Den internationella standardsättaren IAASB har för närvarande sex omgjorda eller nya revisionsstandarder på remiss (remissversionerna finns som vanligt tillgängliga på <www.iaasb.org>, där också senaste svarstidpunkter framgår). Remissversionerna beskrivs kortfattat.

Omgjord ISA om väsentlighet när felaktigheter identifieras och bedöms

IAASB har gjort om standarden för väsentlighet. Den omgjorda ISA 320 lägger fast att revisorns bedömning av vad som är väsentligt för användarna av årsredovisningen grundar sig på ett övervägande av behoven hos användarna som en grupp. Perspektivet är alltså inte enskilda användare eftersom deras behov kan vara högst varierande.

Vidare ges standarder för och vägledning om bland annat hur revisorn

 • bestämmer väsentlighet för årsredovisningen som helhet och för enskilda poster när revisionen planeras,

 • överväger väsentlighetsnivåer efter hand som revisionen fortskrider,

 • bedömer den påverkan som inte rättade felaktigheter har och

 • kommunicerar felaktigheter med företagsledningen och styrelsen.

Omgjord ISA om revisionen av uppskattningar i bokföringen

Ansatsen vid revisionen av uppskattningar i bokföringen enligt den omgjorda ISA 540 är anpassad till de nya standarderna för riskbedömning (ISA 315 och ISA 330 – se ”Revision” i Balans nr 11/2002) och oegentligheter (ISA 240 – se ”Revision” i Balans nr 5/2001 och sid. 37–40 i Balans nr 12/2004).

Remissversionen ger standarder för och vägledning om bland annat

 • granskningsåtgärder för riskbedömning för att identifiera uppskattningar i bokföringen där det finns en risk för väsentliga felaktigheter,

 • den påverkan som en osäkerhet i uppskattningen har på revisorns riskbedömning och utformningen av substansgranskningsåtgärder för att svara på en sådan osäkerhet,

 • bedömningen av revisionsbevis och bestämmandet av felaktigheter och

 • indikationer på möjlig partiskhet (”bias”) när företagsledningen gör uppskattningar.

Ny ISA om koncernrevision

Den tidigare remissversionen av en ny ISA om koncernrevision (se ”Revision” Balans nr 1/2004) blev mycket kritiserad av remissinstanserna och IAASB kommer nu med en ny väsentligt omarbetad version som man vill ha synpunkter på. IAASB:s ordförande betecknar de föreslagna standarden som en ”tough standard”.

Den nya remissversionen är bland annat tydlig i kraven på koncernrevisorn att

 • ha och ta ett fullt ansvar för koncernrevisionen (möjligheten till delat ansvar erkänns inte i standarden, dvs. det som innefattas i den internationellt mycket diskuterade frågan om ”sole or divided responsibility for the auditor’s opinion”),

 • ha den positionen att han eller hon kan vara tillräckligt inblandad i revisionen av koncernbolagen för att kunna acceptera uppdraget som koncernrevisor och fortsätta det,

 • själv vara vald revisor eller vara inblandad i det revisionsarbete som utförs av andra valda revisorer i alla betydelsefulla koncernenheter och

 • vidta åtgärder som rör alla andra revisorers arbete med koncernenheter och överväga om deras arbete är tillräckligt för koncernrevisionen.

Omgjord ISA om kommunikation med styrelsen

Nuvarande ISA 260 om kommunikationen med ”those charged with governance”, som i den svenska miljön närmast är styrelsen, är inte utgiven som RS. Svensk vägledning i dessa frågor finns i stället för närvarande i FAR:s uttalande ”Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan – Revisionsutskott i svenska aktiebolag”.

Jämfört med nuvarande ISA är remissversionen bland annat tydligare när det gäller vad en revisor ska kommunicera och varför.

Omgjorda ISA om revisionsberättelser med avvikande uttalande eller särskild upplysning

Enligt nu publicerade remissversioner kommer standarder för och vägledning om revisionsberättelser som innebär någon form av anmärkning i uttalandet eller som innehåller särskild upplysning i fortsättningen att finnas i separata ISA med nya nummer i 700-serien.

ISA 705 ”Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report” ger förbättrad vägledning om och exempel på förhållanden som får till följd att revisorns uttalande görs eller kan behöva göras med någon form av anmärkning.

ISA 706 ”Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matters Paragraphs in the Independent Auditor’s Report” behandlar situationer där revisorn lämnar eller överväger att lämna någon form av särskild upplysning i revisionsberättelsen.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.