Balans nr 11 2005

Med FAR som huvudman: Sverige ligger långt framme

Internationell harmonisering av redovisning

Föreningen för utvecklande av god redovisningssed, BAS- intressenternas förening och Stiftelsen för insamlingskontroll med flera är organisationer som många Balansläsare känner till. Men vet du vad dessa föreningar och stiftelser har för uppgifter och hur de bedriver sitt arbete? Balans kommer under det kommande året att presentera några av de organ för vilka FAR (Föreningen för revisionsbyråbranschen) är huvudman.

Föreningen för utvecklande av god redovisningssed har som uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed och verkar genom Redovisningsrådet, Redovisningsrådets Akutgrupp och Panelen för övervakning av finansiell rapportering.

Styrelsen i föreningen väljer ledamöter till Redovisningsrådet, Redovisningsrådets akutgrupp (Akutgruppen) och Panelen för övervakning av finansiell rapportering (Övervakningspanelen).

Det löpande arbetet sköts av ett kansli med tre personer med Dennis Svensson som vd och kanslichef. Föreningens medlemmar är FAR, Stockholmsbörsen, Svenska Bankföreningen, Svenska Fondhandlareföreningen, Sveriges Försäkringsförbund och Svenskt Näringsliv.

Redovisningsrådet

Redovisningsrådet har sedan bildandet 1989 haft till uppgift att främja utvecklingen av god redovisningssed, företrädesvis med utgångspunkt från ett aktiemarknadsperspektiv.

Redovisningsrådet beslutade redan 1997 att ge ut rekommendationer med utgångspunkt från internationellt accepterade redovisningsstandarder – International Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS).

Enligt Dennis Svensson har detta lagt en bra grund för de många svenska företag som från och med 2005 ska följa IFRS i koncernredovisningen. Men trots detta kommer det i övergången att uppstå frågeställningar som måste lösas.

Förändringar innebär arbete

Redovisningsrådet kommer även i framtiden att främja utvecklingen av den finansiella rapporteringen från noterade svenska företag.

På det internationella planet arbetar Redovisningsrådet aktivt med IASB och EFRAG. Som en följd av IASB:s höga produktionstakt och de stora förändringar som görs står Redovisningsrådet enligt Dennis Svensson inför en viktig uppgift.

– Vid sidan av detta kan det nämnas att 7 000 företag i Europa under 2005 kommer att följa IFRS. Syftet är att verka för att vi får fungerande globala kapitalmarknader och att investerare får det beslutsunderlag som krävs, säger Dennis Svensson.

Tidigare har företag i olika länder tillämpat skilda redovisningsprinciper, exempelvis inom områden som koncernredovisning, redovisning av finansiella instrument och redovisning av pensioner.

Det har funnits stora skillnader i redovisningsprinciper inom en rad väsentliga områden. Men dessa ska nu försvinna genom de globala rekommendationerna säger Dennis Svensson. Detta kommer att innebära en hel del arbete med tolkningsfrågor och implementeringsfrågor i de olika länderna. Därför är det ytterst viktigt med nationella experter i de olika länderna, både i och utanför Europa. Därmed har Redovisningsrådet just nu en väldigt viktig uppgift, förklarar Dennis Svensson.

Redovisningsrådet består av nio ledamöter som utses av styrelsen i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed.

Akutgruppen

Akutgruppens uppgift var tidigare att göra uttalanden, dels om tolkningen av Redovisningsrådets rekommendationer, dels om redovisningsfrågor som inte behandlas i någon rekommendation.

Akutgruppen kommer även i fortsättningen att göra uttalanden i frågor av särsvensk art, vilka inte kommer att behandlas av IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee).

Akutgruppen arbetar aktivt för att få IFRIC att ta upp principiellt viktiga frågor. Exempelvis har man fått IFRIC att behandla frågan om redovisning av pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare.

Akutgruppen består av fem ledamöter som utses av styrelsen i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed.

Övervakningspanelen

Övervakningspanelen, som är en självständig enhet inom Föreningen för utvecklande av god redovisningssed, har som uppgift att övervaka att svenska noterade aktiebolag upprättar sina finansiella rapporter i enlighet med lag samt enligt god sed för aktiemarknadsbolag.

Enligt Dennis Svensson, som har varit med sedan bildandet av panelen, syftar arbetet inom panelen till att skydda investerarna och att upprätthålla allmänhetens förtroende för kapitalmarknaden.

I år går Panelen igenom runt 120 bolag.

– Genomgången utförs av några av landets ledande experter, säger Dennis Svensson.

Vilka ärenden som ska tas upp till behandling avgörs av Panelens ordförandegrupp med utgångspunkt i kriterierna väsentlighet och risk. Om ärendet överlämnas till Panelen ska bolaget i fråga beredas tillfälle att yttra sig över den utredning som föreligger i ärendet.

Panelens uttalanden offentliggörs därefter på Övervakningspanelens hemsida. För att säkerställa full medverkan från de bolag som granskas omfattas all hantering av material rörande bolagen av sekretess.

Enligt Dennis Svensson ligger Sverige i praktiken långt fram i utvecklingen av övervakningen i jämförelse med andra länder i Europa.

För tillfället pågår ett arbete inom CESR (Committee of European Securities Regulators) med att utveckla en gemensam strategi för hur tillsynen i EU-länderna ska utformas.

– Vi jobbar med internationella förlagor, utifrån CESR som ger ut riktlinjer för hur arbetet ska bedrivas, säger Anna-Carin Holmqvist-Larsson, tillsyns- och redovisningssakkunnig på kansliet hos Föreningen för utvecklande av god redovisningssed.

Övervakningspanelens arbete ligger väl i linje med vad som hittills föreslagits av CESR och i framtiden kommer det att ske en ytterligare harmonisering av tillsynen i Europa, enligt Anna-Carin Holmqvist-Larsson.

– Det sker en kontinuerlig utveckling och bevakning av övervakningen och på sikt måste vi harmonisera tillsynen i Europa. Därför deltar vi i EECS-möten (European Enforcement Coordination Session) som verkar för en harmonisering. Där samlas representanter för tillsynsorgan i Europa och vi går bland annat igenom statusen när det gäller utvecklingen av tillsynen i Europa, säger Anna-Carin Holmqvist-Larsson som deltar i EECS-mötena.

Övervakningspanelen består av tio ledamöter som utses av styrelsen i Föreningen för utvecklande av god redovisningssed.

Pernilla Halling

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...