Innehåll

Balans nr 12 2005

Noteringar: Två föreningar blev en – Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden bildad

I november bildades Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden som är en sammanslagning av Föreningen för utvecklande av god redovisningssed och Föreningen för aktiemarknadsfrågor. Det innebär att näringslivets självreglering nu är samlad i en enda gemensam organisation. Normbildningen kommer, liksom tidigare, att självständigt bedrivas av följande sakorgan inom den nya föreningen.

  • Kollegiet för svensk bolagsstyrning (Förvaltning av bolagsstyrningskoden)

  • Näringslivets Börskommitté(NBK) (Regler för aktiemarknaden)

  • Aktiemarknadsnämnden(Uttalanden om god sed på aktiemarknaden)

  • Redovisningsrådet (Information och uttalanden om redovisningsregler, IAS, IFRS)

  • Övervakningspanelen (Övervakning av att de noterade företagens årsredovisningar överensstämmer med lag och god sed)

Syftet med den nya organisationen är att skapa en effektivare självreglering inom området.

– Självreglering på detta område innebär, jämfört med lagstiftning, möjligheter att ställa högre krav samtidigt som störningar i marknaden minimeras. Den nya organisationen innefattar en kraftfull självregleringsverksamhet som nu blivit ännu effektivare och stabilare, säger Anders Nyrén, föreningens nyvalde ordförande.

Noteringar: Föreningens styrelse

Styrelsen består av Anders Nyrén, ordförande, Johan Bygge, Lars Träff, Pia Nilsson, Tomas Nicolin, Jenny Rosberg, Ulf Franke, Nils-Fredrik Nyblaeus, Per-Ola Jansson, Jan Persson och Christer Elmehagen.