En externrevisor från en av de större revisionsbyråerna har åtalats för ”medhjälp till försvårande av skattekontroll ... (samt) ... osant intygande”. Bådadera anses som grova brott.

Åtalet gäller att bokföringsskyldigheten i Ericsson har åsidosatts genom att osanna fakturor har bokförts för att dölja andra betalningar. Ett 30-tal fiktiva servicebolag har upprättats. Dessa har fakturerat Ericsson enligt anvisningar från Ericsson. ”Texterna på fakturorna ger ett felaktigt intryck av att det är fråga om ersättning till fakturaställaren för marknadskonsultarbete”, förklarar Ekobrottsmyndigheten.

Utbetalningarna för fakturorna har skett till utländska bankkonton som disponerades av företrädare för Ericsson. Från dessa konton har pengarna sedan betalats ut till de verkliga betalningsmottagarna – och detta utan att de har bokförs.

Revisorn åtalas för att medvetet eller omedvetet ha godkänt detta ”betalningssystem” samt att inte tillräckligt ha satt sig in i systemets detaljer. Han ska dessutom vid en föredragning av systemet under hösten 1998 av ”uppsåtligt eller av grov oaktsamhet” ha ”underlåtit att upplysa om de krav och tillämpliga författningar och god redovisningssed ställer på redovisning och att han därigenom lämnat ett moraliskt stöd för att tillämpa betalningssystemet”.