Balans nr 4 2005

Revision: Fortsatt hög takt i omgörningen av de internationella revisionsstandarderna

Den internationella standardsättaren IAASB har för närvarande sex omgjorda eller nya revisionsstandarder på remiss (remissversionerna finns som vanligt tillgängliga på <www.iaasb.org>, där också senaste svarstidpunkter framgår). Remissversionerna beskrivs kortfattat.

Omgjord ISA om väsentlighet när felaktigheter identifieras och bedöms

IAASB har gjort om standarden för väsentlighet. Den omgjorda ISA 320 lägger fast att revisorns bedömning av vad som är väsentligt för användarna av årsredovisningen grundar sig på ett övervägande av behoven hos användarna som en grupp. Perspektivet är alltså inte enskilda användare eftersom deras behov kan vara högst varierande.

Vidare ges standarder för och vägledning om bland annat hur revisorn

 • bestämmer väsentlighet för årsredovisningen som helhet och för enskilda poster när revisionen planeras,

 • överväger väsentlighetsnivåer efter hand som revisionen fortskrider,

 • bedömer den påverkan som inte rättade felaktigheter har och

 • kommunicerar felaktigheter med företagsledningen och styrelsen.

Omgjord ISA om revisionen av uppskattningar i bokföringen

Ansatsen vid revisionen av uppskattningar i bokföringen enligt den omgjorda ISA 540 är anpassad till de nya standarderna för riskbedömning (ISA 315 och ISA 330 – se ”Revision” i Balans nr 11/2002) och oegentligheter (ISA 240 – se ”Revision” i Balans nr 5/2001 och sid. 37–40 i Balans nr 12/2004).

Remissversionen ger standarder för och vägledning om bland annat

 • granskningsåtgärder för riskbedömning för att identifiera uppskattningar i bokföringen där det finns en risk för väsentliga felaktigheter,

 • den påverkan som en osäkerhet i uppskattningen har på revisorns riskbedömning och utformningen av substansgranskningsåtgärder för att svara på en sådan osäkerhet,

 • bedömningen av revisionsbevis och bestämmandet av felaktigheter och

 • indikationer på möjlig partiskhet (”bias”) när företagsledningen gör uppskattningar.

Ny ISA om koncernrevision

Den tidigare remissversionen av en ny ISA om koncernrevision (se ”Revision” Balans nr 1/2004) blev mycket kritiserad av remissinstanserna och IAASB kommer nu med en ny väsentligt omarbetad version som man vill ha synpunkter på. IAASB:s ordförande betecknar de föreslagna standarden som en ”tough standard”.

Den nya remissversionen är bland annat tydlig i kraven på koncernrevisorn att

 • ha och ta ett fullt ansvar för koncernrevisionen (möjligheten till delat ansvar erkänns inte i standarden, dvs. det som innefattas i den internationellt mycket diskuterade frågan om ”sole or divided responsibility for the auditor’s opinion”),

 • ha den positionen att han eller hon kan vara tillräckligt inblandad i revisionen av koncernbolagen för att kunna acceptera uppdraget som koncernrevisor och fortsätta det,

 • själv vara vald revisor eller vara inblandad i det revisionsarbete som utförs av andra valda revisorer i alla betydelsefulla koncernenheter och

 • vidta åtgärder som rör alla andra revisorers arbete med koncernenheter och överväga om deras arbete är tillräckligt för koncernrevisionen.

Omgjord ISA om kommunikation med styrelsen

Nuvarande ISA 260 om kommunikationen med ”those charged with governance”, som i den svenska miljön närmast är styrelsen, är inte utgiven som RS. Svensk vägledning i dessa frågor finns i stället för närvarande i FAR:s uttalande ”Revisorns kommunikation med andra bolagsorgan – Revisionsutskott i svenska aktiebolag”.

Jämfört med nuvarande ISA är remissversionen bland annat tydligare när det gäller vad en revisor ska kommunicera och varför.

Omgjorda ISA om revisionsberättelser med avvikande uttalande eller särskild upplysning

Enligt nu publicerade remissversioner kommer standarder för och vägledning om revisionsberättelser som innebär någon form av anmärkning i uttalandet eller som innehåller särskild upplysning i fortsättningen att finnas i separata ISA med nya nummer i 700-serien.

ISA 705 ”Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report” ger förbättrad vägledning om och exempel på förhållanden som får till följd att revisorns uttalande görs eller kan behöva göras med någon form av anmärkning.

ISA 706 ”Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matters Paragraphs in the Independent Auditor’s Report” behandlar situationer där revisorn lämnar eller överväger att lämna någon form av särskild upplysning i revisionsberättelsen.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2018 2019 2020
Schablonbelopp 169 125 171 875 177 100

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2018 2019 2020
Räntesats 0,36 0,51 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2018 2019 2020
Positiv 6,49 6,51 6,50
Negativ 1,50 1,51 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2018 2019 2020
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2018 2019 2020
Frukost, lunch och middag 235 245 245
Lunch eller middag 94 98 98
Frukost 47 49 49
Skattefria gåvor
År 2018 2019 2020
Julgåva 450 450 450
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 350
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2018 2019 2020
Skattesats 22% 21,4% 21,4%
Mervärdesskatt
År 2018 2019 2020
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...