Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemarknadsnamnden.se>

Uttalande 2005:02

Fusion (Realia – Welkins Intressenter)

Uttalande 2005:05

Coutagefri aktiehandel (NCC)

Uttalande 2005:06

Undantag från budplikt (Digital Vision – Littco)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http://www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Ersättningar till ledande befattningshavare i aktiebolag och försäkringsbolag (promemoria 2005-01-04)

FAR tillstyrker i stort förslagen i promemorian (utkast till lagrådsremiss) i vilken behandlas frågor om ersättningar till ledande befattningshavare och vissa finansiella företag.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Betänkandet: Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting (SOU 2004:107)

FAR har med stort intresse tagit del av utredningens förslag men avgränsar svaret att endast omfatta utredningens hantering av begreppet ”god revisionssed” samt de kommentarer utredningen gör kring den frivilliga certifieringen av kommunala revisorer.

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för offentlig sektor

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To International Accounting Standards Board

Comment Letter on IFRIC Draft Interpretation D11 Changes in Contributions to Employee Share Purchase Plans

On the whole, FAR consider the proposed interpretation to be consistent with the principles of IFRS 2. However, from a Swedish perspective the issue addressed in the draft interpretation is virtually unknown and we are not aware of any such plans.

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Promemoria om Sparandedirektivet och kontrolluppgifter (Fi 2005/487)

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D10 Liabilities arising from Participating in a Specific Market – Waste Electrical and Electronic Equipment

FAR agrees that participating in the market is the obligating event in accordance with paragraph 14(a) of IAS 37. FAR also agrees that the measurement criteria should be based on the share in the market for the measurement period.

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Redovisningsrådets akutgrupp

Remiss avseende utkast till uttalande från Redovisningsrådets Akutgrupp, URA 45 Pensionsplaner som omfattar flera arbetsgivare

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s redovisningskommitté