På sitt sammanträde den 7 juni (efter denna tidnings pressläggning) förväntades FAR:s styrelse fastställa förslag till uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag (se sid 41–44). I denna artikel redogör FAR:s generalsekreterare Dan Brännström och FAR:s föreningsjurist Urban Engerstedt för bakgrunden tillförslaget samt kommenterar och lämnar anvisningar för tolkningen och tillämpningen av uppdragsbrevet och de allmänna villkoren.

FAR har utarbetat bifogade förslag till standardiserat uppdragsbrev med allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag. Syftet är att uppdragsbrevet och villkoren skall tillämpas av samtliga FAR-ledamöter men också kunna användas inom revisorskåren i övrigt. Bakom förslaget ligger följande skäl.

Ett skäl har att göra med kravet i Revisionsstandard i Sverige (RS) att revisorn och klienten skall definiera villkoren för uppdraget (jfr RS 210 Villkor för revisionsuppdrag). Ett annat skäl sammanhänger med de senaste årens utveckling på marknaden för revisionstjänster vilken inneburit att revisorn mer och mer kommit att uppfattas – men även framstå – som en leverantör bland andra av tjänster till näringslivet. Denna utveckling har medfört att många köpare av revisionstjänster, både stora samt mindre och medelstora företag, upphandlar dessa tjänster genom att begära in offerter från revisionsbyråerna. En faktor som drivit på denna utveckling är de bestämmelser i aktiebolagslagen om revisorns fyraåriga mandattid vilka gäller sedan den 1 januari 1999. Ytterligare ett skäl har att göra med den utveckling som ägt rum i Sverige på den senaste tiden på området för bolagsstyrning (”corporate governance”) och som medfört att kraven på revisorn som bolagsorgan vid sidan av övriga bolagsorgan (bolagsstämma, styrelse, VD) blivit mycket tydligare, bl.a. i oberoendefrågor.

De nämnda förhållandena har gjort det nödvändigt för revisionsbyråbranschen i Sverige att tydliggöra de affärsvillkor, spelregler, som revisorerna och näringslivet (köparna av revisionstjänsterna) har att följa. Som ett led i samma syfte har FAR tidigare i år också utarbetat en Vägledning vid upphandling av lagstadgad revision.

FAR:s förhoppning är att uppdragsbrevet och de allmänna villkoren skall kunna tjäna som stöd för revisorerna men också för klientbolagen när parterna ingår uppdragsavtal om revision, eftersom handlingarna medför en ökad transparens när det gäller innehållet i revisionstjänsten samt klargöranden avseende parternas respektive rättigheter och skyldigheter i uppdragsrelationen. Sannolikt kan handlingarna också bidra till att det s.k. förväntningsgapet minskar.

Anvisningar och kommentarer

Förslaget till uppdragsbrev

Det ligger i både klientens och revisorns intresse att revisorn skriver ett uppdragsbrev (”engagement letter”) för att undvika missförstånd om uppdraget. Uppdragsbrevet – och de därtill hörande allmänna villkoren – dokumenterar och bekräftar att revisorn/revisionsbolaget åtar sig uppdraget. Men också revisionens syfte och omfattning samt de särskilda villkor i övrigt som skall gälla för uppdraget klargörs.

Uppdragsbrevet utgår från ett ”normalrevisionsuppdrag” i aktiebolag, dvs. där revisor/revisionsbolaget väljs av bolagsstämman på en tid av fyra år. I vissa bolag, t.ex. försäkringsbolag, är mandattiden ett år. I andra fall är det inte bolagsstämman som utser revisor utan någon annan, t.ex. länsstyrelsen. I de nu nämnda fallen får naturligtvis uppdragsbrevet anpassas efter förhållandena i det enskilda fallet. Också vid revision av andra företagsformer än aktiebolag, t.ex. ekonomiska föreningar och handelsbolag, kan uppdragsbrevet och de allmänna villkoren användas i tillämpliga delar.

