revisorerna då har en stor och svår uppgift framför sig att kommunicera ”varför vårt granskningsutlåtande är så ’obegripligt’”.

(Enligt FAR:s remiss om revisionsgranskning av internkontrollrapporteringen kommer revisorns rapport att avvika från den rapportering som marknaden är van att tolka.)