Innehåll

Balans nr 1 2006

Noteringar: Bolag bötar på börsen

I december bötfällde Stockholmsbörsens disciplinnämnd två bolag för brott mot noteringsavtalet. Fastighets AB Balde fick böta närmare 200 000 kronor och NOTE AB närmare 400 000 kronor. Fischer Partners Fondkommission AB fick böta 300 000 kronor för överträdelser av de regler som gäller för medlemsföretagens orderläggning.

Balder hade i bokslutskommunikén sagt att bolaget förväntade sig ett positivt resultat och positivt kassaflöde för helåret 2005. I den tryckta årsredovisningen, som var tillgänglig på bolagets hemsida i mitten av april, angavs att bolaget hade en ambition att visa ett positivt resultat och ett positivt kassaflöde under slutet av 2005. Uppgiften i årsredovisningen – en prognosjustering – offentliggjordes inte på föreskrivet sätt genom årsredovisningen, utan först den 22 april 2005 i samband med publiceringen av rapporten för första kvartalet.

I fallet NOTE gällde överträdelsen offentliggörandet av ”information som i inte oväsentlig grad är ägnad att påverka värderingen av ett bolags aktier”. Enligt börsreglerna ska detta ske genom att informationen lämnas till tidningar och nyhetsbyråer.

Enligt regler som gäller för börsens medlemsföretag ska en order som läggs av en mäklare i börsens handelssystem återspegla det aktuella marknadsvärdet för respektive aktier. Detta till trots hade vid flera tillfällen kunder till Fischer ”lagt automatiskt förmedlade order i ett flertal bolag på ett sätt som i varierande grad inneburit brott mot en rimlig tolkning av de angivna reglerna om orderläggning”.