I uppdragsbrevet definieras revisionsuppdraget. Definitionen utgår från aktiebolagslagen, tolkad med stöd av revisorslagens beskrivning av begreppet ”revisionsverksamhet”, vilket innebär att uppdraget omfattar, förutom granskning av bokföring och årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, även annan granskning och rapportering som det enligt aktiebolagslagen ankommer på revisorn/revisionsbolaget att utföra, s.k. lagstadgade tilläggsuppdrag, t.ex. granskning av kontrollbalansräkning. Men också s.k. revisionsrådgivning omfattas av uppdragsbrevet.

I uppdragsbrevet hänvisas till de allmänna villkoren, vilka utgör en integrerad del av uppdragsbrevet. Avsikten är att de allmänna villkoren skall tillämpas i varje revisionsuppdrag som en FAR-ledamot, eller dennes byrå, åtar sig. På så sätt blir de allmänna villkoren, typiskt sett, en del av den goda revisorssed, som varje revisorsledamot i FAR har att följa.

De allmänna villkoren innehåller dock avsnitt, eller delar av avsnitt, som inte utan vidare låter sig tillämpas undantagslöst i alla aktiebolag. I vissa bolag, särskilt de minsta, är det således inte möjligt att upprätthålla de relativt långtgående krav på t.ex. intern kontroll, som de allmänna villkoren uppställer. I andra bolag, t.ex. dotterbolag till utländska moderbolag, kan det finnas koncernövergripande riktlinjer som medför att de allmänna villkoren på någon eller några punkter inte heller kan tillämpas fullt ut. Också andra situationer kan tänkas där det inte är möjligt, eller lämpligt, eller där det kanske rent av är oskäligt, att de allmänna villkoren tillämpas utan inskränkningar. För dessa fall anges det i uppdragsbrevet att de allmänna villkoren gäller med ”följande tillägg, avvikelser eller förändringar”.

I uppdragsbrevet erinras också om att revisionsuppdraget inte omfattar s.k. fristående rådgivning och att det för sådana uppdrag gäller särskilda villkor.

Förslaget till allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag

De allmänna villkoren innehåller 11 olika avsnitt/punkter. Till dessa kan följande anvisningar och kommentarer lämnas.

1. Allmänt

I detta avsnitt anges bl.a. att de allmänna villkoren skall tillämpas oavsett om bolaget till revisor utsett en juridisk person (ett registrerat revisionsbolag) eller en fysisk person. Av praktiska skäl betecknas dock revisorn i de allmänna villkoren genomgående som ”Revisionsbyrån”.

2. Revisionsbyråns ansvar att följa god revisors- och revisionssed

I detta avsnitt erinras om målet för en revision samt revisionsbyråns skyldigheter att utföra revisionsuppdraget enligt god revisors- och revisionssed. Beskrivningen i villkoren av innehållet i god revisionssed är hämtad från RS 709 Revisionsberättelsens utformning i aktiebolag och andra företag.

3. Bolagets och företagsledningens ansvar och medverkan

I detta avsnitt lämnas en redogörelse för klientbolagets företagslednings (styrelse och verkställande direktör) ansvar med avseende på bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter inklusive bokföring och medelsförvaltning samt företagsledningens skyldighet att tillhandahålla revisionsbyrån den information som bedöms nödvändig för att revisionsuppdraget skall kunna utföras enligt god revisionssed. Det erinras vidare om att revisionsbyrån har rätt att verkställa granskningen i den omfattning som man anser vara nödvändig.

Redogörelsen för bolagets ansvar och medverkan överensstämmer med aktiebolagslagens krav.

4. Bemanningen av uppdraget m.m.

Torde inte kräva några särskilda anvisningar eller kommentarer.

5. Dokumentation m.m.

Torde inte kräva några särskilda anvisningar eller kommentarer.

6. Tystnadsplikt

I detta avsnitt erinras om att revisionsbyrån har tystnadsplikt enligt lag och god revisorssed när det gäller uppgifter som framkommer i samband med revisionsuppdrag.

Därutöver anges det uttryckligen att Revisionsbyrån har rätt att i samband med ett rättsligt förfarande lämna information i den mån det krävs för att skydda sina rättmätiga intressen. Detta kan möjligen synas stå i strid med 26 § revisorslagen som föreskriver att en revisor inte får till fördel för sig själv eller till skada eller nytta för annan använda uppgifter som han fått i sin yrkesutövning och inte heller obehörigen röja sådana uppgifter.

Enligt FAR:s uppfattning kan det dock aldrig ha varit meningen – och har oss veterligen heller aldrig ifrågasatts – att denna bestämmelse (och dess motsvarande föregångare i tidigare revisorslagar), eller övriga lagbestämmelser om tystnadsplikt för revisorer, skulle försvåra eller göra det omöjligt för en revisor att tillvarata sin rätt t.ex. som svarande i ett brottmål eller tvistemål (t.ex. i en skadeståndsprocess eller arvodestvist). Sedan tidigare innehåller FAR:s yrkesetiska regler (anvisningarna till Regel 5) därför också ett uttalande med samma innebörd som de nu föreslagna allmänna villkoren.

7. Arvode

I detta avsnitt lämnas en redogörelse för de principer enligt vilka arvodet till revisionsbyrån för ett revisionsuppdrag skall debiteras. Redogörelsen innebär en kodifiering av praxis på området. Det erinras om att revisionsbyrån aldrig kan lämna klientbolaget en uppgift om ett fast pris utan reservationer. Det måste hela tiden röra sig om ett uppskattat arvode som kan komma att justeras beroende på ändrade förutsättningar och omständigheter.

Av punkten 7.3 framgår utförligt på vilka förutsättningar uppgift om uppskattat arvode grundas. Flertalet mindre klientbolag kan troligen få det svårt att uppfylla samtliga dessa förutsättningar. Det kan därför finnas skäl att i enskilda fall avtala om avsteg från villkoren i denna del. I större klientbolag, å andra sidan, kan det förekomma att delar av bolagets ekonomi/administration, t.ex. en IT-avdelning, är ”outsourcad” till tredje part. I dessa fall kan kostnader för revisionsbyråns s.k. tredjepartsgranskning tillkomma utöver det arvode som uppskattas för den granskning som utförs hos klientbolaget. Om så är fallet, måste ett tillägg för detta förhållande göras i uppdragsbrevet.

8. Fakturering m.m.

Också detta avsnitt kodifierar rådande praxis bland många revisionsbyråer. Det har i revisorskåren ibland rått en viss osäkerhet om huruvida en revisionsbyrå har rätt till förskottsbetalning i situationer där klientbolaget är försenat med sin betalning av förfallna fakturor som ställts ut av revisionsbyrån. Genom dessa villkor markerar FAR nu den rätten. Ett uppenbart skäl till detta är det hot mot revisionsbyråns opartiskhet och självständighet som ligger i att revisionsbyrån utan denna rätt får en stor obetald fordran på klientbolaget för utfört arbete (jfr också FAR:s uttalande om god yrkessed vid hantering av risk för arvodesförlust).

Av samma skäl, som nyss nämnts, anser FAR dessutom att revisionsbyrån inte skall vara skyldig att påbörja revisionen avseende ett nytt räkenskapsår förrän samtliga revisionsbyråns fordringar på grund av det tidigare räkenskapsårets revisionsarbete slutreglerats av klientbolaget.

9. Uppdragets upphörande i förtid

Denna punkt i de allmänna villkoren är det tydligaste exemplet på ett område där revisionsbyråbranschen, som ett resultat av de senaste årens utveckling på marknaden för revisionstjänster och inte minst den fyraåriga mandattiden, bedömt det nödvändigt att klargöra de ekonomiska förutsättningarna för revisionsbyråernas revisionsverksamhet.

Villkoret innebär således bl.a. att klientbolaget, för det fall man entledigar revisionsbyrån innan den fyraåriga mandatperioden gått till ända, skall ersätta revisionsbyrån, förutom för kostnader för utfört arbete och utlägg, med 25 procent av arvodet för återstående mandatperiod, dock lägst 25 men högst 100 procent av arvodet för ett räkenskapsår.

Revisorsnämnden har i ett par beslut i disciplinärenden (D 13/97 samt i beslut 2004-06-15; dnr 2004-28) gjort uttalanden om god revisorssed som kan anses tala i en annan riktning än vad denna villkorspunkt gör. Enligt FAR:s mening måste det dock vara både rimligt och skäligt att en revisionsbyrå får kompensera sig ekonomiskt för initialkostnader men också för kostnader för sälj- och offertprocesser om ett klientbolag utan giltig orsak entledigar revisionsbyrån i förtid. Eftersom det kan vara svårt att exakt uppskatta dessa kostnader, upptar villkoren ett schablonbelopp.

Som angetts ovan under kommentaren till förslaget till uppdragsbrev kan de allmänna villkoren inte tillämpas fullt ut i samtliga aktiebolag. Det nu ifrågavarande villkoret utgör exempel på ett sådant villkor där avsteg kan behöva göras i något eller några fall. Villkoret aktualiseras sannolikt främst i situationer där det rör sig om stora bolag och revisionsbyrån blivit entledigad redan efter ett eller två år av mandatperioden. Av bl.a. detta skäl är det FAR:s rekommendation att de allmänna villkoren under en övergångstid skall gälla endast vid revision av kapitalmarknadsbolag. Villkoren kan dock samtidigt tjäna som vägledning vid revision även av övriga bolag.

I andra situationer (än den nyss behandlade) där revisionsbyrån tvingas avbryta revisionsuppdraget i förtid på grund av omständigheter som klientbolaget framkallat, skall revisionsbyrån endast erhålla ersättning av bolaget för nedlagt arbete och upplupna kostnader på grund av revisionsuppdraget.

När det gäller revisionsbyråns rätt att frånträda uppdraget i förtid om klientbolaget är i dröjsmål med betalningen, ligger det i sakens natur att revisionsbyrån skall tillämpa denna rätt på ett sådant sätt att klientbolaget inte försätts i ”revisorsnöd”.

Det kan naturligtvis också förekomma, även om detta i praktiken sannolikt hör till rena undantagsfall, att revisionsbyrån önskar avbryta revisionsuppdraget i förtid utan att det föreligger något objektivt godtagbart skäl (som exempel på objektivt godtagbara skäl kan nämnas att revisionsbyrån tappat förtroende för klientbolagets företagsledning eller att det uppstått en jävssituation som revisionsbyrån inte framkallat). I en sådan situation är det rimligt att revisionsbyrån lämnar klientbolaget skälig ersättning för de direkta kostnader som uppstår för bolaget med anledning av revisionsbyråns avsägelse. Ersättningsskyldigheten bör begränsas till ett visst högsta belopp som får avtalas mellan parterna.

10. Ansvar och försäkring

Torde inte kräva några särskilda anvisningar eller kommentarer.

11. Skadeslöshetsförbindelse

Detta avsnitt tar sikte på situationer då klientbolaget direkt eller indirekt genom företagsledningen brustit i sina skyldigheter mot revisionsbyrån och detta lett till ekonomisk skada (kostnader) för revisionsbyrån till följd av anspråk från tredje man. I sådana situationer skall klientbolaget ersätta revisionsbyrån för dessa kostnader om anspråket är hänförligt till det revisionsuppdrag som omfattas av uppdragsbrevet.

FAR:s allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan revisionsbyrån (”Revisionsbyrån”) och klientbolaget (”Bolaget”), om inte annat följer av tvingande bestämmelser i lag eller annan författning. Med ”Företagsledningen” avses i det följande Bolagets styrelse och verkställande direktör.

Vad som nu sagts äger motsvarande tillämpning för det fall en fysisk person hos Revisionsbyrån valts till revisor i Bolaget

2. Revisionsbyråns ansvar att följa god revisors- och revisionssed

Revisionen syftar bl.a. till att kvalitetssäkra Bolagets ekonomiska information till marknaden. Revisionsbyrån granskar dels Bolagets årsredovisning och bokföring (räkenskapsrevision), dels Företagsledningens förvaltning (förvaltningsrevision). Slutsatserna från denna granskning rapporteras årligen i en revisionsberättelse som läggs fram för aktieägarna vid den bolagsstämma som skall behandla årsredovisningen.

Revisionsbyrån skall utföra uppdraget i enlighet med de krav som följer av aktiebolagslagen och revisorslagen samt god revisors- och revisionssed. Revisionsbyrån skall informera Bolaget om eventuella ändringar i kraven som är av väsentlig betydelse för arbetets inriktning och omfattning.

Revisionsbyrån kommer att utföra revisionsuppdraget i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att Revisionsbyrån planerar och genomför revisionen för att Revisionsbyrån i rimlig grad skall försäkra sig om att årsredovisningen [och koncernredovisningen] inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att bedöma redovisningsprinciperna och Företagsledningens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som Företagsledningen gjort när den upprättat årsredovisningen [och koncernredovisningen] samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen [koncernredovisningen]. I uppdraget ingår också att lämna ett uttalande om ansvarsfrihet för Företagsledningen. Till grund för detta uttalande kommer Revisionsbyrån att ta del av väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att bedöma om Företagsledningen (någon styrelseledamot eller verkställande direktören) är ersättningsskyldig mot Bolaget. Revisionsbyrån kommer även att granska om Företagsledningen på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Revisionen baseras i viss omfattning på urval samt har andra inneboende begränsningar. Tillsammans med de begränsningar som finns inbyggda i systemen för redovisning och intern kontroll medför detta risk för att felaktiga uppgifter i årsredovisningen som är väsentliga och som har sin orsak i oegentligheter och fel inte upptäcks. Motsvarande gäller med avseende på oegentligheter och fel i Företagsledningens förvaltning.

3. Bolagets och företagsledningens ansvar och medverkan

Företagsledningen ansvarar bl.a. för följande.

 • Förvaltningen av Bolaget och härvid bl.a. skyddandet av Bolagets tillgångar.

 • Fastställandet och tillämpningen av lämpliga redovisningsprinciper.

 • Vidtagandet av åtgärder för att Bola gets bokföring fullgörs i överensstämmelse med lag samt kontrolleras på ett betryggande sätt. Motsvarande gäller också med avseende på Bolagets skyldigheter beträffande skatter och avgifter.

 • Upprättande och vidmakthållande av intern kontroll

 • Förebyggandet och upptäckandet av oegentligheter och fel genom införandet av lämpliga redovisningssystem och system för intern kontroll.

 • Identifiering och analys av affärsmässiga risker i bolagets verksamhet

 • Upprättandet av årsredovisning, i förekommande fall koncernredovisning, i lagstadgad tid och med erforderliga upplysningar.

Företagsledningen skall

 • ge Revisionsbyrån tillfälle att genomföra granskningen och lämna Revisions byrån alla upplysningar och det biträde som Revisionsbyrån bedömer vara nöd vändigt för att uppdraget skall kunna fullgöras enligt lag och god revisions sed,

 • medverka till framtagandet av sådana uttalanden som Revisionsbyrån skall inhämta från Bolaget enligt god revisionssed,

 • ansvara för att sådana förhållanden som av företagsledningen bedöms vara av väsentlig betydelse för revisionen delges Revisionsbyrån för kännedom.

Bolaget ansvarar för att den information som Företagsledningen och övriga företrädare för Bolaget lämnar till Revisionsbyrån är korrekt och fullständig samt att informationen kan läggas till grund för Revisionsbyråns arbete i enlighet med uppdraget.

Vad nu sagts innebär ingen begränsning i Revisionsbyråns skyldighet att utföra revisionsuppdraget i enlighet med god revisionssed. Revisionsbyrån verkställer därför granskningen i den omfattning som den anser vara nödvändig.

4. Bemanningen av uppdraget m.m.

Har Bolaget utsett Revisionsbyrån till revisor, utser Revisionsbyrån en av de verksamma revisorerna i Revisionsbyrån att vara huvudansvarig för revisionen. Revisionsbyrån har rätt att efter samråd med Bolaget utse ny huvudansvarig revisor. Har Bolaget vid bolagsstämma utsett auktoriserad eller godkänd revisor leds uppdraget av denne.

Den ansvariga revisorn har rätt att anlita medarbetare i uppdraget och vid behov konsultera specialister inom och utom Revisionsbyrån.

Revisionsbyrån har rätt att utföra uppdraget hos Bolaget, i Revisionsbyråns lokaler eller på annan plats efter vad som bedöms lämpligt

5. Dokumentation m.m.

Revisionsbyrån dokumenterar sitt arbete i enlighet med lag och god revisionssed och förvarar dokumentationen i minst tio år och på sådant sätt att den inte blir tillgänglig för obehöriga.

Dokumentationen avser sådana förhållanden som har betydelse för Revisionsbyråns fullgörande av uppdraget. I dokumentationen ingår även korrespondens samt kopior av revisionsberättelser, promemorior och andra utlåtanden eller intyg som Revisionsbyrån lämnat

Dokumentationen är Revisionsbyråns egendom. Byrån är inte förpliktigad att tillhandahålla Bolaget, eller annan, dokumentationen såvida detta inte följer av författning eller myndighets beslut.

Andra skrivelser från Revisionsbyrån inom ramen för revisionsuppdraget än revisionsberättelsen och övriga yttranden enligt aktiebolagslagen och aktiebolagsförordningen får inte användas av Bolaget för annat än internt bruk, om inte Revisionsbyrån dessförinnan lämnat sitt skriftliga samtycke eller sådant användande följer av författning eller myndighetsbeslut

När uppdraget upphör, skall parterna lämna tillbaka egendom, t.ex. dokument, programvara och annan utrustning som tillhör den andra parten.

6. Tystnadsplikt

Revisionsbyrån är enligt lag och god revisorssed underkastad tystnadsplikt avseende sådan information om Bolaget som framkommer i samband med revisionen, Från tystnadsplikten undantas sådana upplysningar som

 • är allmänt kända eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot Revisionsbyråns tystnads plikt,

 • Revisionsbyrån måste lämna enligt författning eller till följd av yrkesmässig skyldighet eller för att efterkomma myndighets beslut

Revisionsbyrån har vidare rätt att i samband med rättsligt förfarande lämna information i den mån det krävs för att skydda sina rättmätiga intressen.

7. Arvode

7.1 Arbete utförs på löpande räkning baserad på nedlagd tid.

7.2 Förändringar i regelverken för områden som redovisning och bolagsstyrning, förändrade risker för ett företag samt för ändrade förväntningar på revisionen gör att det på förhand inte går att beräkna ett specifikt arvodesbelopp för den lagstadgade revisionen. Revisionsbyrån kan dock ange principer för arvodesdebiteringen och – utifrån angivna förutsättningar – lämna en uppskattning av förväntade insatser.

För det fall uppgift om uppskattat arvode lämnas, grundar sig uppgiften på en samlad bedömning av relevanta omständigheter, såsom arten och omfattningen av Bolagets verksamhet, revisionsrisken, tillförlitligheten i Bolagets interna kontroll och rutiner i övrigt, uppdragets bemanning, de kunskaper och den erfarenhet som Revisionsbyrån behöver utnyttja i uppdraget samt uppskattad tidsåtgång för uppdragets utförande.

7.3 Om inte annat anges i uppdragsbrevet, grundas uppgift om uppskattat arvode på följande förutsättningar.

 • Att verksamhetens omfattning, inriktning och organisation är i allt väsentligt stabil och oförändrad jämfört med föregående år.

 • Att förvaltningen i Bolaget sköts på ett sätt som är förenligt med aktiebolagslagen och bolagsordningen samt annan för Bolagets verksamhet tillämplig lag.

 • Att system av betydelse för redovisningen är ändamålsenliga, fungerar väl och är oförändrade under hela räkenskapsåret.

 • Att den löpande redovisningen är av god standard och att en tillfredsställande intern kontroll föreligger under hela räkenskapsåret.

 • Att kontroller i väsentliga redovisnings system har dokumenterats.

 • Att års- och delårsbokslut är upprättade, avstämda, fullständiga och väl dokumenterade samt analyserade av Bolaget innan granskningen av dessa påbörjas.

