EU-kommissionen vill att svenskar blir mer delaktiga i det arbete som pågår på EU-nivå. Det framkom vid den så kallade Finansdagen som anordnades i september av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. En av talarna var Marianne Wolfbrandt som är tjänsteman vid direktoratet för den Inre marknaden på EU-kommissionen. Hon arbetar just nu med att sammanställa de kommentarer som inkommit angående den Grönbok om Financial Services Action Plan (FSAP) som publicerades tidigare i år.

Marianne Wolfbrandt redogjorde för EU-kommissionens pågående arbete. Målet för den kommande femårsperioden kan beskrivas i två ord: konsolidering och bättre lagstiftning. Med konsolidering menas att påbörjat arbete ska fullföljas, bättre transposition, konvergens i nationell lagstiftning/tillsyn och få nya lagstiftningsåtgärder. Med bättre lagstiftning avses att det måste kunna bevisas att ny EU-lagstiftning behövs, effekten måste kunna beräknas, det måste finnas transparans och samråd samt en effektiv uppföljning.

Det är en mängd EU-lagar som ska införas i nationell lagstiftning. Hur långt medlemsländerna kommit i detta arbete varierar stort. Enligt en tabell över ”transpositionsläget” visade det sig att Österrike ligga i topp och Nederländerna i botten. Sverige ligger på plats 19 av 25. Cirka 70 procent av den nya EU-lagstiftningen har införts i Sverige, mot nästan 90 procent i Österrike. De nya medlemsländerna arbetar hårt med att införa den nya lagstiftningen och ligger ungefär i mitten av tabellen.

Marianne Wolfbrandt betonade att även om tiden för kommentarer gått ut så är det möjligt att påverka slutresultatet av den rapport, en så kallad Vitbok, som planeras att publiceras i november. Svenskar är generellt inte så aktiva med att ge sina synpunkter på sakfrågor till EU. Marianne Wolfbrandt upplyste om att det finns många svenska tjänstemän inom exempelvis EU-kommissionen som gärna tar emot synpunkter från svenska medborgare. Det ingår i deras arbete att vara lyhörda för vad allmänheten vill. Utan input från de personer som arbetar dagligen med de frågor som behandlas, kan de inte göra ett bra arbete.

Hon poängterade att Sverige numera faktiskt tillhör ”de gamla EU-länderna”. Vi har varit med i EU i över 10 år nu och det är dags att vi blir mer involverade i det arbete som pågår i Bryssel.

Mer information om FSAP och EU:s finansiella tjänstepolitik finns på webbsidan: http://europa.eu.int/comm/internalmarket/finances/indexen.htm det går också bra att skicka e-post direkt till den avdelning som arbetar med dessa frågor: Markt-G1@cec.eu.int

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com