Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: RR 32 Redovisning för juridiska personer

Den version av RR 32 Redovisning för juridiska personer, som finns i FAR:s samlingsvolym 2005 publicerades i december 2004. Den versionen tillämpas vid utformningen av finansiella rapporter som avser perioder som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2005. Rekommendationen ska tillämpas vid redovisning för juridiska personer vars värdepapper på balansdagen är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats. Ett moderbolag vars värdepapper är noterade enligt ovan ska tillämpa rekommendationen. Dotterföretag som ingår i en koncernredovisning upprättad enligt IFRS får tillämpa RR 32. Se ovan gällande vilka alternativ som finns för dotterföretag som ingår i en IFRS-koncern.

Den huvudregel som finns i RR 32 är att juridiska personer vars värdepapper är noterade ska tillämpa de IFRS och IAS standarder inklusive tolkningar från IFRIC/SIC som tillämpas i koncernredovisningen. Avvikelser från huvudregeln som anges i RR 32 är dels föranledda av bestämmelser i årsredovisningslagen och dels av sambandet mellan redovisning och beskattning. RR 32 innehåller ett antal undantag från och tillägg till IFRS och ersätter RR 1-RR 29, vilka inte längre är tillämpliga för sådana företag. Även icke-noterade moderbolag som frivilligt väljer att tillämpa IFRS i sin koncernredovisning måste tillämpa RR 32.

RR 32 anger IFRS/IAS standard för standard vilka undantag samt tillägg som ska göras i en ovan nämnd juridisk persons redovisning. Exempelvis anges inga undantag eller tillägg till bland annat IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar, IAS 7 Kassaflödesanalyser, IAS 8 Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel, IAS 10 Händelser efter balansdagen och IAS 37 Avsättningar, eventualförpliktelser och eventualtillgångar. Det innebär att en ovan nämnd juridisk person i sin egen redovisning ska tillämpa dessa standarder fullt ut. Vad avser tolkningar från IFRIC/SIC (de av EU-godkända) ska dessa tillämpas fullt ut av nämnda juridiska personer förutom SIC 32 Immateriella tillgångar – utgifter för webbplats, som inte behöver tillämpas av dessa juridiska personer.

Under 2005 har Redovisningsrådet gjort en del ändringar i RR 32. Dessa ändringar trädde i kraft i samband med publiceringen 2005 och avser bland annat:

  • IAS 14 nämndes inte i den tidigare versionen av RR 32. I ändringen av RR 32 ange sen hänvisning till IAS 14 punkt 6. Av denna punkt framgår att information om segment inte behöver lämnas för en juridisk person. Denna punkt ska inte tillämpas av juridiskperson. En juridisk person ska i stället tillämpa ÅRL 5 kap. 6 § och lämna information om nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader om dessa avviker betydligt från varandra.

  • Ett klargörande har gjorts avseende ett företags redovisningsvaluta. Ett svensktföretag har fritt val mellan svenska kronor och euro som redovisningsvaluta (det sist nämnda om man formellt har gått över till redovisningsvalutan euro). Ett svensktföretag får inte ha någon annan redovisningsvaluta.

  • Regeln i IAS 21, Effekterna av ändrade valutakurser, avseende kursdifferenser på monetära poster som utgör en del av det rapporterande företagets nettoinvestering i en utlandsverksamhet ska inte tillämpas. Istället ska sådana kursdifferenser redovisas i eget kapital enligt ÅRL 4 kap. 14d §.

I augusti 2005 publicerade Redovisningsrådet ett utkast till ny version av RR 32, remisstiden gick ut den 15 oktober 2005. Den nya versionen publiceras inom kort och föreslås tillämpas vid utformningen av finansiella rapporter som avser perioder som påbörjas fr.o.m. den 1 januari 2006. Av utkastet framgår bland annat nedanstående ändringar:

  • Alla IFRS och IAS standarder och tolkningar från IFRIC/SIC som antagits av EG-kommissionen kommenteras i själva rekommendationen. Det vill säga finns det inget undantag eller tillägg för juridisk personanges ”Inga undantag eller tillägg”.

  • En rad följdändringar har gjorts i rekommendationen i och med att tidpunkten för ikraftträdandet skjutits fram avseendevärdering av biologiska tillgångar, förvaltningsfastigheter och andra materiella anläggningstillgångar samt immateriella anläggningstillgångar till verkligt värde. Den nya värderingsreglerna i ÅRL föreslås träda i kraft först för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2009 eller senare.

  • En ny punkt föreslås läggas till i RR 32,punkt 37, som berör IAS 18 Intäkter. Av denna punkt framgår att ett moderföretag under vissa angivna förutsättningar får redovisa anteciperad utdelning från dotterföretag. Förutsättningarna är att moderbolaget har rätt att ensamt besluta om utdelningens storlek och att moderföretaget, innan dess finansiella rapporter publicerats, fattat ett formellt beslut beträffande utdelnings storlek samt säkerställt att utdelningen inte överstiger dotterföretagets utdelningskapacitet.

  • Ett tillägg har gjorts som berör tillgångar för vilka de skattemässiga avskrivningarna är frikopplade från redovisningen, exempelvis fastigheter. I tillägget, som framgår av punkt 32, anges att inga skattemässiga extraavskrivningar ska redovisas. Den upplysning som ska lämnas enligt ÅRL 5 kap. 3 § sista stycket lämnas i not. En eventuell skillnad mellan tillgångens redovisade värde och dess skattemässiga värde redovisas enligt reglerna i IAS 12 Inkomstskatter.

  • Upplysningskraven avseende förmånsbestämda pensionsplaner har förtydligats.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...