En samrådsgrupp med representanter från FAR och Svenska revisorsamfundet SRS har tagit fram en gemensam vägledning för hur revisorn ska agera när ett bolag är försenat med sin årsredovisning.

– Samrådsgruppen såg att det fanns ett praktiskt problem för revisorskåren och att det fanns behov av en vägledning. Dessutom ville man att frågeställningar rörande anmälningsplikt vid försenade årsredovisningar skulle lösas på ett enhetligt sätt inom revisorskåren. En gemensam vägledning var därför en naturlig åtgärd, säger Ulrike Westin-Elger (föreningsjurist SRS) och Urban Engerstedt (föreningsjurist FAR) som har ingått i den arbetsgrupp som arbetat med vägledningen.

Uttalandet behandlar betydelsen av Högsta domstolens (HD) dom för revisorerna inom ramen för revisionsuppdrag. Det är vägledande både beträffande den anmälningsplikt som revisorn har enligt aktiebolagslagen och för god revisionssed.

Om ett bolags styrelse är försenad med sin årsredovisning kan styrelsens ledamöter, i enlighet med HD:s dom, fällas för bokföringsbrott.

Enligt vägledningen ska revisorn göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall och utifrån denna avgöra om och i vilket skede anmälning av misstanke om bokföringsbrott ska göras. I samband med detta ska revisorn även göra en prognos om förutsättningarna för att en årsredovisning kan komma till stånd.

– Revisorns bedömningar kan i dessa fall vara mycket komplicerade. Någon standardlösning finns naturligtvis inte eftersom varje bolag och varje styrelses underlåtenhet måste bedömas utifrån de individuella förutsättningarna, säger Ulrike Westin-Elger och Urban Engerstedt.

Vägledningen tar upp de omständigheter som måste beaktas när revisorn ska ta ställning till styrelsens under låtenhet att upprätta en årsredovisning i tid. Pernilla Halling