EU:s tionde bolagsrättsliga direktiv om gräns överskridande bolags sammanslagningar är på väg att antas. Arbetsgruppen för bolagsrätt inom EU har haft frågan på sitt bord, liksom Europaparlamentet. Under juni månad är det Rådets tur att ta sig an frågan.

I dagsläget är lagarna sådana att företagen måste rätta sig efter komplexa regelsystem för att få en kostsam gränsöverskridande fusion till stånd.

– Tidigare har gränsöverskridande fusioner inte varit möjliga av bolagsrättsliga skäl, förklarar Johan Danelius, kansliråd på Justitiedepartementet och svensk representant i arbetsgruppen.

Företag med aktiekapital

Man har då fått ta till olika ”omvägar”, exempelvis likvidation av bolag i ett land eller att skapa ett gemensamt holdingbolag.

Det nya direktivet kommer att gälla för alla företag med aktiekapital. Detta innebär att många små och medelstora företag (SME) även kommer att omfattas. Inom EU utgör SME nio av tio företag och svarar för nästan tre av tio sysselsättningstillfällen. En förhoppning är att SME enklare ska kunna internationaliseras.