I ett antal artiklar presenteras hållbarhetsredovisning i allmänhet och socialt ansvar i synnerhet. Miljön var det första område som vann mer allmän spridning för redovisning och revision inom denna så kallade hållbarhetssektor.

Stegvis har även det som kallas Corporate Social Responsibility (CSR) tagit plats på scenen. Under denna vinjett presenteras också synpunkter på beskattning av donationer.

Niclas Hellman och Johnny Lind, Handelshögskolan i Stockholm, skriver om ökad betoning av aktieägarvärde – och kritiken av den traditionella koncernstyrningen.

”Våra resultat visar på vikten av samordning mellan de mått som kommuniceras externt och de mått som används för den interna styrningen.”

Efter ett antal tuffa år har det nu blivit lättare att få jobb i revisionsbranschen. I detta reportage säger sig de stora byråerna ha märkt av en ökad efterfrågan på revisionstjänster och planerar att utöka personalstyrkan. Enligt Ernst & Youngs VD Torsten Lyth har högskolorna inte hängt med när det gäller de nya redovisningsreglerna, IFRS. Han varnar för ett kompetensglapp.

1998 introducerades avsättningsbegreppet i kommunal redovisning. Idag visar praxis en mycket splittrad bild av vad som egentligen inbegrips i begreppet avsättning och när en avsättning ska göras skriver Pär Falkman, Anna Hemström och Peter Öfverström.