Under årens lopp har revisorskåren diskuterat huruvida Alectas förmånsbestämda ITP-försäkring ska redovisas som förmåns- eller avgiftsbestämd plan. Alecta med sina 27 000 kundföretag i det privata näringslivet och 1,6 miljoner försäkrade hanterar på uppdrag av bland andra Svenskt Näringsliv och PTK stora delar av denna marknad.

I december månad förra året publicerade FAR en rekommendation som innebär att denna försäkring ska redovisas som en avgiftsbestämd pensionsplan. FAR ansåg i och för sig att ”en försäkring i Alecta ska klassificeras som en förmånsbestämd plan. ”Men på grund av den konstruktion av försäkringstryggad ITP som parterna förhandlat fram, kan företagen enligt Alecta för närvarande inte redovisa sin proportionella andel av den förmånsbestämda förpliktelsen samt av de förvaltningstillgångar och kostnader som är förbundna med planen på samma sätt som för vilken annan förmånsbestämd plan som helst.” FAR konstaterar att Alecta inte heller kan lämna de upplysningar som krävs för en sådan pensionsplan. Det skulle nämligen kräva att även fribrevsinnehavare och pensionärer relateras till individuella företag och att hänsyn tas till informella åtaganden.

FAR förklarar att ”ITP-systemets struktur innebär att företagets aktuariella resultat är sammansatt, vilket påverkar möjligheten att ta fram de uppgifter som behövs för det individuella företaget. Enligt RR 29/IAS 19 bör företaget därför redovisa enligt punkterna 44–46, som om pensionsplanen vore en avgiftsbestämd plan.”

Enligt egen utsago så välkomnar Alecta FAR:s uttalande: ”Det går att tolka FAR:s uttalande som att Alecta tagit ställning. Så är inte fallet. Alecta har inte ändrat uppfattning utan vidhåller det vi tidigare framfört i all kommunikation med kundföretagen, det vill säga att vi är osäkra på hur ITP-planen i Alecta ska redovisas. Det är därför positivt att vi nu kan hänvisa till FAR:s uttalande om redovisning av pensionsförsäkringar i Alecta”.

Alla är dock inte lika positiva till FAR:s rekommendation. Flygbolaget SAS förklarar att man inte tänker redovisa försäkring som en avgiftsbestämd pensionsplan. Bolaget avser att redovisa som man hittills gjort, det vill säga som förmånsbestämda. Skulle SAS tvingas redovisa enligt FAR:s rekommendation så skulle detta enligt SAS ge effekter både på resultat- och balansräkningen. Detta skulle ställa SAS i ofördelaktigt ljus jämfört med andra företag med stora förmånsbestämda pensionsordningar.