Balans nr 10 2005

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemarknads-namnden.se>

Uttalande 2005:31

Undantag från budplikt (av Richards & Panday – BubbelTian)

Uttalande 2005:33

Villkor vid offentligt bud (Old Mutual – Skandia)

Uttalande 2005:35

Undantag från budplikt (Gamers Paradise Holding – Tilford Investments Ltd)

Uttalande 2005:36

Villkor vid offentligt bud (Old Mutual – Skandia)

Uttalande 2005:37

Tillhandahållande av prospekt (Hexagon – Leica)

Uttalande 2005:38

Utformning av bud (Skandia)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http:// www.far.se>

Till Regeringskansliet Justitiedepartementet

Promemoria ”Framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbestämmelser i årsredovisningslagarna” (JU2005/5758/L1)

FAR tillstyrker de förändringar i ÅRL (årsredovisningslagen 1995:1554), lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som föreslås i Justitiedepartementets promemoria.

Enligt FARs bedömning är det dock olyckligt att införandet av lagändringarna försenas.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen

Betänkande av 2004 års skattekontrollutredning ”Krav på kassaregister – Effektivare utredning av ekobrott” (SOU 2005:35)

FAR avstyrker förslaget om att det för kontantbranscherna införs krav på registrering av försäljning i certifierat kassaregister.

Läs remissvaret i sin helhet på <www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden (SOU 2005:58)

FAR tillstyrker utredningens förslag. FAR vill understryka vikten av att självregleringen på området bevaras så långt som möjligt. FAR vill i det sammanhanget särskilt framhålla Aktiemarknadsnämndens betydelse för systemets funktion.

Till Järnvägsstyrelsen

Juridiska enheten

Järnvägsstyrelsens föreskrifter om redovisning av järnvägsverksamhet

FAR avstår från att yttra sig.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...