Balans nr 2 2005

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2004:41

Aktiemarknadsnämnden medger Outokumpu undantag från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av att bolaget från vissa placerare återfår utlånade aktier i Boliden i samband med en riktad emission i bolaget i enlighet med vad som sägs i framställningen.

Uttalande 2004:44

Aktiemarknadsnämnden beviljar Bonnier & Bonnier-koncernen dispens från den budplikt som annars skulle kunna uppkomma till följd av de i framställningen beskrivna, direkta och indirekta, förvärven av aktier i TV4.

Uttalande 2005:01

Aktiemarknadsnämnden har i anledning av fråga från Stockholmsbörsen beslutat att göra ett uttalande rörande skyldigheten att informera aktiemarknaden om s.k. sidoaffärer vid ett offentligt erbjudande om förvärv av aktier.

Uttalande 2005:3

Aktiemarknadsnämnden beviljar Bonnier & Bonnier AB och Proventus Industrier AB dispens från den skyldighet att erbjuda sig att förvärva resterande aktier i TV4 som annars skulle kunna uppkomma till följd av de i framställningen beskrivna förvärven.

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http://www.far.se>

To International Federation of Accountants

Exposure Draft Proposed Policy Statement, ”Clarifying ProfessionaI Requirements in International Standards Issued by the IAASB”

Consultation Paper ”Improving the Clarity and Structure of IAASB Standards an Related Considerations for Practice Statements” September 2004

Problem oriented description from a Swedish perspective

FAR has introduced new standards on auditing in Sweden RS effective for statutory audits for periods commencing on or after 1 January 2004.

Yttrandet har avgivits av FAR:s revisionskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To International Federation of Accountants

Exposure Draft ISA 230 (Revised), ”Audit Documentation” September 2004

Generally we support the revision of ISA 230. However we believe that taking the comments below into account would further improve and clarify the standards and the related guidance.

Yttrandet har avgivits av FAR:s revisionskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Departementspromemorian ”Byggentreprenadavdrag samt omvänd skatteskyldighet (moms)” (Ds 2004:43)

FAR avstyrker förslaget om byggentreprenadavdrag i det utförande det har fått genom departementspromemorian. FAR tillstyrker omvänd skattskyldighet vid omsättning inom Sverige av tjänster som innebär uppdrag att utföra byggverksamhet eller uthyrning av arbetskraft för sådan verksamhet.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Tillsynsutredningens slutbetänkande: Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare offentlig tillsyn (SOU 2004:100)

FAR avstår från att yttra sig.

To FEE

Discussion Paper on the Auditor’s Involvement with the New EU Prospectus Directive

FAR:s answers to 25 posted questions.

Yttrandet har avgivits av FAR:s revisionskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>