Balans nr 3 2005

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2005:02

Fusion (Realia – Welkins Intressenter)

Uttalande 2005:05

Coutagefri aktiehandel (NCC)

Uttalande 2005:06

Undantag från budplikt (Digital Vision – Littco)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http://www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag och försäkringsbolag (promemoria 2005-01-04)

FAR tillstyrker i stort förslagen i promemorian (utkast till lagrådsremiss) i vilken behandlas frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och vissa finansiella företag.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Betänkandet: Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting (SOU 2004:107)

FAR har med stort intresse tagit del av utredningens förslag men avgränsar svaret att endast omfatta utredningens hantering av begreppet ”god revisionssed” samt de kommentarer utredningen gör kring den frivilliga certifieringen av kommunala revisorer.

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för offentlig sektor

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To International Accounting Standards Board

Comment Letter on IFRIC Draft Interpretation D11 Changes in Contributions to Employee Share Purchase Plans

On the whole, FAR consider the proposed interpretation to be consistent with the principles of IFRS 2. However, from a Swedish perspective the issue addressed in the draft interpretation is virtually unknown and we are not aware of any such plans.

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Promemoria om Sparandedirektivet och kontrolluppgifter (Fi 2005/487)

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D10 Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Waste Electrical and Electronic Equipment

FAR agrees that participating in the market is the obligating event in accordance with paragraph 14(a) of IAS 37. FAR also agrees that the measurement criteria should be based on the share in the market for the measurement period.

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Redovisningsrådets akutgrupp

Remiss avseende utkast till uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 45 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...