I december kom en promemoria från justitiedepartementet med förslag till författningsändringar som ska göra det möjligt för aktiebolag att lämna in anmälningar för registrering, ansökningar och årsredovisningar till Bolagsverket elektroniskt.

– Vi välkomnar promemorian. En lagändring som innebär att Bolagsverket får ta emot årsredovisningar elektroniskt är en förutsättning för att XBRL ska kunna utnyttjas på bästa tänkbara sätt. Vi har väntat länge på dessa lagändringsförslag, säger Maria Bengtson som är projektledare på XBRL Swedens sekretariat.

Promemorian innehåller även förslag om att uppgifter som registreras i aktiebolagsregistret och som i dag kungörs på svenska, även ska kunna registreras och kungöras på annat officiellt språk inom Europeiska unionen eller på norska eller isländska. Det föreslås också att en årsredovisning ska få upprättas elektroniskt och undertecknas med en avancerad elektronisk signatur.

Förslagen syftar bland annat till att genomföra ett EG-direktiv om ändringar i det första bolagsrättsliga direktivet. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2006.

– Bolagsverket har planer på att redan under tidig vår testa inskickandet av elektroniskt upprättade årsredovisningar via XBRL, säger Maria Bengtson.