 • Att Bolaget levererar bokslut, årsredovisning och annat underlag för granskning i god tid före granskningen eller enligt den tidsplan som anges i uppdragsbrevet eller annan överenskommelse.

 • Att Bolaget och dess företrädare finns tillgängliga för att bistå Revisionsbyrån med nödvändig information.

 • Att det inte sker några väsentliga eller omfattande förändringar i de regler som är tillämpliga på Bolagets verksamhet eller revisionsuppdragets utförande.

7.4 Revisionsbyrån förbehåller sig rätten att avvika från ett uppskattat arvode, om förutsättningarna enligt p. 7.3 inte är uppfyllda. Detsamma gäller för det fall omständigheter och förhållanden uppstår, vilka inte kunnat beaktas när storleken på arvodet uppskattades. Justerat arvode avser samtliga merkostnader för Revisionsbyrån föranledda av nya omständigheter och förhållanden eller förändrade förutsättningar,

7.5 Utöver arvode debiterar Revisionsbyrån Bolaget för mervärdesskatt samt för utlägg och kostnader i samband med revisionsuppdraget som t.ex. utlägg för resor, kost och logi.

8. Fakturering m.m.

8.1 Revisionsbyrån fakturerar Bolaget löpande månadsvis, baserat på nedlagd tid och utlägg. Betalning skall ske av Bolaget senast inom tjugo dagar från fakturadatum eller den tidigare dag som överens kommits. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Revisionsbyrån äger dock alltid rätt att fakturera Bolaget a conto månadsvis eller kvartalsvis baserat på uppskattat årsarvode. Revisionsbyrån skall alltid underrätta Bolaget om eventuella förändringar i faktureringsvillkoren.

8.2 Revisionsbyrån äger rätt att vid Bola gets dröjsmål med betalning av förfallna fakturor begära förskottsbetalning av uppskattat arvode för återstående revisionsarbete under det aktuella räkenskapsåret. Revisionsbyrån är inte skyldig att påbörja revisionsarbetet avseende ett nytt räkenskapsår förrän samtliga Revisionsbyråns fordringar på grund av det tidigare räkenskapsårets revisionsarbete slutreglerats av Bolaget.

Revisionsbyrån äger även rätt till förskottsbetalning av uppskattat arvode för lagstadgade tilläggsuppdrag t.ex. vid granskning av prospekt, emissioner och fusioner.

Revisionsbyrån behöver inte påbörja arbete med sådana extra insatser förrän förskottsbetalning är erlagd av Bolaget

8.3 Revisionsbyrån skall på begäran av Bolaget lämna specifikation över utfört arbete.

9. Uppdragets upphörande i förtid

Bolaget har rätt att när som helst och oavsett skäl avbryta uppdraget i förtid. Om uppdraget upphör i förtid, skall Bolaget ersätta Revisionsbyrån för utfört arbete och för utlägg samt för 25 procent av arvodet för återstående mandatperiod, dock lägst 25 och högst 100 procent av arvodet för ett räkenskapsår. Sådan ersättning för återstående mandatperiod skall inte utgå, om uppdraget upphört på grund av tvingande bestämmelse i lag eller annan författning, myndighetsbeslut eller om uppdraget av annat skäl inte har kunnat fullföljas t.ex. på grund av att ett sådant fullföljande ansetts strida mot god revisorssed eller god revisionssed. Inte heller skall sådan ersättning utgå om uppsägningen är föranledd av sådant väsentligt avtalsbrott från Revisionsbyråns sida som givit Bolaget rätt att häva uppdraget

Revisionsbyrån har rätt och ibland även skyldighet i enlighet med lag och god revisorssed (se exempel nedan) att avbryta uppdraget i förtid. Om Revisionsbyrån under sådana förutsättningar avbrutit uppdraget, skall Revisionsbyrån erhålla full ersättning av Bolaget för nedlagt arbete och upplupna kostnader på grund av revisionsuppdraget

Revisionsbyrån har rätt att frånträda revisionsuppdraget i förtid, för det fall att Bolaget är i dröjsmål med betalning av revisionsarvodet eller arvode för annat uppdrag som Revisionsbyrån åtagit sig att utföra för Bolaget. Revisionsbyrån har även rätt att frånträda uppdraget för det fall Bolaget begår väsentligt avtalsbrott gentemot Revisionsbyrån. För det fall frånträdande av uppdraget sker enligt detta stycke skall vad som föreskrivs om Bolagets ersättningsskyldighet mot Revisionsbyrån i första stycket denna punkt äga tillämplighet.

