Vem får EU-bidrag? Vilket inflytande har lobbyister? Finns det en uppförandekod för EU-tjänstemän? Det här är några exempel på frågor om ”Bryssel” som ofta ställs av EU-medborgare. EU-kommissionen vill öka EU-institutionernas öppenhet gentemot medborgarna. För att veta vilka åtgärder som krävs ska EU-kommissionen från och med början av 2006 inhämta synpunkter från flera håll. Detta beslut är en del av Plan D – som står för Demokrati, Dialog och Debatt – som nyligen lades fram och som ska göra EU:s arbete mer öppet och lättförståeligt för EU:s medborgare.

I samband med lanseringen av Plan D sa Margot Wallström, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för kontakterna mellan EU-institutionerna och kommissionens kommunikationsstrategi, följande: ”Plan D handlar om att få igång en debatt och dialog och att lyssna på medborgarna. Den är ett sätt att ta vara på politiska idéer för att skapa förändring. I dagens globaliserade värld ställer människor svåra frågor om anställningstrygghet och pensioner, invandring och levnadsstandard. EU måste förnyas för att bli en del av lösningen på dessa angelägna problem. Målet med plan D är att skapa ökad demokrati inom EU, stimulera till en bred offentlig debatt och skapa ett nytt samförstånd om EU:s framtida riktning. Nu måste medlemsstaterna blåsa liv i processen. Därför uppmanar jag idag de nationella regeringarna att ta vara på tillfället, att anordna livfulla debatter och agera som en drivkraft för EU:s förändring”.

Bland förslagen i Plan D finns flitiga besök av kommissionärer i medlemsstaterna, stöd till européernas medborgarprojekt, en insats för ökad insyn i rådets förfaranden, en ökad närvaro av kommissionärer i de nationella parlamenten, ett nätverk av europeiska goodwillambassadörer för att ge ökad uppmärksamhet åt EU-debatten och ett förnyat stöd till projekt för att öka valdeltagandet. En konferens om EU:s framtid kommer att anordnas den 9 maj 2006 (på den så kallade Europadagen) där man kommer att samla ihop de viktigaste slutsatserna från debatterna. Målet är att processen ska resultera i en konkret färdplan för EU:s framtid.

Samtidigt visar Margot Wallström att hon är ett bra föredöme för den ökade öppenheten inom EU. Vid en pressträff i Luleå nyligen berättade hon att all hennes post ska bli offentlig och läggas ut på nätet. Hon förklarar det med att hon ”erbjudit sig att bli ett pilotprojekt och kommissionen har beslutat att vi ska göra så här”. Vid samma träff sa hon följande ”Vi investerar ju miljarder i vägar och järnvägar, men vi kanske också behöver bygga en demokratisk infrastruktur”.

Civ. ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor om Europa, EU och EMU. Har du frågor i detta ämne sänd dessa till ewa.talienius@se.pwc.com