Balans nr 2 2005

Noteringar: Tre nya rekommendationer från Redovisningsrådet

Tre nya rekommendationer från Redovisningsrådet har nu publicerats på rådets hemsida. De tre rekommendationerna gäller:

 • RR 30 kompletterande redovisningsregler för koncerner,

 • RR 31 delårsrapportering för koncerner, och

 • RR 32 redovisning för juridiska personer.

Enligt EG-förordningen om tillämpningen av internationella redovisningsstandarder ska, fr.o.m. den 1 januari 2005, företag vilkas värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad marknad inom EU upprätta koncernredovisningen i enlighet med av EU-kommissionen antagna IAS/IFRS. Som en följd av detta blir Redovisningsrådets rekommendationer RR 1-RR 29 inte längre tillämpliga på de nämnda företagens koncernredovisningar. Däremot ska noterade svenska företag i juridisk person även fortsättningsvis upprätta sina årsredovisningar med tillämpning av svensk redovisningslagstiftning i stället för på grundval av IAS-förordningen.

RR 30 Kompletterande regler för koncerner

De företag som ska upprätta koncernredovisning enligt IFRS/IAS, ska också tillämpa vissa bestämmelser i årsredovisningslagen (SFS 2004:1173). Redovisningsrådet har utarbetat en rekommendation som innehåller kompletterande normgivning avseende dessa bestämmelser. Det rör sig bl.a. om bestämmelser som reglerar när ett företag är ett moderföretag, om skyldighet och undantag från skyldighet att upprätta koncernredovisning, om förvaltningsberättelse, om delårsrapport och om offentliggörande. Därtill kommer ett antal bestämmelser av formaliakaraktär om språk, form och undertecknande samt en del krav på tilläggsupplysningar utan motsvarighet i IAS/IFRS. Beträffande bestämmelserna om förvaltningsberättelse hänvisas till 6 kap. 1, 3 och 4 §§ Årsredovisningslagen, ÅRL, om offentliggörande till 8 kap. ÅRL och om överklagande till 10 kap. ÅRL.

Beträffande delårsrapportering (ÅRL 9 kap.) hänvisas till rekommendationen RR 31, Delårsrapportering för koncerner.

RR 31 Delårsrapportering för koncerner

EG-förordningen om internationella redovisningsstandarder omfattar inte delårsrapportering. ÅRL behandlar delårsrapportering men anger inte vilka redovisningsprinciper som ska tillämpas. Redovisningsrådet anser att den finansiella rapporteringen för delårsperioder ska vara konsistent med rapporteringen för helår. Därför anger RR 31 att IAS 34 Delårsrapportering ska tillämpas vid upprättande av delårsrapporter för koncernen.

RR 32 Redovisningen för juridiska personer

Enligt en lagändring (SFS 2004:1173) är det inte möjligt att upprätta redovisningen för juridiska personer i enlighet med det regelverk som fr.o.m. 2005 ska tillämpas i koncernen, dvs. IFRS/IAS. Istället har ett antal ändringar i årsredovisningslagen gjorts för att möjliggöra en ökad tillämpning av IFRS/IAS redovisningsprinciper. Mot denna bakgrund har Redovisningsrådet utarbetat en ny rekommendation för juridisk person. Redovisningsrådet anser att den finansiella rapporteringen för moderbolag ska hålla samma kvalitet som för koncerner. Därför anger den nya rekommendationen RR 32, Redovisning för juridiska personer, att juridiska personer vilkas värdepapper på balansdagen är noterade på svensk börs eller auktoriserad marknadsplats som huvudregel ska tillämpa de IFRS/IAS som tillämpas i koncernredovisningen. Från denna regel gör RR 32 vissa undantag och tillägg, beroende på lagbestämmelser, främst i ÅRL, och på sambandet mellan redovisning och beskattning. RR 32 ersätter RR 1-RR 29 som alltså inte ska tillämpas för noterade juridiska personer fr.o.m. 2005.

Nya uttalanden från Akutgruppen

Redovisningsrådets Akutgrupp har publicerat ett uttalande URA 44 Redovisning av övergång från tillämpning av punkt 30 i IAS 19, Ersättningar till anställda, till punkt 29.

Utgångspunkten för frågeställningen är att företag som deltar i en plan som omfattar flera arbetsgivare (ett exempel på en sådan plan är Alecta) har tillämpat IAS 19, Ersättningar till anställda, enligt vilken pensionsplanen ska redovisas som avgiftsbestämd. När företag erhåller information som leder till att planen ska redovisas som förmånsbestämd enligt samma standard, uppkommer frågeställningarna om övergången ska redovisas som byte av redovisningsprincip eller som en ändrad bedömning samt från vilken tidpunkt pensionsplanen ska redovisas som förmånsbestämd.

Akutgruppen har gjort bedömningen att när information föreligger som medför att en pensionsplan som omfattar flera arbetsgivare övergår till att redovisas som förmånsbestämd från att ha redovisats som avgiftsbestämd, ska övergången redovisas som ett byte av redovisningsprincip i enlighet med IAS 8, Redovisningsprinciper, ändringar i uppskattningar och bedömningar samt fel. När bytet av redovisningsprincip sker under räkenskapsåret ska samtliga tidigare rapportperioder räknas om i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering, för så vitt detta inte är ogörligt.

Akutgruppen har dessutom publicerat ett utkast till uttalande URA 45 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare. Frågeställningen som behandlas gäller vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att företag som omfattas av pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare ska redovisa dessa som förmånsbestämda i enlighet med punkt 29 i IAS 19. Remisstiden gick ut 15 februari.

Uttalandena finns tillgängligt på Redovisningsrådets hemsida, <www.redovisningsrådet.se>.

Anna-Carin Holmqvist-Larsson och Dennis Svensson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200  
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...