För det fall uppdraget upphör av skäl angivna i andra och tredje stycket i denna punkt äger Bolaget inte rätt till någon ersättning från Revisionsbyrån.

Om Revisionsbyrån avsäger sig uppdraget i förtid utan något objektivt godtagbart skäl eller för det fall Bolaget säger upp uppdraget till följd av väsentligt avtalsbrott från Revisionsbyråns sida, är Bolaget berättigat till skälig ersättning för den direkta skada som Bolaget åsamkats. Ersättningsskyldigheten är dock alltid begränsad till högst ( ) kr.

10. Ansvar och försäkring

Revisionsbyråns skadeståndsansvar till följd av eventuella försummelser i uppdraget regleras i aktiebolagslagen. Revisionsbyrån skall inneha försäkring för den ersättningsskyldighet som Revisionsbyrån kan ådra sig i sin revisionsverksamhet. Försäkringen skall uppfylla Revisorsnämndens krav, Eventuellt skadeståndsanspråk skall framställas skriftligen utan dröjsmål med angivande av grunden för anspråket

11. Skadeslöshetsförbindelse

För det fall Revisionsbyrån åsamkas kostnad till följd av anspråk från tredje man såsom skadestånd, rättegångskostnader inkluderande ombudsarvode eller andra liknande kostnader skall Bolaget, under nedan angivna förutsättningar, ersätta Revisionsbyrån för nämnda kostnader. Bolaget skall under samma förutsättningar ersätta Revisionsbyrån för Revisionsbyråns eget arbete och kostnader.

Förutsättningarna för Bolagets ersättningsskyldighet är att

 • anspråket från tredje man är hänförligt till lagstadgad revision (inkluderande även lagstadgade tilläggsuppdrag och/eller revisionsrådgivning) och

 • det förhållande som grundar tredje mans krav mot Revisionsbyrån inte skulle ha förelegat eller uppkommit om inte Bolaget genom Företags ledningen brustit i sina skyldigheter mot Revisionsbyrån enligt dessa villkor.

UPPDRAGSBREV

Vi (jag) har av bolagsstämman i Y AB fått uppdraget att utföra revision i Y AB. Vi (jag) bekräftar genom detta brev att vi (jag) åtar oss (mig) uppdraget. Uppdraget löper under fyra räkenskapsår fram till slutet av den ordinarie bolagsstämma som skall hållas under år 200X.

Revisionsuppdraget omfattar

 • granskning enligt aktiebolagslagen av Y ABs bokföring och årsredovisning samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget som syftar till att ge oss (mig) underlag för vår (mm) revisionsberättelse till bolagsstämman,

 • annan granskning och rapportering som det enligt aktiebolagslagen ankommer på bolagets revisor att utföra (”lagstadgade tilläggsuppdrag”),

 • biträde och rådgivning som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning och annan jämförbar rådgivning (”revisionsrådgivning”).

För uppdraget gäller bilagda av FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen, fastställda allmänna villkor för lagstadgad revision av aktiebolag (med följande tillägg, avvikelser eller förändringar ... ).

Uppdraget omfattar inte annan rådgivning som går utöver revisionsrådgivning. För sådana tjänster, t.ex. redovisnings- och deklarationsbiträde, gäller särskilda villkor.

Med vänlig hälsning

REVISIONSBYRÅN X

Uppdragets villkor accepteras

Y AB

(underskrift av behörig firmatecknare)

Förslag till Uppdragsbrev

Vid sitt sammanträde den 7 juni (efter denna tidnings pressläggning) förväntades FAR:s styrelse fastställa förslaget till uppdragsbrev och allmänna villkor för lagstadgad revision av svenska aktiebolag.