Annika Arnström, Skattejurist och partner, Lindebergs Grant Thornton i Stockholm

– Om vi med karriär menar att kvinnor i samma utsträckning som män har chefsbefattningar och är partners, är det lätt att se en kraftig ”överrepresentation” av män. Jag har erfarenhet även från en större byrå och kan konstatera att synsättet på kvinnor med ambitioner skiljer sig väsentligt till den mindre byråns fördel. Detta kan bero på att en mindre byrå lättare kan erbjuda en mer öppen organisation, kortare beslutsvägar och en bättre vi-känsla. Sedan tror jag att tiden talar för oss kvinnor – vi kommer inte heller att acceptera arbetsplatser där vi inte ges samma möjligheter som männen.

Thomas Thiel, auktoriserad revisor och vd i KPMG

– Ja historiskt sett har det varit svårare för kvinnor än för män i revisionsbranschen. Men vi behöver alltid/alla duktiga medarbetare och lägger därför extra vikt vid att uppmärksamma och stötta duktiga kvinnliga medarbetare. Det är också betydelsefullt att ha kvinnliga förebilder och jag är stolt över att fyra av våra sex nya partners de sista två åren och tre av sju i ledningsgruppen är kvinnor.

Kerstin Andersson, auktoriserad revisor, Andersson och Ström Revision AB i Kristianstad

– Nej, jag tror inte att det är svårare i revisionsbyråbranschen än i någon annan bransch. Den som vill göra karriär måste vara beredd på att ”det kostar” – både tid och engagemang.

Även om tiderna successivt förändras, är det ofta kvinnan som får ta största ansvaret för barn och hem och det kan vara svårt att satsa både på sin yrkeskarriär och på ett familjeliv med småbarn.

Min erfarenhet från anställning och delägarskap i mindre revisionsföretag är att företag som söker en revisor i första hand söker en revisor med den kompetens man efterfrågar oavsett om revisorn är man eller kvinna.

Helena Robertsson, skattekonsult och avdelningschef samt partner, KPMG i Stockholm

– Jag anser att vår bransch speglar näringslivet i stort. Relativt sett anser jag inte att det är svårare för kvinnor i revisionsbranschen att göra karriär Jämfört med andra företag.

Framgång i vår bransch styrs i huvudsak av våra kunder – där jag själv kan se att i takt med att fler kvinnor kommer fram på positioner i näringslivet så blir det också lättare för kvinnliga konsulter. Tvärt emot vad som brukar sägas om kvinnlig solidaritet så är min erfarenhet att kvinnliga kunder i större utsträckning är positiva till kvinnliga konsulter.

Magnus Svensson Henryson, auktoriserad revisor, PricewaterhouseCoopers i Stockholm

– Jag upplever att kvinnor idag har samma goda möjligheter som män att göra karriär som revisor. Vårt yrke är idag ännu mer spännande än det någonsin varit samtidigt som utvecklingen har gjort att kraven som ställs på revisorn idag kanske är större än tidigare. Marknaden vi verkar inom är tuff och klienterna söker sig till de bästa rådgivarna.

– Inom PricewaterhouseCoopers har vi sedan länge insett att möjligheterna att attrahera och bibehålla toppkrafter, oavsett kön eller för all del kulturell, religiös och etnisk bakgrund, är av avgörande betydelse för vår fortsatta framgång på marknaden. Som exempel kan nämnas att PricewaterhouseCoopers har det största antalet kvinnliga partners bland svenska revisionsbyråer och att en majoritet av våra gruppchefer, bland vilka framtidens partners finns, är kvinnor.

Stig Nilsson, före detta auktoriserad revisor, Viken

– Ja, det anser jag!

– Samma svar gav jag på den tiden jag var delägare och styrelseordförande i Ernst & Young med möjlighet att påverka. Gubbväldet har dock inte kunnat brytas. Kåren stannar vid analysen. FAR klarar inte ens av den viktiga symbolhandlingen att utse en kvinna till sin styrelseordförande.

– Vem ska fixa karriärerna? I första hand kvinnorna själva. Prioritera nu att synas framför att ”syna”. Kräv att byråns delägaravtal möjliggör att delägarroll och familjeroll kan förenas.

– Lobba hos utredarna som snart ska ge justitieministern förslag om hur duktiga kvinnor ska ta minst 40 procent av platserna i storbolagens styrelser. Se till att de ger ett parallellt förslag om era karriärer.

– Lobba hos de mäktiga valberedarna i börsbolagen. De borde alltid nominera en man och en kvinna när revisorsval ska ske. Och det räcker inte med suppleantroller för kvinnor! Detta sätter press på era mansdominerade byråledningar att det alltid måste finnas framstående kvinnor ”på lager”. Annars missar byrån uppdraget. Själva bör ni för övrigt ta hand om hälften av platserna i byråledningen.

– FAR-kvinnor, om ni inte går till attack nu så kommer sex nya ”tyckare” att ställas inför samma förnedrande frågeställning från Balansredaktören om ett antal år. Det vill jag inte att ni ska behöva uppleva.

P.S. Jag utgår ifrån att man med ”göra karriär i revisionsbyråbranschen” avser att uppnå en framträdande position som revisor i publika bolag och/eller att ingå i byråns styrelse eller ledning.