Innehåll

Balans nr 11 2005

Noteringar: Från trafikljus till stoppljus

”Ett steg i rätt riktning”, kommenterade en grupp deltagare Finansinspektionens (FI) nya utkast till det så kallade trafikljus systemet – ett tillsynsverktyg för att mäta finansiella risker i livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor. FI hade inbjudit till information i Stockholm och salen var fullsatt. Många frågor blev det dock inte. Kanske därför att FI i detta andra utkast slopat det gula ljuset. Vad som kvarstår är i princip rött stoppljus.

– Vi är inte motståndare till att man tar risker som ger hög avkastning, menade FI:s generaldirektör Ingrid Bonde och förklarade att endast bolag med tillgångar motsvarande två procent av branschens placeringstillgångar bedöms omfattas av stoppljuset.

Förändringarna i utkastet innebär både skärpningar och lättnader i det stresstest som FI ska utföra för att sålla agnarna från vetet inom livförsäkrings-/tjänstepensionsbranschen. Kreditrisken mäts strängare vad gäller utländsk ränterisk. Aktierisken delas upp på svenska och utländska aktier. De förra ska klara ett kursfall på 40 procent och de senare ett kursfall på 35 procent. Fastighetsrisken mäts som prisfall på 35 procent istället för det tidigare förslaget på 40 procent.

– Det är ungefär fem miljarder kronor som behöver omplaceras [enligt modellen i utkastet], förklarade Eva Ekström, biträdande avdelningschef stabilitetstillsyn ho; FI på informationsdagen i Stockholm.

”Förslaget innebär en bra balans mellan handlingsutrymme för livbolagen och omsorg om spararnas pengar”, kommenterade AMF pension. Remisstiden gick ut 27 oktober, det vill säga efter denna tidnings pressläggning. Frågor och svar publiceras löpande på FI:s hemsida; www.fi.se