Innehåll

Balans nr 12 2005

Aktuell information från far

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2005:48

Vissa frågor vid offentligt bud (Skandia, bud från Old Mutual)

Uttalande 2005:47

Målbolags åtgärder vid offentligt bud (Skandia, bud från Old Mutual)

Uttalande 2005:46

Frågor om Old Mutuals bud på Skandia

Uttalande 2005:45

Undantag från budplikt (Bo Håkansson med bolag – Biolin)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida

http://www.far.se

Till Finansinspektionen

FI Dnr 05-191-250 Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag respektive för försäkringsföretag

FAR välkomnar Finansinspektionens (FI) ambition att minska omfattningen av tilläggsupplysningar, utöver vad som krävs enligt IAS/IFRS, och har i sak inget att invända mot förslaget. FAR noterar emellertid att upplysningskraven avseende redovisning i juridisk person är högre än de som ställs på företag som tillämpar EU-förordningen. FAR anser att FI bör verka för att de upplysningsregler i redovisningsdirektiven, som går utöver upplysningskraven enligt IAS/IFRS, tas bort.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

Till Finansdepartementet

SOU 2005:57 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt? Delbetänkande av Mervärdesskattesatsutredningen

FAR välkomnar en översyn och analys av skattesatsernas struktur utifrån rättsliga, administrativa, ekonomiska, fördelningspolitiska och statsfinansiella aspekter.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Finansinspektionen

FI Dnr 05-6089-200 Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2003:10) om kapitaltäckning och stora exponeringar

De förändringar som föreslås avseende föreskrifterna innebär anpassningar till de förändrade redovisningsstandarderna till följd av införandet av IFRS. De nya redovisningsstandarderna innebär vissa möjligheter till värdering till verkligt värde. För kapitaltäckningsändamål skall dessa omvärderingar i vissa fall ingå i kapitalbasen och i andra fall skall omvärderingen filtreras bort.

FAR anser det – för undvikande av snedvriden konkurrens – vara ytterst väsentligt att det regelverk som fastställs för de svenska instituten överensstämmer med det som kommer att gälla för övriga institut inom EU.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s Referensgrupp för finansiella företag

Till Finansdepartementet

Fi 2004/2451 Avvikelser enligt artikel 27 i sjätte mervärdesskattedirektivet; omvärdering av beskattningsunderlaget

FAR avstyrker att beslut fattas enligt artikel 27 i det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) enligt nu föreslagen lydelse.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Redovisningsrådet

Utkast till nya versioner av RR 30 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och RR 32 Redovisning för juridiska personer

Läs FAR:s synpunkter på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

Till Bokföringsnämnden

Dnr 31/05 Bokföringsnämndens utkast till uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

FAR avstyrker att utkastet till uttalande fastställs som uttryck för god redovisningssed i Sverige vad avser redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

FAR har även svarat på följande utländska remisser:

To IASB

ED of Proposed Amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets and ED of Proposed Amendments to IAS 19 Employee Benefits

FAR welcomes IASB:s ambitions to achieve convergence between U.S. GAAP and IFRS with respect to accounting for Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, and Employee Benefits. However, FAR has some concerns regarding the proposed amendments, and these concerns are described in responses to the questions raised in the exposure drafts.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

To IASB

ED of Proposed Amendments to IFRS 3 Business Combinations and ED of Proposed Amendments to IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements

FAR strongly supports the efforts by the Board to achieve convergence between U.S. GAAP and IFRS with respect to accounting for business combinations. However, FAR has some concerns regarding the proposed amendments, and these concerns are described in our overall comments and in responses to the questions raised in the exposure draft.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

To IASB

DTC 1 Proposed Amendments to IAS 21 The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, Net Investments in a Foreign Operation

Läs remissvaret på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

To EFRAG

Achieving Consistent Applications of IFRS in the EU – A Discussion Paper

Läs remissvaret på http://www.far.se

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté