EU-Kommissionen presenterade nyligen en ny handlingsplan för hur EU ska kunna skapa ökad tillväxt och fler arbetstillfällen. Syftet med handlingsplanen är att ge ny livskraft åt den så kallade Lissabonprocessen som fastställdes år 2000. De förslag till insatser som EU-kommissionen lagt fram i handlingsplanen sägs kunna öka BNP med 3 procent fram till år 2010 och skapa över 6 miljoner nya arbetstillfällen.

Det är dags att ta nya kraftfulla initiativ. Fem år efter det att Lissabonprocessen lanserades kan man konstatera att de förväntade resultaten har uteblivit. EU är långt ifrån målet att bli världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Om man i framtiden ska kunna bevara EU:s modell för hållbar utveckling, måste unionens konkurrenskraft och ekonomi stärkas.

De enskilda medlemsländernas insatser blir viktigare. För att kunna förankra den pågående processen på nationell nivå föreslås att varje medlemsland utser en Herr eller Fru Lissabon som blir processens ”ansikte utåt”. Årliga avstämningar, med fokus på problemlösning, ska göras av de nationella parlamenten.

I ett pressmeddelande från EU-kommissionen säger kommissionens ordförande José Manuel Barroso: ”EU måste lyckas bättre. Med vårt förslag vill vi frigöra EU:s enorma ekonomiska potential. Detta är nödvändigt för att vi ska kunna behålla den europeiska samhällsmodell som vi värderar så högt. Grunden för den är social rättvisa och lika möjligheter för alla. Våra ambitioner är oförändrat stora. De övergripande målen i Lissabonstrategin var bra, men genomförandet av dem var dåligt. Läxan vi lärt oss de senaste fem åren är att vi åter måste inrikta oss på att Lissabonagendan ska ge resultat. Jag tror att vi med denna nya strategi har rätt verktyg för att uppnå våra mål. Det som det verkligen handlar om är inte fakta och siffror på pappret. Det handlar istället om hur människors liv påverkas: hur vi betalar för utbildning, pensioner, social service och sjukvård. I våra förslag har vi varit tvungna att göra svåra val och svåra bedömningar. Vår vision är och förblir hållbar utveckling. Kommissionen kommer att fortsätta att oförtrutet arbeta för en ekonomisk förnyelse.

Inför utmaningar som åldrande befolkning i EU och ökad internationell konkurrens från länder som exempelvis Indien och Kina, måste EU öka produktiviteten och se till att fler människor får sysselsättning. Kommissionens handlingsplan inriktas på följande punkter:

  • Hur man ska göra EU mer attraktivt att investera och arbeta i

  • Krav på kunskap och innovation för tillväxt

  • Skapa fler och bättre arbetstillfällen

  • Partnerskap mellan unionen och medlemsstaterna

  • Krav på rimlig budget för att kunna genomföra den föreslagna handlingsplanen.

Medlemsstaterna kommer att diskutera handlingsplanen vid Europeiska rådets möte i slutet av mars.

Civ.ek. Ewa Fallenius arbetar på Öhrlings PricewaterhouseCoopers med frågor runt Europa, EU och EMU. Har du några frågor kring detta ämne kan du skicka dessa till ewa.fallenius@se.pwc.com