Innehåll

Balans nr 12 2005

Nyheter inför bokslutet 2005: URA 44 Redovisning av övergång från tillämpning av punkt 30 i IAS 19, Ersättningar till anställda, till punkt 29 (februari 2005)

Ett företag redovisar enligt IAS 19 punkt 30 en förmånsbestämd pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare som en avgiftsbestämd pensionsplan om informationen inte är tillräcklig för att redovisa planen som en förmånsbestämd pensionsplan. URA 44 behandlar hur redovisning ska ske vid den tidpunkt då tillräcklig information erhålls. Enligt uttalandet ska övergången redovisas som ett byte av redovisningsprincip enligt IAS 8. Om bytet sker under räkenskapsåret ska samtliga tidigare rapportperioder räknas om i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering, om inte en sådan omräkning är ogörlig.