Balans nr 11 2005

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknads-nämnden.se

Uttalande 2005:39

Kritik för försenad flaggning

(East Capital – HQ Fonder)

Uttalande 2005:40

Förlängd frist för uppköpsprospekt (Old Mutual – Skandia)

Uttalande 2005:41

Undantag från budplikt (Magic House – Sven Aage Bengtson)

Uttalande 2005:43

Undantag från budplikt (Fingerprint Cards – Technoimagia)

Uttalande 2005:44

Undantag från budplikt (Digital Vision – Lars Taflin med närst.)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida http: //www.far.se

Till Finansinspektionen

FI Dnr 05-5696-200 Föreskrifter och allmänna råd om intern riskklassificering (IRK) och föreskrifter om operativ risk

FAR tillstyrker förslaget till föreskrift om metod för att mäta eller hantera operativ risk.

FAR stödjer i huvudsak utkastet till kapitaltäckningsföreskrifter om kreditriskskydd för institut som använder IRK-metoden.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

Till Finansinspektionen

FI Dnr 05-191-250 Förslag till ändringar och anpassningar av redovisnings föreskrifter med anledning av verkligt värdeoptionen samt Redovisningsrådets normer

FAR välkomnar Finansinspektionens (FI) förslag till förtydligande av när tillämpningen av ”verkligt värde optionen” kan anses vara förenlig med årsredovisningslagarna.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

Till Finansdepartementet

Prospektansvar – slutbetänkande av Prospektutredningen SOU 2005:18

FAR välkomnar en lagreglering av prospektansvaret.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Till Finansdepartementet

EUFi2005/144 Förslag till EG-direktiv om mervärdesskatt avseende platsen för tillhandahållande av tjänster vid försäljning till konsument

FAR tillstyrker i princip förslaget avseende platsen för tillhandahållande av tjänster vid försäljning till konsument, men menar att begreppet fast etablering bör förtydligas.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Finansdepartementet

Ds 2005:28 Skattefusk, effektivitet och rättvisa – utökad skattekontroll i vissa branscher och diskussioner kring schabloniserade inslag i beskattningen

FAR tillstyrker det i promemorian framlagda förslaget till lag om särskild skattekontroll i vissa branscher.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Skatteverket

Dnr 130 361388-05/111 Skatteverkets förslag till allmänna råd om tillåtelse för företag att i förtid få förstöra räkenskapsinformation FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Skatteverket

Dnr 130 361399-05/111 Skatteverkets förslag till allmänna råd om tillåtelse för kommuner och landsting att i förtid få förstöra räkenskapsinformation

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

FAR har även svarat på följande utländska remisser:

To IASB

IASB proposerd Policy on Technical Corrections

FAR welcomes IASB’s initiative to introduce a ”fast track” for technical corrections.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté