Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: RR 32 Redovisning för juridiska personer

Den version av RR 32 Redovisning för juridiska personer, som finns i FAR:s samlingsvolym 2005 publicerades i december 2004. Den versionen tillämpas vid utformningen av finansiella rapporter som avser perioder som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2005. Rekommendationen ska tillämpas vid redovisning för juridiska personer vars värdepapper på balansdagen är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Ett moderbolag vars värdepapper är noterade enligt ovan ska tillämpa rekommendationen. Dotterföretag som ingår i en koncernredovisning upprättad enligt IFRS får tillämpa RR 32. Se ovan gällande vilka alternativ som finns för dotterföretag som ingår i en IFRS-koncern.

Den huvudregel som finns i RR 32 är att juridiska personer vars värdepapper är noterade ska tillämpa de IFRS och IAS standarder inklusive tolkningar från IFRIC/SIC som tillämpas i koncernredovisningen. Avvikelser från huvudregeln som anges i RR 32 är dels föranledda av bestämmelser i årsredovisningslagen och dels av sambandet mellan redovisning och beskattning. RR 32 innehåller ett antal undantag från och tillägg till IFRS och ersätter RR 1-RR 29, vilka inte längre är tillämpliga för sådana företag. Även icke-noterade moderbolag som frivilligt väljer att tillämpa IFRS i sin koncernredovisning måste tillämpa RR 32.

RR 32 anger IFRS/IAS standard för standard vilka undantag samt tillägg som ska göras i en ovan nämnd juridisk persons redovisning. Exempelvis anges inga undantag eller tillägg till bland annat IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar, IAS 7 Kassaflödesanalyser, IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, IAS 10 Händelser efter balansdagen och IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Det innebär att en ovan nämnd juridisk person i sin egen redovisning ska tillämpa dessa standarder fullt ut. Vad avser tolkningar från IFRIC/SIC (de av EU-godkända) ska dessa tillämpas fullt ut av nämnda juridiska personer förutom SIC 32 Immateriella tillgångar – utgifter för webbplats, som inte behöver tillämpas av dessa juridiska personer.

Under 2005 har Redovisningsrådet gjort en del ändringar i RR 32. Dessa ändringar trädde i kraft i samband med publiceringen 2005 och avser bland annat:

 • IAS 14 nämndes inte i den tidigare versionen av RR 32. I ändringen av RR 32 ange sen hänvisning till IAS 14 punkt 6. Av denna punkt framgår att information om segment inte behöver lämnas för en juridisk person. Denna punkt ska inte tillämpas av juridiskperson. En juridisk person ska i stället tillämpa ÅRL 5 kap. 6 § och lämna information om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader om dessa avviker betydligt från varandra.

 • Ett klargörande har gjorts avseende ett företags redovisningsvaluta. Ett svensktföretag har fritt val mellan svenska kronor och euro som redovisningsvaluta (det sist nämnda om man formellt har gått över till redovisningsvalutan euro). Ett svensktföretag får inte ha någon annan redovisningsvaluta.

 • Regeln i IAS 21, Effekterna av ändrade valutakurser, avseende kursdifferenser på monetära poster som utgör en del av det rapporterande företagets nettoinvestering i en utlandsverksamhet ska inte tillämpas. Istället ska sådana kursdifferenser redovisas i eget kapital enligt ÅRL 4 kap. 14d §.

I augusti 2005 publicerade Redovisningsrådet ett utkast till ny version av RR 32, remisstiden gick ut den 15 oktober 2005. Den nya versionen publiceras inom kort och föreslås tillämpas vid utformningen av finansiella rapporter som avser perioder som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2006. Av utkastet framgår bland annat nedanstående ändringar:

 • Alla IFRS och IAS standarder och tolkningar från IFRIC/SIC som antagits av EG-kommissionen kommenteras i själva rekommendationen. Det vill säga finns det inget undantag eller tillägg för juridisk personanges ”Inga undantag eller tillägg”.

 • En rad följdändringar har gjorts i rekommendationen i och med att tidpunkten för ikraftträdandet skjutits fram avseendevärdering av biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella anläggningstillgångar samt immateriella anläggningstillgångar till verkligt värde. Den nya värderingsreglerna i ÅRL föreslås träda i kraft först för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare.

 • En ny punkt föreslås läggas till i RR 32,punkt 37, som berör IAS 18 Intäkter. Av denna punkt framgår att ett moderföretag under vissa angivna förutsättningar får redovisa anteciperad utdelning från dotterföretag. Förutsättningarna är att moderbolaget har rätt att ensamt besluta om utdelningens storlek och att moderföretaget, innan dess finansiella rapporter publicerats, fattat ett formellt beslut beträffande utdelnings storlek samt säkerställt att utdelningen inte överstiger dotterföretagets utdelningskapacitet.

 • Ett tillägg har gjorts som berör tillgångar för vilka de skattemässiga avskrivningarna är frikopplade från redovisningen, exempelvis fastigheter. I tillägget, som framgår av punkt 32, anges att inga skattemässiga extraavskrivningar ska redovisas. Den upplysning som ska lämnas enligt ÅRL 5 kap. 3 § sista stycket lämnas i not. En eventuell skillnad mellan tillgångens redovisade värde och dess skattemässiga värde redovisas enligt reglerna i IAS 12 Inkomstskatter.

 • Upplysningskraven avseende förmånsbestämda pensionsplaner har förtydligats.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...