Svag förbättring under senare år

Andelen kvinnor inom de större byråernas partnerkollektiv varierar mellan 7 och 15 procent. Merparten av byråerna betonar dock att de strävar efter att fler kvinnor ska bli partners, men att det är en process som tar tid. Lars Bohman, personaldirektör på Deloitte, menar att det har skett en svag förbättring de senaste åren.

– Men vi är långt ifrån nöjda. Vi arbetar för att öka andelen kvinnor i partnerkretsen och det är en fråga som har hög priori tet. Men det kommer att ta tid att uppnå en jämnare könsfördelning. Med tanke på att vi har tio procent kvinnor i partnerkretsen idag så säger det sig självt att det inte går att uppnå en jämn könsfördelning på bara några år, säger Lars Bohman.

En byrå där det dock har skett en acceleration när det gäller att få in fler kvinnor i partnerkretsen de senaste åren är KPMG.

– De senaste två åren är 40 procent av våra nyutnämnda parters kvinnor så det är på väg i rätt riktning, säger Thomas Thiel, vd på KPMG.

När det gäller nyanställda medarbetare på de större byråerna är könsfördelningen betydligt jämnare. Av dem som har rekryterats det senaste året är i princip hälften män och hälften kvinnor. Flera av byråerna anger att det är bra med en någorlunda jämn könsfördelning bland medarbetarna, vilket de också tar hänsyn till vid nyrekryteringar.

– De senaste fem åren har kvinnor generellt sett varit något starkare kandidater och därför har vi haft en liten övervikt av kvinnor. Men det gångna året har vi sett ett ökat intresse från män, vilket har lett till en jämnare könsfördelning bland dem som rekryterats, och det är vi nöjda med. Vi anser att det är en fördel för företaget med en jämn könsfördelning, säger Lars Bohman.

Kommentarer till undersökningen:

”Fler män än kvinnor uppnår höga positioner inom revisionsbyråbranschen. Trots detta upplever kvinnliga revisorer sig som jämställda.

Det visar en studie som gjorts av Karin Jonnergård, professor i företagsekonomi vid Växjö universitet, och Ulf Elg, docent i företagsekonomi vid Lunds universitet. Se artikel ”Få kvinnor blir chefer” [red.anm.].

Den tydliga mansdominansen på högre positioner inom revisionsbyråbranschen tyder på att det inte råder lika villkor för kvinnor och män. Det menar Charlotte Holgersson, forskare vid Ekonomiska Forskningsinstitutet och lärare vid Handelshögskolan i Stockholm. Se artikel ”Det krävs aktivt arbete för att uppnå en förändring” [red.anm.].

Revisionsbyrå

Antal partners

Antal kvinnliga partners

Andel kvinnliga partners

Ernst & Young*

190

13

 7 %

Deloitte & Touche

 60

 6

10 %

Lindebergs GT

108

13

12 %

KPMG

110

14

13 %

SET

 45

 6

13 %

ÖPwC

222

28

13 %

BDO Nordic

 91

13

14 %

Uppgifterna har samlats in under augusti–oktober 2005 och är bitvis hämtade från dokument som är daterade före sommaren 2005.

* Siffrorna är per den sista juni 2004.