Balans nr 4 2005

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemarknads-namnden.se>

Uttalande 2005:09

Undantag från budplikt (Gexco – Jon Fangel)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Reformerad ägarbeskattning – effektivitet, prevention, legitimitet

FAR tillstyrker förslaget och är positiv till ett utökat löneunderlag som grund för kapitalbeskattningen samt förslaget att avskaffa förmögenhetsbeskattningen.

FAR avstyrker utredningsförslaget i den del det innebär skärpt kapitalvinstbeskattning.

Sidoalternativet kan endast genomföras under förutsättning att i huvudalternativet angivna justeringar görs även i detta fall. Sidoförslaget kan vidare endast komma ifråga under förutsättning att någon reducering av löneunderlaget inte sker med 10 basbelopp.

Sammanfattning

FAR är positiv till utredningsförslaget om ökat löneunderlag som grund för kapitalbeskattningen. Förslaget torde stimulera såväl de mindre som de något större företagen till nyanställningar, vilket är positivt ur tillväxtsynpunkt.

FAR är vidare positiv till utredningens huvudförslag som innebär ett avskaffande av förmögenhetsskatten. Detta innebär förbättringar för såväl mindre företag som näringslivet i stort. Förmögenhetsskatten leder till att skattskyldiga gör skattebaserade investeringar som inte alltid är optimala ur företagsekonomisk synvinkel.

3:12-systemet innebär att ett överskott skall delas upp mellan kapital och tjänst. Utredarna har inte fått möjlighet att utreda den s.k. BEK-modellen, dvs. den modell som ger möjlighet att ta hänsyn till eget kapital i bolaget. FAR anser att den modellen bör införas.

Schablonregeln för mindre företag måste höjas till två basbelopp. Regeln borde dessutom kunna kompletteras så att den kan nyttjas av de mindre företagen och de företag som har ett begränsat löneunderlag, så att det blir möjligt att ta utdelning som endast till viss del beskattas som tjänst.

Förslaget om att nedsättning av arbetsgivaravgifterna skall slopas får inte utformas så att de drabbar de minsta företagen.

Sidoalternativet som innebär att löneunderlaget skall reduceras med 10 basbelopp av utbetalda löner drabbar de mindre och medelstora företagen och bör ej genomföras.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt

Promemorian om förenklade redovisningsregler, m.m.

FAR ser positivt på initiativet att förenkla reglerna för redovisning i mindre företag. FAR kommenterar särskilt följande områden Nya gränsvärden, Kompetenskrav på revisorer, Revision av ”mindre” ekonomiska föreningar, Undantaget från krav på koncernredovisning, Delårsrapport, Förenklade årsbokslut, Bokföring och Förändringar i inkomstskattelagen.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Utrikesdepartementet

Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel (SOU 2005:9)

FAR avstår från att yttra sig.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...