Innehåll

Balans nr 6–7 2005

FAR och SRS visar vägen vid sen årsredovisning

En samrådsgrupp med representanter från FAR och Svenska revisorsamfundet SRS har tagit fram en gemensam vägledning för hur revisorn ska agera när ett bolag är försenat med sin årsredovisning.

– Samrådsgruppen såg att det fanns ett praktiskt problem för revisorskåren och att det fanns behov av en vägledning. Dessutom ville man att frågeställningar rörande anmälningsplikt vid försenade årsredovisningar skulle lösas på ett enhetligt sätt inom revisorskåren. En gemensam vägledning var därför en naturlig åtgärd, säger Ulrike Westin-Elger (föreningsjurist SRS) och Urban Engerstedt (föreningsjurist FAR) som har ingått i den arbetsgrupp som arbetat med vägledningen.

Uttalandet behandlar betydelsen av Högsta domstolens (HD) dom för revisorerna inom ramen för revisionsuppdrag. Det är vägledande både beträffande den anmälningsplikt som revisorn har enligt aktiebolagslagen och för god revisionssed.

Om ett bolags styrelse är försenad med sin årsredovisning kan styrelsens ledamöter, i enlighet med HD:s dom, fällas för bokföringsbrott.

Enligt vägledningen ska revisorn göra en helhetsbedömning i varje enskilt fall och utifrån denna avgöra om och i vilket skede anmälning av misstanke om bokföringsbrott ska göras. I samband med detta ska revisorn även göra en prognos om förutsättningarna för att en årsredovisning kan komma till stånd.

– Revisorns bedömningar kan i dessa fall vara mycket komplicerade. Någon standardlösning finns naturligtvis inte eftersom varje bolag och varje styrelses underlåtenhet måste bedömas utifrån de individuella förutsättningarna, säger Ulrike Westin-Elger och Urban Engerstedt.

Vägledningen tar upp de omständigheter som måste beaktas när revisorn ska ta ställning till styrelsens under låtenhet att upprätta en årsredovisning i tid. Pernilla Halling

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...