Efter ett antal tuffa år har det nu ljusnat för nyutexaminerade civilekonomer som vill arbeta i revisionsbyråbranschen. De stora byråerna har märkt av en ökad efterfrågan på revisionstjänster och planerar att utöka personalstyrkan under året.

Ernst & Young rekryterade redan i höstas 94 personer för att möta det ökade behovet av revisionstjänster och bolagets VD Torsten Lyth räknar med att anställa ytterligare ett hundratal under första halvåret 2005.

– Vi ser att efterfrågan på revisionstjänster ökar och det beror främst på att vi har en bättre konjunktur. En konsekvens av konjunkturuppgången är också att antalet transaktioner på marknaden ökar, fler företag köps och säljs och i den processen är det naturligt att revisorn finns med, säger Torsten Lyth.

Men den ökade efterfrågan på revisionstjänster beror inte enbart på konjunkturen utan även på underliggande faktorer som nya regler och lagar på redovisnings- och revisionsområdet.

– IFRS och IAS kräver mer av de stora bolagen och innebär att efterfrågan på rådgivning ökar. Dessutom har vi de nya revisionsstandarderna (RS) som innebär mer av revisionsdokumentation och revisionsbevis vilket innebär mer att göra för revisorn, säger Torsten Lyth.

Internationell påverkan

Han menar att även den nya amerikanska lagen Sarbanes-Oxley Act (SOX), den svenska bolagskoden med skärpta regler om internkontroll och EU:s 4:e, 7:e och 8:e direktiv kan komma att driva upp efterfrågan på revisions- och rådgivningstjänster och därmed innebära fler jobb inom branschen.

– Till viss del påverkar SOX även den svenska marknaden, särskilt sektion 404 som stipulerar att bolag som är noterade på amerikanska börser ska kartlägga och kvalitetssäkra den interna kontrollen och att revisorerna sedan ska göra ett självständigt uttalande om det. Här är alltså ytterligare en underliggande drivkraft för den ökade efterfrågan på revisionstjänster, säger Torsten Lyth och tillägger att det är möjligt att den svenska bolagskoden också får den konsekvensen om ett par år eftersom där finns samma tankegångar som i SOX, även om reglerna inte är lika hårda.

Torsten Lyth spår att rekryteringstrenden håller i sig under 2006.

– Som det ser ut nu ser det positivt ut. Komplexiteten i den finansiella rapporteringen ser ut att utvecklas ytterligare och när sen EU-direktiven slår igenom innebär de mer fokus på internkontrollarbetet vilket medför mer arbete för revisionsbyråerna, säger Torsten Lyth.

Minst 100 nya medarbetare på KPMG under 2005

KPMG kommer att rekrytera åtminstone 100 nya medarbetare under året. Förra året anställdes drygt 50 personer. Bolagets VD Thomas Thiel menar att det ökade behovet av personal främst beror på att konjunkturen har vänt uppåt, vilket innebär fler affärer att hantera.

– Koden och de nya redovisningsreglerna bidrar också, men konjunkturen är den viktigaste faktorn, säger Thomas Thiel och spår att trenden håller i sig under nästa år.

Men trots revisionsbyråernas ökade efterfrågan på personal är det fortfarande lätt att hitta nya medarbetare, enligt Thomas Thiel.

– När vi söker revisionsassistenter är det runt 30 sökande per tjänst, vilket känns väldigt positivt. Alla sökande är mycket kompetenta och välutbildade, ofta med erfarenhet av längre studier utanför Sverige. Det är även gott om redovisningsspecialister, exempelvis inom IFRS och personer med kompetens på skatteområdet. Däremot kan det vara svårt när det gäller specialister inom mycket nischade områden, exempelvis strategic due diligence, säger Thomas Thiel.

Fortsatt stort rekryteringsbehov på Deloitte

Deloitte rekryterade nyligen 43 personer, mestadels revisorsassistenter. Enligt bolagets rekryteringsansvarige, Anders Lundberg, kommer man att anställa ytterligare minst 60 personer under året. 2004 anställde Deloitte runt 80 personer, varav 55 under senare delen av året. Anders Lundberg tror att rekryteringsbehovet kommer att vara relativt stort även under 2006.

– Det är i nuläget svårt att bedöma om det blir lika många som 2005, men jag är övertygad om att vi kommer att ha ett fortsatt stort rekryteringsbehov, säger han.

På frågan om huruvida det är lätt att hitta lämpliga medarbetare svarar han att det har börjat ske en förändring.

– Tidigare var det en överproduktion på redovisningskompetens, men nu ser vi plötsligt att 100-tals fler nyutexaminerade kommer att få jobb på någon av de stora byråerna. Vi konkurrerar ju om samma personer så det blir säkert lite tuffare framöver, säger Anders Lundberg.

Runt 200 nya medarbetare på ÖPWC under 2005

Öhrlings PricewaterhouseCoopers har också märkt av en ökad efterfrågan på revisions- och rådgivningstjänster. Stora satsningar sker därför internt på utbildningsverksamhet. Andra viktiga åtgärder är ett utökat samarbete och bemanningsplanering mellan olika enheter.

Under 2004 anställdes 80–90 nya medarbetare och i januari i år anställdes ytterligare ett 40-tal personer. Britt Jenner som är HR-ansvarig för koncerngemensamma frågor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers uppskattar byråns totala rekryteringsbehov till cirka 200 nya medarbetare under 2005, inklusive de 40 som började i januari. En större andel av dem kommer att vara nyutexaminerade civilekonomer.

De nya reglerna på revisionsområdet är en viktig orsak till det ökade rekryteringsbehovet, men den ökade aktiviteten på marknaden spelar naturligtvis också in.

– Det är inte bara inom revision som nya regler påverkar behovet av medarbetare. Det är också en ökad efterfrågan på rådgivningstjänster inom riskhantering i syfte att hjälpa företagen med interna processer och system, säger Mikael Bäckström, HR-specialist på Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

Trenden håller i sig hos Lindebergs

Lindebergs Grant Thornton håller också på att utöka personalstyrkan. Förra året rekryterades ett 40-tal personer och trenden ser ut att förstärkas under 2005.

– Vi räknar med att rekryteringsbehovet blir större i år. Totalt skulle jag tro att vi rekryterar åtminstone 50 personer i hela landet, säger Barbro Bolander, personalchef på Lindebergs Grant Thornton.

Barbro Bolander menar att hon har märkt av en ökad konkurrens.

– Vi får väldigt många ansökningar, men det gäller att vara snabb. De som söker arbete går på flera intervjuer och om det drar ut på tiden är risken stor att någon annan hinner före, säger Barbro Bolander.

Pernilla Halling