FAR:s revisionskommitté har i början av mars 2005 skickat ett nytt ramverk för bestyrkandeuppdrag på remiss. Ramverket definierar och beskriver ett bestyrkandeuppdrags beståndsdelar och mål samt identifierar uppdrag där Revisionsstandard i Sverige (RS), Standard för översiktlig granskning (SÖG) respektive Standard för bestyrkande av andra sakförhållanden än historisk ekonomisk information (SBÖ) är tillämplig. Ramverket grundar sig på en översättning av det internationella ramverket ”International Framework for Assurance Engagements”. Ramverket är tillgängligt på FAR:s hemsida <www.far.se> klicka på Nyheter.

Kort om ramverkets terminologi med exemplifiering utifrån den lagstadgade revisionen av årsredovisningen

Vanligast förekommande bestyrkandeuppdrag i den svenska miljön är den lagstadgade revisionen av årsredovisningen. Med den lagstadgade revisionen av årsredovisningen som exempel kan ramverkets generella terminologi beskrivas enligt följande.

Styrelsen och VD (”ansvarig part”; punkt 25–26) upprättar årsredovisningen (”informationen om sakförhållandet”; punkt 8) med dess beståndsdelar enligt årsredovisningslagens 2 kap. 1 § (”sakförhållanden”; punkt 31–33). Grunden för upprättandet är årsredovisningslagen (”kriterier”, punkt 34–38). Årsredovisningen behandlas av aktieägarna på bolagsstämman (”avsedda användare”, punkt 27–30). Revisorn (”revisorn” är en av tre parter i ett bestyrkandeuppdrag; punkt 21–22, 23–24) inhämtar genom att utföra sin revision tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis (”bevis”, punkt 39–55) om årsredovisningen för att kunna lämna sin revisionsberättelse (”bestyrkanderapport”; punkt 56–60).

Ramverket beskriver de två förekommande typerna av bestyrkandeuppdrag, dels uppdrag där revisorns uttalande görs med hög men inte absolut säkerhet, dels uppdrag där revisorns uttalande görs med begränsad säkerhet (punkt 48–53). Relaterat till historisk ekonomisk information benämns de uppdrag där revisorns uttalande görs med hög men inte absolut säkerhet för revision medan uppdrag där revisorns uttalande görs med begränsad säkerhet benämns översiktlig granskning.

Målet för ett bestyrkandeuppdrag i form av en revision är att revisorns bestyrkanderapport, revisionsberättelsen, ska öka den grad av tilltro som de avsedda användarna, aktieägarna, fäster vid den information om sakförhållandet, årsredovisningen, som den ansvariga parten, styrelsen och VD, presenterar; punkt 7–11.

Figur som visar ramverkets plats och roll i standardsättningsstrukturen

Balans03_2005_bildsid14

Ramverkets övergripande plats och roll i standardsättningsstrukturen visas i figuren ovan. Bilden visar den nuvarande strukturen på den internationella standardsättaren IAASB:s standarder och uttalanden och därmed den framtida struktur som RS kommer att få. Nuvarande RS 120 kommer att ersättas av det mer övergripande ramverket när det ges ut i slutlig version i Sverige.

Inbjudan till synpunkter

FAR:s revisionskommitté inbjuder nu till synpunkter på den svenska översättningen. Remissversionen, med beaktande av de kommentarer och synpunkter som kommer in, ska ligga till grund för ett svenskt ramverk för bestyrkandeuppdrag.

Revisionskommittén önskar kommentarer och synpunkter enligt följande:

  1. Översättningen,

  2. Om det finns särsvenska förhållanden som borde belysas genom tillägg i ramverket samt

  3. Övriga kommentarer och synpunkter.

Remissvaret ska vara revisionskommittén tillhanda senast den 30 maj 2005 och sändas per e-post till kommitténs sekreterare Lars-Gunnar Larsson (larsgunnar.larsson@far.se).

Remissinbjudan finns på FAR:s hemsida <www.far.se> klicka på Nyheter. Den har dessutom skickats per e-post till samtliga ledamöter i FAR samt de myndigheter och organisationer som normalt inbjuds att lämna remissynpunkter på Revisionsstandard i Sverige (RS).

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.