Innehåll

Balans nr 6–7 2005

Revisorn som hjälte tilltalar studenter

Det här är en spännande tid eftersom alla spelregler ändras och dessutom blir mer komplexa, förklarade Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare, för de studenter vid Karlstads universitet som kommit för att lyssna till hans två timmar långa föredrag med titeln ”Revision i en föränderlig värld”.

– Förväntningarna på oss revisorer har ökat därför att kraven på kvalitet i företagens finansiella rapportering ökat. Jag ser möjligheter i detta, sa Dan Brännström och hänvisade till hur populärt revisorsyrket blev i USA efter skandaler som de i Enron och WorldCom. Strålkastarljuset föll på yrket på ett sätt som inte tidigare varit fallet.

Han förklarade att revisorsyrket är ”spännande, utmanande och utvecklande”, men att det också är riskfyllt. Detta påpekade han flera gånger under föreläsningen. Han återkom också flera gånger med uppsatsförslag. Ett gällde varför de nya internationella redovisningsstandarderna är så komplicerade. Ett annat förslag var att studenterna kan skriva om revisionspliktens vara eller inte vara. I detta sammanhang påpekade Dan Brännström att FAR önskar att reglerna för små företag ska bli enklare.

– Det finns behov av en tudelning av regelsystemen så att vi får regler som är bättre anpassade för de små företagen.

Revisorns arbetsuppgifter kontra styrelsens uppgifter kom på tal flera gånger under föreläsningen. Dan Brännström visade en OH-bild:

Revisorns huvuduppgifter:

1. Kvalitetssäkra information i årsredovisningar (rättvisande bild)

2. Skapa förtroende för bolagens förvaltning och ekonomiska rapportering

3. Rapportera i revisionsberättelsen men också direkt till bolagen

– Det är styrelsen som ansvarar för all finansiell information. Revisorn ska alltså kvalitetssäkra och kommentera uppgifterna.

”Det finns inga oberoende revisorer” var ett påstående som väckte intresse i föreläsningssalen på Karlstads universitet.

– Mellan människor uppstår alltid någon form av relation, förklarade Dan Brännström och ställde i nästa andetag den retoriska frågan hur revisorn klarar att vara både revisor och rådgivare?

– Vi bygger på analysmodellen, dvs. att vi själva bedömer om det finns ett hot mot revisorns opartiskhet och självständighet.

En liten revisionsbyrå är väl beroende av få större uppdrag, påpekade en student:

– Det är viktigt att byrån har många klienter och dessutom tror jag inte att något företag vill ha en vindflöjel till revisor, svarade Dan Brännström.

Han berättade för åhörarna att en revisor måste bilda sig en egen uppfattning och sedan stå fast vid denna i alla väder.

– Det är en sådan revisor marknaden vill ha! utbrast han och det märktes att studenterna gillade bilden av revisorn som något av en hjälte.

Är man inte alltid två revisorer på ett uppdrag, undrade en student.

– Ett revisionsteam kan bestå av allt från en till flera hundra revisorer och specialister, svarade Dan Brännström. Skadestånds ansvar, Sarbanes-Oxley Act, de nya internationella standarderna och mycket mer avhandlades systematiskt av Dan Bränn ström och studenterna i Karlstad. Och som ett sista ord på vägen till studenterna som alla snart ska ut på arbetsmarknaden förklarade FAR:s generalsekreterare:

– Det finns ett ökat behov av kompetens inom redovisning och revision under lång tid framöver.