Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemarknads-namnden.se>

Uttalande 2005:31

Undantag från budplikt (av Richards & Panday – BubbelTian)

Uttalande 2005:33

Villkor vid offentligt bud (Old Mutual – Skandia)

Uttalande 2005:35

Undantag från budplikt (Gamers Paradise Holding – Tilford Investments Ltd)

Uttalande 2005:36

Villkor vid offentligt bud (Old Mutual – Skandia)

Uttalande 2005:37

Tillhandahållande av prospekt (Hexagon – Leica)

Uttalande 2005:38

Utformning av bud (Skandia)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http:// www.far.se>

Till Regeringskansliet Justitiedepartementet

Promemoria ”Framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbestämmelser i årsredovisningslagarna” (JU2005/5758/L1)

FAR tillstyrker de förändringar i ÅRL (årsredovisningslagen 1995:1554), lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som föreslås i Justitiedepartementets promemoria.

Enligt FARs bedömning är det dock olyckligt att införandet av lagändringarna försenas.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Betänkande av 2004 års skattekontrollutredning ”Krav på kassaregister – Effektivare utredning av ekobrott” (SOU 2005:35)

FAR avstyrker förslaget om att det för kontantbranscherna införs krav på registrering av försäljning i certifierat kassaregister.

Läs remissvaret i sin helhet på <www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden (SOU 2005:58)

FAR tillstyrker utredningens förslag. FAR vill understryka vikten av att självregleringen på området bevaras så långt som möjligt. FAR vill i det sammanhanget särskilt framhålla Aktiemarknadsnämndens betydelse för systemets funktion.

Till Järnvägsstyrelsen

Juridiska enheten

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet

FAR avstår från att yttra sig.