Balans nr 2 2005

IAASB har gjort om sin standard för revisionsberättelsens utformning

IAASB har nu efter remissbehandlingen (se ”Revision” Balans nr 1/2004) publicerat den omgjorda standarden för revisionsberättelsens utformning, ISA 700 (revised). Som vanligt finns den tillgänglig på IAASB:s hemsida, <www.iaasb.org>.

Standarden skall tillämpas internationellt på revisionsberättelser som dateras den 31 december 2006 och senare och får inte tillämpas tidigare.

Ett viktigt syfte med den nya utformningen är att skapa en revisionsberättelse som kan kännas igen över nationsgränserna samtidigt som den också kan användas för att uppfylla nationella krav på revisorns rapportering. Revisionsberättelsen kommer därför att ha två delar.

Den internationellt präglade delen

Den första delen, med benämningen ”Report on the Financial Statements”, rapporterar från revisionen av de finansiella rapporterna (årsredovisningen). Efter inledningen som identifierar de finansiella rapporterna behandlas med separata underrubriker företagsledningens ansvar respektive revisorns ansvar. Avslutningsvis följer uttalandet om de finansiella rapporterna under en separat rubrik. Jämfört med nuvarande text innebär den nya ordalydelsen i denna del

  • bättre förklaringar av företagsledningens respektive revisorns ansvar,

  • en uppdatering av beskrivningen av vad en revision innebär med hänsyn till de nya internationella standarderna för riskbedömning (se ”Revisionsnyheter” Balans nr 11/2002) samt

  • ett klargörande av revisorns ansvar med avseende på intern kontroll.

Den nationellt präglade delen

Den andra delen, som benämns ”Report on Other Legal and Regulatory Requirements”, innehåller den ytterligare rapportering från revisorn som det nationella regelverket kan kräva. Standarden föreskriver inte strukturen på den delen av berättelsen. Utgångspunkten för utformningen och innehållet blir istället det som lagar och förordningar i respektive land kräver.

Revisionsberättelser som avviker från standardutformningen

Den omgjorda ISA 700 behandlar, till skillnad mot nuvarande ISA 700, endast revisionsberättelser enligt standardutformningen. IAASB arbetar för närvarande med en ny separat standard, ISA 701, som behandlar avvikelser från standardutformningen. En remissversion av ISA 701 publiceras eventuellt efter IAASB:s sammanträde i mars 2005.

INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

[Appropriate Addressee]

Report on the Financial Statements

We have audited the accompanying financial statements of ABC Company, which comprise the balance sheet as at December 31, 20X1, and the income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with International Financial Reporting Standards. This responsibility includes: designing, implementing and maintaining internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error; selecting and applying appropriate accounting policies; and making accounting estimates that are reasonable in the circumstances.

Auditor’s Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal control.9 An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the financial statements give a true and fair view of (or ”present fairly, in all material respects,”) the financial position of ABC Company as of December 31, 20X1, and of its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

[Form and content of this section of the auditor’s report will vary depending on the nature of the auditor’s other reporting responsibilities.]

[Auditor’s signature]

[Date of the auditor’s report]

[Auditor’s address]