Ett betänkande om ”Krav på kassaregister – Effektivare utredning av eko-brott” presenterades i början av maj.

Utredningen menar att det ”i kontantbranscherna finns omfattande och allvarliga problem med skatteundandragande”. Man föreslår att näringsidkare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning ska vara skyldiga att ha ett certifierat kassaregister. Undantag ska göras för försäljning inom ramen för hobbyverksamhet, tillfällig försäljning av mindre omfattning (till exempel skolelevers försäljning inför en skolresa) samt taxiverksamhet (där det redan finns taxameter). Övrig försäljning ska registreras i kassaregister och kunden erbjudas ett kvitto.

Det ställs vissa krav på kassaregistrets funktioner, exempelvis att det ska registrera och lagra all försäljning. Plomberingar ska användas för att förhindra manipulation av registret. Den företagare som inte har något kassaregister får böta. Reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006 och tillämpas från och med 1 januari 2009.

Vad gäller sanktioner för dem som inte följer lagen så konstaterar utredningen att ”polisresurserna generellt sett är begränsade i landet”. Man föreslår att skattebrottsenheterna inom Skatteverket ska ges vissa möjligheter att verkställa tvångsåtgärder. ”Vi anser att det innebär en effektivitetsvinst om utredarna vid skattebrottsenheterna själva kan genomföra husrannsakan ...” skriver utredarna och tillägger att det bara kan komma ifråga då våld inte behöver tas till: ”I praktiken är det framför allt vid husrannsakan i bankfack samt hos revisionsbyråer och liknande fall som det kan vara aktuellt ...

Utredningen presenterar också förslag som gör det möjligt för skattebrottsenheterna att få direkt tillgång till uppgifter i den databas som Skatteverket använder i beskattningsverksamheten (beskattningsdatabasen).