Innehåll

Balans nr 3 2005

Revision i små företag: Sällan revision av små företag i EU-länderna

42 procent av de (engelska) småföretagen som undantogs från revisionsplikten valde att lämna reviderade årsredovisningar

Enligt artikel 51 i EG:s fjärde bolagsrättliga direktiv är det obligatoriskt med revision av företagens årsbokslut och en granskning av förvaltningsberättelsen. EG-rätten lämnar dock öppet för de enskilda medlemsländerna att undanta mindre företag från revisionsplikten under förutsättning att de inte överskrider två av följande tre gränsvärden (senaste två åren); 50 anställda, en omsättning på 7,3 miljoner euro, en balansomslutning på 3,65 miljoner euro.

Samtliga ”gamla” EU-länder, det vill säga de som ingick i EU före den senaste utvidgningen 2004, med undantag för de nordiska länderna har valt att utnyttja möjligheten att undanta små företag från revisionsplikten. En del medlemsländer har dock valt striktare gränsvärden än de maximalt tillåtna enligt EG-direktivet.

Några av de ”gamla” EU-länderna har tidigare haft full revisionsplikt, men sedan avskaffat den för små bolag.

England avskaffade revisionsplikten för de allra minsta aktiebolagen 1993. Gränsvärdena för vilka företag som ska undantas från revisionsplikten har därefter höjts successivt, senast 2004, och ligger nu på maxvärdena enligt EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv. Publika aktiebolag och bolag som sysslar med finansiell verksamhet har dock särskilda regler att rätta sig efter och ska alltid revideras.

Enligt en rapport från 2003 skriven av Jill Collis på uppdrag av The Department of Trade and Industry (brittiska handelsdepartementet), valde 58 procent av de små företagen som undantogs från revisionsplikten att utnyttja undantaget från revisionsplikten medan 42 procent lämnade reviderade årsredovisningar. Det finns dock en tendens att andelen företag som frivilligt väljer att revideras minskar med tiden. Enligt rapporten finns det i dagsläget runt en miljon företag i England, varav runt 90 procent räknas som små bolag och alltså undantas från revisionsplikt.

Enligt uppgifter i Svenskt Näringslivs rapport ”Revisionsplikten i små aktiebolag”, har avskaffandet av revisionsplikten för små företag i England generellt inte inneburit lägre intäkter för revisorerna och revisionsbyråerna. Däremot visar empiriska data att avregleringen har drabbat olika byråer på olika sätt och att det är de stora byråerna som har klarat sig bäst.

Tyskland avskaffade revisionsplikten för alla små företag 1984. Enligt det tyska justitieministeriets uppskattning är det runt 400 000 tyska bolag som är undantagna från revisionsplikt, vilket innebär runt 50 procent av samtliga företag i Tyskland.

Irland avskaffade år 2000 revisionsplikten för bolag som bland annat hade en omsättning som understeg 317 000 euro. Skälet var att kostnaderna för revision för dessa bolag bedömdes vara alltför stor i förhållande till nyttan. Enligt en artikel publicerad på Deloittes irländska hemsida var det dock få bolag som kunde utnyttja undantaget från revisionsplikten på grund av att gränsvärdet för omsättningen var så lågt. Därför beslutade lagstiftarna 2003 att höja gränsvärdet för omsättningen till 1,5 miljoner euro, vilket var i linje med de irländska företagarorganisationernas önskemål.

Pernilla Halling