Redovisningsrådets rekommendation RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner, tillämpas av företag vars värdepapper på balansdagen är noterade på en börs eller auktoriserad marknadsplats vid upprättande av koncernredovisningen. RR 30 ska tillämpas vid utformningen av finansiella rapporter som avser perioder som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2005. Som rekommendationens titel anger innehåller rekommendationen ett antal tillägg som ett företag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska tillämpa utöver de krav som framgår av IFRS/IAS standarderna. Tilläggen är föranledda av årsredovisningslagen (1995:1554) samt proposition 2004/05:24 Internationell redovisning i svenska företag. Exempel på ett tillägg är att upplysningar ska lämnas om taxeringsvärden avseende fastigheter som är anläggningstillgångar. Ett annat exempel är att information ska lämnas om medelantalet anställda personer under räkenskapsåret – med uppgift om fördelningen mellan kvinnor och män vilket framgår av ÅRL 5 kap. 18 §. Vidare ska fördelningen mellan kvinnor och män bland dels styrelseledamöter, dels verkställande direktör och andra personer i företagets ledning anges enligt ÅRL 5 kap. 18b §. Den sistnämnda uppgiften ska avse förhållandena per balansdagen. Andra specifika ÅRL-krav är upplysningar om bland annat det sammanlagda beloppet av räkenskapsårets löner och andra ersättningar samt det sammanlagda beloppet av kostnader och förpliktelser som avser pensioner eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören och motsvarande befattningshavare. Kraven framgår av ÅRL 5 kap. 20, 23, och 24 §§. Ett ytterligare informationskrav är upplysning avseende träffade avtal om avgångsvederlag eller liknande förmåner till styrelseledamöter, verkställande direktören eller andra personer i företagets ledning enligt ÅRL 5 kap. 25 §. Ett aktiebolag som upprättar koncernredovisning enligt IFRS ska även lämna upplysning om den sammanlagda på räkenskapsåret belöpande ersättningen till var och en av bolagets revisorer och de revisionsföretag där revisorerna verkar. Särskild upplysning ska lämnas om hur stor del av ersättningen som avser andra uppdrag än revisionsuppdraget.

Andra svenska kompletteringar som framgår av RR 30 avser bland annat reglerna kring skyldigheten att upprätta koncernredovisning och förvaltningsberättelse.

Den version av RR 30 som finns i FAR:s samlingsvolym 2005 publicerades i december 2004. I den versionen finns bland annat ett krav på att fördela koncernens egna kapital i bundet och fritt eget kapital i koncernens balansräkning. Den versionen ändrades i juni 2005. Ändringarna var föranledda av den nya aktiebolagslagen som antogs i juni 2005 och som berör redovisningen av bundet och fritt eget kapital i årsredovisningen. I en koncernbalansräkning upprättad enligt IFRS ska inte bundet och fritt eget kapital särredovisas. I de ändringar som publicerades i juni 2005 angavs att upplysningar avseende koncernens bundna och fria egna kapital i stället skulle lämnas i en not. I augusti 2005 publicerade Redovisningsrådet ett utkast till ny version av RR 30, remisstiden gick ut den 15 oktober 2005. Den nya versionen föreslås gälla för finansiella rapporter som avser perioder som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2006.

Den nya versionen kommer att publiceras inom kort. Förändringarna i detta utkast berör främst tilläggen till IAS 27 Koncernredovisning och separata finansiella rapporter.

Om propositionen Följdändringar med anledning av ny aktiebolagslag m.m.2005/06:25 antas av riksdagen under december, kommer Redovisningsrådet att ge ut ett ändringsmeddelande som anger att upplysning om bundet och fritt kapital i koncernen inte behöver lämnas.

Som tidigare nämnts föreslås följdändringarna i ÅRL träda i kraft den 1 januari 2006 och ändringarna ska tillämpas i årsredovisningar som upprättas efter den 1 januari 2006. Det innebär att exempelvis kalenderårsföretag då inte behöver ange bundet och fritt eget kapital i not i sin koncernredovisning för räkenskapsåret 2005.