FAR:s ordförande Lars Träff belyser i denna artikel skattekonsultens roll i revisionsbyråbranschen. ”Förväntningarna på att leverera tjänster av högsta kvalitet förutsätter nära samverkan mellan skattespecialister och revisorer”, skriver Lars Träff. ”Behovet av helhetssyn och sambandet mellan skatter och bl.a. redovisning ger skattespecialister i revisionsbyråbranschen stora konkurrensfördelar.”

Det är en artikel i Balans nr 4/2005 som föranlett kommentaren: Claes Nordmark, VD i skattekonsultföretaget Skeppsbron Skatt AB intervjuades där under rubriken ”Skattespecialister startade eget ’Utvecklingen talar för oss’”.

Det är ingen tvekan om att skatteverksamheten under lång tid har varit en naturlig och viktig del av revisionsbyråbranschen. Allt talar för att detta också kommer att gälla i framtiden.

Revisionen av både små och stora företag i dagens komplexa affärsmiljö förutsätter ofta specialiststöd, inte minst från skattekonsulter. I samband med planeringen av ett revisionsuppdrag är det viktigt att analysera ett företags risksituation. Skatteaspekter har – beroende på tilltagande komplexitet i regelverket och ökad handel över landsgränser – med tiden blivit en allt viktigare faktor att beakta vid revisorns riskbedömning.

Den tiden är för länge sedan förbi när en revisor kunde vara ”expert på allt”. För att få det RS (Revisionsstandard i Sverige) beskriver som tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis vid granskning av skattekostnaden och tillhörande skuld krävs ofta kvalificerad analys av transaktioner och förhållanden med särskilt stor påverkan på ett bolags skatteutfall. Denna analys utförs med fördel av en skattespecialist i revisionsteamet.

I anslutning till revisionsarbetet uppkommer ofta en diskussion mellan revisorn/revisionsteamet och klientföretaget om frågor av betydelse för det aktuella klientföretaget. Det är vanligt – och naturligt – att klienten då omgående önskar få goda råd (s.k. revisionsrådgivning) om hur rutiner m.m. kan förbättras. Inte sällan har frågeställningarna koppling till skatteområdet. Då skattereglerna genomgående får anses vara komplexa är det viktigt att snabbt kunna stämma av med en skattespecialist.

Att skattespecialisten alltid kan dra nytta av revisionsbyråns goda kunskap om klientens organisation och verksamhet gör att rådgivningen på skatteområdet kan ske på ett effektivt sätt och dessutom med större precision och säkerhet. För att ge ett gott råd – och det gäller ju generellt – måste man ha en övergripande kunskap och helhetssyn på klientens situation. Jag menar att revisionsbyråns samlade kunskap här ger en stark konkurrensfördel. Och vilken annan organisation, än en revisionsbyrå, kan på några timmar sätta upp ett team med skattespecialister från 30–40 länder?

Sedan är ju skatter ingen isolerad företeelse. Det finns nästan ingen affärsaktivitet som bara aktualiserar skattefrågor. Nej, det är tvärtom så att frågeställningar i regel handlar om transaktioner eller förhållanden som berör flera discipliner. En skattefråga har t.ex. ofta koppling till redovisning (ett nog så komplext område) eller bolagsrättsliga aspekter. Här menar jag också att den samverkan som den samlade kompetensen i revisionsbyrån kan erbjuda är oslagbar.

Vad beträffar frågan om oberoende (eller opartiskhet och självständighet som det heter i revisorslagen) är den inte ny. Det som tillkommit på senare tid är att oberoendeprövningen i vissa fall behöver dokumenteras. Rätt tillämpat är detta knappast ett stort problem, och framför allt är det ju inget som drabbar klienten. Tvärtom ger detta en ökad trygghet för revisorsteamet men också en tydlighet i rollfördelningen, något som är av värde för klienten. Dessutom är det så att även ”fristående skattekonsulter” måste göra en analys för att bedöma om det finns risk för jäv eller andra hinder för genomförande av ett uppdrag.

Jag är alltså övertygad om att utvecklingen talar för skattekonsulterna i revisionsbyråbranschen. Och det är därför som vi arbetar aktivt med att etablera en stark skattesektion inom FAR.

Samtidigt är det min förhoppning att frågan om skattekonsulternas roll – liksom alla andra intressanta ämnen – ska debatteras öppet inom FAR och i Balans.

Debatt: Diskussioner pågår om bildandet av en skattesektion inom FAR

Diskussioner pågår om att bilda en särskild skattesektion inom FAR. ”Det är en fördel för hela branschen att FAR blir en komplett branschorganisation”, säger Dan Brännström, generalsekreterare för FAR, och påpekar att skattekonsulterna är den största gruppen specialister inom revisionsbyråbranschen.

Han påminner om att organisationens stadgar ändrades 2001 så att numera både godkända revisorer och specialister kan bli FAR-ledamöter. För att bli ledamot måste dock specialisten vara verksam på en revisionsbyrå.

– I den pågående diskussionen med företrädare för skattekonsulterna har det framkommit att det är angeläget att skapa ett särskilt forum för skattekonsulternas yrkesutveckling, förklarar Dan Brännström som hoppas att bildandet av en skattesektion ska ske innan årets slut.

Skattesektion i FAR – uttalande från FAR:s styrelse den 11 april 2005

FAR:s styrelse är mycket positiv till förslaget att etablera en skattesektion inom FAR.

Bildandet av en skattesektion innebär en kraftfull förstärkning av FAR. Det innebär också ett viktigt steg i processen att göra FAR till den branschorganisation för revisorer och specialister – verksamma inom revisionsbyråbranschen – som stadgeändringen från 2001 möjliggör.

Skattespecialisterna och deras verksamhetsområden är av stor betydelse för branschen och detta måste få bättre genomslag i branschorganisationens arbete. Genom ökad samverkan mellan revisorer och skattespecialister uppnås bättre förutsättningar för FAR att på både det nationella och internationella planet driva viktiga gemensamma yrkesutvecklingsfrågor och dessutom frågor inriktade på skattespecialisternas verksamhetsområden.

När det gäller de materiella frågorna kommer FAR naturligtvis att bli än starkare i det kontinuerliga remiss- och lobbyingarbetet på skatteområdet.

Genom skattesektionen ges goda möjligheter till samordning och effektivisering av erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling på skatteområdet. I detta sammanhang kan IREV:s erfarenhet på utbildningsområdet alldeles säkert komma väl till pass. Det är därför styrelsens övertygelse att insatser i skattesektionen kommer att leda till affärsnytta men också möjligheter till personlig utveckling för de ledamöter som engagerar sig i yrkesfrågorna.