Innehåll

Balans nr 8–9 2005

Aktuell information

Aktiemarknadsnämnden

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på <http://www.aktiemarknads-namnden.se>

Uttalande 2005:16

Tillåtet villkor vid offentligt bud (anonymt)

Uttalande 2005:18

Erinran om budplikt, brott mot god sed (Linc – Stille)

Uttalande 2005:20

Undantag från budplikt (Erik Selin Fastigheter – Enlight)

Uttalande 2005:21

Förlängd frist för uppköpsprospekt (Lawson Software Inc – Intentia)

Uttalande 2005:24

Undantag från budplikt (Catella – IBS)

Uttalande 2005:26

Förlängd frist för uppköpsprospekt (Ittur Industrier – Rörvik Timber)

Uttalande 2005:27

Undantag från budplikt (Net-house Precio, Precio – Forum SQL)

Uttalande 2005:28

Undantag från budplikt (Erik Selin Fastigheter – Enlight)

Uttalande 2005:29

Undantag från budplikt (Adiutare – Lightlab)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida <http://www.far.se>

Till Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Remiss av den europeiska kommissionens förslag till lagstiftning inom mervärdesskatteområdet, KOM(2005) 89 slutlig om åtgärder för att förenkla skatteuppbörden samt för att stävja skattefusk och skatteundandragande

FAR välkomnar kommissionens initiativ att föreslå åtgärder som skall förenkla skatteuppbörden samt stävja skattefusk och skatteundandragande, men anser att lagstiftningsförslagen inte bör antas med nuvarande utformning.

FAR menar att förslaget – som ger medlemsstaterna möjlighet att införa nationellt anpassade bestämmelser för att omvärdera vissa trans aktioner till marknadsvärdet – innebär att grundtanken om en harmoniserad inre marknad blir alltmer avlägsen. Den föreslagna terminologin ger enligt FARs mening stort utrymme för skönsmässiga bedömningar och variationer mellan medlemsstaterna. FAR anser att det vore bättre om medlemsstaterna kunde enas om gemensamma åtgärder och definitioner med avseende på skattefusk respektive skatteundandraganden.

FAR anser att den föreslagna möjligheten att införa omvänd betalningsskyldighet på vissa områden medför ytterligare avsteg från principen att mervärdesskatt skall tas ut i varje led.

Dessutom kommer en särskild reglering som avser bygg-, reparations-, rengörings-, underhålls-, ombyggnads- och rivningstjänster avseende fast egendom inte enbart att beröra en specifik bransch utan flertalet företag vilka – oavsett verksamhetsområde – måste upphandla sådana tjänster. FAR befarar att den omvända betalningsskyldigheten kan komma att medföra en avsevärd administrativ börda för de företag som berörs.

Läs remissvaret i sin helhet på <www.far.se>

Till Skatteverket

Rättsenhet 2

Förenklad faktura – utkast till föreskrift och konsekvensutredning/analys

FAR tillstyrker i princip förslagen. FAR föreslår dock några justeringar avseende exempelvis definitionen av begreppet mindre belopp samt beskrivningen av handelsbruk m.m.

Läs remissvaret i sin helhet på <www.far.se>

Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Enheten för energifrågor

Slutbetänkande från FlexMex2-utredningen, SOU 2005:10

FAR kommenterar endast den del av slutbetänkandet från FlexMex2-utredningen som behandlar uppföljning av rutiner, arbetsformer och organisation (sidorna 141–151, SOU 2005:10).

FAR tillstyrker inte delegationens förslag till huvudalternativ i den del som rör tilldelningsprocesserna.

Läs remissvaret i sin helhet på <www.far.se>

Till Finansdepartementet

Finansmarknadsavdelningen

Remissvar avseende betänkande om Reformerat system för insättningsgarantin

FAR anser det vara positivt att Finansdepartementet företar en översyn av systemet för att bibehålla den goda stabiliteten i de finansiella systemen.

FARs remissvar begränsas till det avsnitt som avser revisorns intyg och har i övrigt inget att anföra.

Revisorns intyg

Enligt förslag till lag om insättningsgaranti 22 § skall de uppgifter som av institutet lämnas till garantimyndigheten och som utgör underlag för institutets avgift granskas av institutets valda revisor. Detta förfaringssätt överensstämmer med tidigare reglering.

FAR anser det vara mycket väsentligt att utformningen av intyget för underlag vid beräkning av avgift för insättningsgaranti sker i överensstämmelse med vedertagna revisionsstandarder och tillhörande formkrav. FAR ser gärna att utvecklingen av intyget sker genom ett samarbete mellan FAR och ansvarig myndighet.

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för finansiella företag

Till Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Betänkande om beskattning vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet (SOU 2005:19)

FAR tillstyrker att de förändringar som föreslås i utredningen genomförs.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Justitiedepartementet

Följdlagstiftning med anledning av ny aktiebolagslag

FAR har inga synpunkter på utkastet.

Till Miljö- och samhällsuppbyggnadsdepartementet

Enheten för energifrågor

Naturvårdsverkets och Energimyndighetens rapport ”Handel med utsläppsrätter – erfarenheter för införandet av EU:s handelssystem”

FAR kommenterar endast kapitel 4.2.2 ”Beredningsprocessen” och kapitel 6 ”Övervakning, rapportering, verifiering och tillsyn” (sid. 52–53, respektive sid. 72–80).

FAR avstyrker Naturvårdsverkets och Energimyndighetens förslag att förändringar av beredningsprocessen inte erfordras. FAR anser vidare att gränssnittet mellan den ackrediterade kontrollören och den ekonomiska revisorn i nuvarande utformning inte satts optimalt. Ytterligare justeringar bör göras.

Läs remissvaret i sin helhet på <www.far.se>

Till Justitiedepartementet

Promemoria ”Framskjuten tillämpningstidpunkt för nya värderingsbestämmelser i årsredovisningslagarna”(Ju2005/5758/L1)

FAR tillstyrker de förändringar i ÅRL (årsredovisningslagen 1995:1554), lagen (2004:1176) om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2004:1178) om ändring i lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag som föreslås i Justitiedepartementets promemoria.

Enligt FARs bedömning är det dock olyckligt att införandet av lagändringarna försenas.

Yttrandet har avgivits av FARs redovisningskommitté

Till Finansdepartementet

Skatte- och tullavdelningen

Finansdepartementets promemoria – Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. (Fi2005/3215)

FAR tillstyrker att de förändringar som föreslås i promemorian genomförs.

Yttrandet har avgivits av FARs skattekommitté

Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Ds 2005:19 ”De projekt-baserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och länkdirektivet” samt Statens energimyndighets rapport ”Godkännande av JI- och CDM-projekt – process och organisation för Designated National Authority och JI Focal Point i Sverige”

FAR avstår från att yttra sig.

Yttrandet har avgivits av FARs referensgrupp för hållbar utveckling

Till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet

Rättsenheten

Vissa lagändringar avseende handeln med utsläppsrätter

FAR har tagit del av Departementspromemorian och har ingenting att invända.

FAR hänvisar dock till tidigare framförda synpunkter angående behovet av ytterligare lagändringar i remissvaren rörande:

  • Naturvårdsverkets och Energimyndighetens rapport ”Handel med utsläppsrätter – erfarenheter för införande av EU:s handelssystem” samt Energimyndighetens rapport ”Riktmärken som bas för tilldelning av utsläppsrätter i energisektorn”

  • FlexMex2-delegationens slutbetänkande ”Handla för bättre klimat – från införande till utförande” (SOU 2005:10).

Yttrandet har avgivits av FARs referensgrupp för hållbar utveckling

FAR har också svarat på följande utländska remisser (remissvaren finns att läsa på &lt;www.far.se&gt;):

To IFAC

ED 24 – Financial Reporting Under the Cash Basis of Accounting – Disclosure Requirements for Recipients of External Assistance

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretations D12 – Service Concession Arrangements – Determining the Accounting Model, D13 – Service Concession Arrangements – The Financial Asset Model and D14 – Service Concession Arrangements – The Intangible Asset Model

To Technical Director, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

ED ISA 705 Modifications to the Opinion in the Independent Auditor’s Report and ISA 706 Emphasis of Matter Paragraphs and Other Matters Paragraphs in the Independent Auditor’s Report

To Technical Director, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

ED ISA 600 (Revised) The Audit of Group Financial Statements

To Technical Director, International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

ED ISA 260 (Revised) The Auditor’s Communication with Those Charged with Governance

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D17 IFRS 2 – Group and Treasury Share Transactions

To International Accounting Standards Board

IFRIC Draft Interpretation D16 Scope of IFRS 2

To International Accounting Standards Board

Draft Memorandum of Understanding on the role of Accounting Standard-setters and their relationships with the IASB

To International Federation of Accountants

Competence Requirements for Audit Professionals