Med en magnifik utsikt över Stockholms Ström längs ena sidan av lokalerna och ett kontorslandskap i den andra änden, arbetar skattekonsultföretaget Skeppsbron Skatt AB. Företagets VD Claes Nordmark tar emot och visar runt. Kontoret är ljust och luftigt. Här arbetar cirka 15 skattekonsulter.

Vi startade vår verksamhet hösten 2003, berättar Claes Nordmark som dessförinnan varit verksam som skattespecialist hos KPMG. På 1990-talet var han chef för samtliga konsultenheter inom byrån och satt även i företagsledningen. Han hade tidigare arbetat inom skatteförvaltningen i Stockholm.

Skeppsbron Skatt AB är ett av fåtalet fristående specialistföretag inom sitt område och det största i sitt slag.

– När jag kom till KPMG på 80-talet var skatteavdelningar något nytt. Innan dess hade revisionsbyråerna jobbat nästan enbart med revision. Helt plötsligt fick man in folk som inte var eller hade ambitionen att bli revisorer. Här skapades ett embryo till en ny företagskultur.

Claes Nordmark förklarar att specialisterna hade annan utbildning och bakgrund än revisorerna. En skillnad som delvis föder en annan logik. Och när skattespecialisterna blev fler och fler inom revisionsbyråerna så blev denna alternativa kultur allt synligare.

– Men vi var uppskattade och efterlängtade av revisorskollegorna eftersom det fanns ett uppdämt behov vad gällde skattefrågor. Det var definitivt en rolig tid och ett ganska enkelt jobb säljmässigt eftersom vi fick våra kunder genom revisorerna.

Förändringens vindar

Vid slutet av 1990-talet hände det något, säger Claes Nordmark. Förändringens vindar blåste från flera håll. Å ena sidan började man diskutera vad som är revisionens främsta uppgift och ifall det är lämpligt att revisorn granskar de uppgifter i ett företag som hans eller hennes kollegor arbetat fram.

– Man kunde se att detta skulle bli ett ökande problem.

Claes Nordmark förklarar att samtidigt så hade skatteavdelningarna på revisionsbyråerna växt och fick i motsats till tidigare ofta större och mer omfattande uppdrag:

– Vi hade kommit kunderna betydligt närmare och fick ofta uppdrag direkt från dessa. Så var det inte på 80-talet, säger Claes Nordmark och tillägger att kunderna inte alltid ansåg det självklart eller ens önskvärt att det de diskuterade med skattespecialisterna skulle föras vidare till revisorerna. Det kunde exempelvis röra sig om planerade affärer.

Och så slog Enronskandalen ner som en blixt i det amerikanska näringslivet. Lagstiftningen Sarbanes-Oxley Act blev det politiska resultat som skulle ställa allt till rätta. Här betonas att uppdrag av olika karaktär måste utföras av olika personer/byråer. Reglerna påverkade även den europeiska lagstiftningen.

– Det här har ändrat kundernas köpbeteende. Numera är det inte självklart att man köper specialisttjänster av revisionsbyråerna, säger Claes Nordmark på tal om hur företag idag anlitar hjälp i olika former.

Dags för något nytt

För egen del hade Claes Nordmark redan slutat på KPMG eftersom han ”varit där så länge och tyckte det var dags att göra något annat”, när tankarna på Skeppsbron Skatt väcktes.

– Från början var vi sju personer – sex konsulter och en administratör – idag är vi 16 konsulter och har nyligen öppnat kontor i Malmö. Vi har också anslutit oss till ett nystartat internationellt nätverk för oberoende skattekonsulter. Inom denna allians kan vi utveckla vår internationella kompetens och dessutom utbyta kunskaper.

Just bristen på internationell kompetens och kontakter var en del av den kritik som riktades mot idén att skattekonsulter startade eget bolag.

Claes Nordmark menar att alla konsulter hos Skeppsbron Skatt har något av en entreprenörssjäl. De säger inte nej till att ta tag i stora som små problem – även praktiska sådana.

– I en liten organisation som vår har vi exempelvis inte någon egen IT-avdelning. Uppstår problem måste vi själva ta itu med dessa.

Men Claes Nordmark och hans kollegor tycks nöjda med situationen.

– Efter att i många år ha tillhört en minoritet på en byrå så är det en härlig känsla att utgöra 100 procent av verksamheten och det är roligt att jobba för sitt eget företag.

Claes Nordmark anser att rådgivningen blir bättre i ett företag med enbart skattespecialister, bland annat därför att man lättare känner gemensamt ansvar för kunderna. ”Som skattekonsult på en stor byrå ingår man i en stor hierarkisk byråkrati som bl.a. ägnar mycket tid åt oberoendeprövning.”

– Det är inte en bra utveckling för byråerna att man tvingas ägna mer och mer tid åt att diskutera vilka uppdrag som man kan åta sig.

Närmare kontakt med kunderna

Skeppsbron Skatt har arbetat fram egna rutiner och metoder som passar just skatterådgivning. Detta har i sin tur, anser Claes Nordmark, inneburit att man fått en närmare kontakt med kunderna. Han påpekar att det uppdragsbrev som Skeppsbron Skatt alltid skriver med sina kunder är viktigt. Här klargörs roller och förväntningar redan från början.

Och hur är det med kontakterna med revisionsbyråerna?

– Numera träffar våra skattekonsulter revisorer i sitt arbete men vi får inte många uppdrag genom revisionsbyråerna.

Vilka är då företagets kunder?

– Stora svenska företag med verksamhet i flera länder men huvudkontor här. De är ofta börsnoterade, svarar Claes Nordmark.

På företagets hemsida kan man läsa att: ”Vår rådgivning på inkomstskattesidan är i första hand inriktad på externa och interna transaktioner vilket innebär att vi har särskilt fokus på köp och försäljning av företag, verksamhetsöverlåtelser, omstruktureringar, fusioner och finansieringslösningar.”

Hur ser framtiden ut?

Enligt Claes Nordmark går utvecklingen snabbare än vad han trodde från början. Grundarna av Skeppsbron Skatt är dock överens om att man inte vill växa allt för snabbt eller allt för mycket. Den övre gränsen för antalet medarbetare är 25–30, funderar Claes Nordmark och tillägger att det svåra just nu är att stå emot expansionstrycket. Han är dock övertygad om att småskaligheten är värd att bevara.

– I ett litet företag tar man del av hela företagandet. Det är lockande för många, kanske särskilt yngre. Intresset för vår verksamhet är stort och vid rekrytering är kvalitén på de sökande mycket hög.

Elisabeth Precht