Balans nr 5 2005

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemark-nadsnamnden.se>

Uttalande 2005:08

Dispens budplikt (Trio – Kistefos)

Uttalande 2005:10

Undantag från budplikt (Cybercom – JCE-gruppen)

Uttalande 2005:12

Undantag från budplikt (Cybercom – JCE-gruppen)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Remiss av kommissionens förslag till EG-rättsakter inom mervärdesskatteområdet, KOM(2004) 728 slutlig

FAR tillstyrker förslaget till ordningen med en enda kontaktpunkt för icke-etablerade beskattningsbara personer under förutsättning att begreppet fast etablering förtydligas och att förslaget till konsolidering av det sjätte mervärdesskattedirektivet, KOM (2004) 246, antas samtidigt.

FAR tillstyrker vidare förslaget till ett moderniserat återbetalningsförfarande som är avsett att ersätta det nuvarande åttonde mervärdesskattedirektivet (79/1072/EEG), men menar att det bör införas möjligheter för företag att få elektronisk kvittens över inlämnade uppgifter.

FAR anser att förslaget till harmonisering av avdragsbegränsningar innebär att medlemsstaterna tillåts att fritt utforma avdragsbegränsningarna – om än inom vissa angivna områden. Detta kan enligt FAR:s mening motverka övriga förslag till samordning. FAR vill även framhålla att generella avdragsförbud strider mot de grundläggande principerna för mervärdesskatten.

FAR menar att den omvända betalningsskyldigheten för transaktioner mellan företag som utförs av ickeetablerade beskattningsbara personer medför avsteg från mervärdesskattesystemets grundtanke, dvs. att mervärdesskatt tas ut i varje led. Den innebär därmed en konkurrenssnedvridning till nackdel för inhemska företag.

FAR tillstyrker förslaget om att skapa mer enhetliga förutsättningar för medlemsstaterna att införa den särskilda ordningen för små företag.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Finansinspektionen

Remiss rörande föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall (Fl Dnr 04-7379-200)

FAR har ombetts att inkomma med synpunkter på förslag till föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall. FAR får med anledning av detta framföra följande.

FAR konstaterar att förslaget till föreskrifter och allmänna råd endast riktar sig mot företag under Finansinspektionens tillsyn och således inte mot revisionsföretag. FAR avstår därför från att yttra sig över förslaget. Som Finansinspektionen framhåller finns det dock ingenting som hindrar att de nya föreskrifterna och allmänna råden kan tjäna som vägledning även för den omfattande krets av inte finansiella företag och yrkesutövare, däribland godkända och auktoriserade revisorer samt skatterådgivare, som fr.o.m den 1 januari 2005 omfattas av penningtvättslagen. FAR avser därför att tillsammans med Svenska Revisorsamfundet SRS, med utgångspunkt i Finansinspektionens föreskrifter, utarbeta en vägledning angående revisionsföretags tillämpning av penningtvättslagen.

Till Finansdepartementet

Finansmarknadsavdelningen/Bankenheten

Finansiella konglomerat Ds 2005:1

Lagen om särskild tillsyn över finansiella konglomerat fyller en lucka i det befintliga regelsystem som uppstått till följd av den snabba framväxten av företagsgrupper som innehåller företag från såväl försäkrings- som bank- och värdepapperssektorn. FAR välkomnar därför Finansdepartementets förslag men lämnar ett antal kommentarer.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Till Skatteverket

Rättsavdelningen

Konsekvensutredning enligt 27 § verksförordningen (1995:1322) och Konsekvensanalys enligt förordningen (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

To IAASB Technical Director

Exposure Draft Proposed ISA 320 (Revised) ”Materiality in the Identification and Evaluation of Misstatements” December 2004

Generally we support the revision of ISA 320. However we believe that taking our comments into account would further improve and clarify the standards and the related guidance.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

To IAASB Technical Director

Exposure Draft Proposed ISA 540 (Revised) ”Auditing Accounting Estimates and Related Disclosures (Other than Those Involving Fair Value Measurements and Disclosures)” December 2004

Generally we support the revision of ISA 540. However we believe that taking our comments into account would further improve and clarify the standards and the related guidance.

Läs remissvaret i sin helhet på <http://www.far.se>

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...