För 40:e året i rad delades priset för bästa årsredovisning ut på Finforum. Totalt deltog 288 företag (samtliga företag som är noterade på Stockholmsbörsen samt elva företag som deltog på eget initiativ).

Som vanligt tävlade bolagen i två klasser, Stora bolag respektive Mindre bolag. Gränsen hade detta år höjts till tre (tidigare två) miljarder kronor i börsvärde per den sista december. 81 företag deltog i den stora klassen och 196 i den mindre.

Vinnare i klassen för Stora bolag var Vattenfall. Juryns motivering lyder: ”Vattenfall har en föredömlig redovisning inom många områden. Juryn vill särskilt lyfta fram den omfattande genomgången, såväl i termer av struktur som detaljrikedom, av såväl marknad som konkurrensbild. Vattenfalls årsredovisning håller hög klass i presentationen av finansiella mål, beskrivningen av koncernens risker, miljöarbetet, samt frågor om ägarstyrning allt presenterat i ett format som inbjuder till läsning.”

Atlas Copco, Electrolux, Getinge och NCC fick hedersomnämnanden.

I klassen Mindre bolag vann Boss Media. Motivering:

”Boss Media har producerat en alltigenom gedigen årsredovisning, men framför allt har juryn fäst sig vid bolagets utomordentliga marknads- och verksamhetsbeskrivning. Bolaget har lyckats att på ett pedagogiskt vis och med ett enkelt språk beskriva en för många ny och komplicerad verksamhet.”

Broström, Capona, Nordnet och Skistar fick hedersomnämnanden i denna klass.

Juryn bestod av följande personer: Ulf Strömsten (ordförande), Catella, Hans Edenhammar, f.d. chef för Stockholmsbörsens Notering & Övervakning, Anders Haskel, Veckans Affärer, Henrik Söderberg, Skandia Liv, och Nils Liliedahl, Stockholmsbörsen.

Finforum 2005: Immateriella tillgångar

Det var fullt i lokalen när Peter Nyllinge, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, och Thomas Rynell, KPMG, ledde ett seminarium om värdering av immateriella tillgångar (IFRS 3).

IFRS 3 innehåller en omfattande lista med exempel på immateriella tillgångar som uppfyller kriterierna för redovisning skild från goodwill.

– Alla är dock inte väsentliga i företagen, sa Peter Nyllinge. Normalt är att det i ett företag finns tre till sju stycken, och vanligast är varumärken men de är inte högst värderade.

De redovisade också en genomgång av delårsrapporter för noterade bolag i Sverige:

I ett tjugotal noterade bolag har förvärv identifierats, i de företagen uppgår summan av goodwill och immateriella tillgångar till ca 10 miljarder (varav goodwill drygt 8 miljarder). ”Varumärken” är den största immateriella tillgången (1,1 miljarder) resterande belopp av kundrelationer, programvaror m.m. Endast tre företag uppger årlig avskrivning eller avskrivningstid för immateriella tillgångar. Några företag anger att fullständig redovisning ska ske i årsredovisningen för 2005.

– Detta är inte tillfredsställande, sa Thomas Rynell och Peter Nyllinge.

Upplysningskraven för förvärv är i princip lika i delårsrapporter och årsredovisningar.

– Här finns det en hel del att göra, menar Thomas Rynell.

I USA har man uppnått en stabilitet och systematik och några europeiska länder förefaller eftersträva en standardisering liknande den i USA. Svenska företag visar så här långt (dvs. i delårsrapporter) en blandad men relativt låg ambitionsnivå jämfört med USA, påpekar Peter Nyllinge och Thomas Rynell.

Många har skjutit på den detaljerade presentationen till årsredovisningen då man också ska ge information om ”impairment test”.

– Vi kan väl förutsätta att Övervakningspanelen granskar förvärvsredovisningen i årsredovisningarna för 2005, avslutade Thomas Rynell och Peter Nyllinge.