Som framgått av FAR-meddelande nummer 25 från den 14 december 2005, som återges på detta uppslag, finns nya mallar för standardutformningen av revisionsberättelser som lämnas (dateras) den 1 januari 2006 och senare.

Observera att den nya aktiebolagslagens benämning på den stämma där revisionsberättelsen ska behandlas är ”årsstämma” (jfr 7 kap. 10 och 11 § aktiebolagslagen (2005:551)), vilket inte framgick av det ursprungliga FAR-meddelandet men rättats till i versionerna nedan. Observera också att ”årsstämma” anges dels direkt under rubriken, dels vid uttalandena (i ”tillstyrkandestycket”).

Det har kommit frågor om styrelsens beslut (se nedan) att ta bort ”därmed” vid uttalandet om årsredovisningens rättvisande bild. Jag avser att återkomma till detta i ett senare nummer av Balans.

FAR-meddelande nr 25

FAR:s styrelse beslutade den 13 december 2005 om ändrade/nya mallar för standardutformningen av en revisionsberättelse i aktiebolag (aktiebolag utan koncern respektive moderbolag som upprättar sin koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen samt en ny mall där koncernredovisningen är upprättad i enlighet med IFRS sådana de antagits av FAR och årsredovisningslagen). Mallarna ska användas för revisionsberättelser som lämnas efter den 31 december 2005.

Ändringar i mallen för aktiebolag utan koncern respektive moderbolag i ”ÅRL” jämfört med respektive mall som finns i Samlingsvolymen 2005 del 2 kommenteras nedan och är markerade med under strykning respektive överstrykning i mallarna. Dessa ändringar är givetvis också beaktade i den nya IFRS-mallen.

Hög men inte absolut säkerhet som grund för revisorns uttalanden

Ändringen till ”hög men inte absolut säkerhet” är en anpassning till terminologin i det nya ramverket för bestyrkandeuppdrag som remissbehandlats under 2005 och som kommer att publiceras i 2006 års version av Samlingsvolymen del 2. Den ändrade ordalydelsen är inte avsedd att vara någon ändring i sak beträffande den grund som revisorn har för sina uttalanden vid en revision.

Borttaget av ”därmed” vid uttalandet om rättvisande bild

Revisorns uttalande om rättvisande bild är alltid knutet till den föreställningsram för finansiell rapportering som den finansiella informationen är upprättad i enlighet med. Tillägget ”därmed” fyller ingen funktion och har därför tagits bort.

FAR:s styrelse har beslutat om följande nya mall för standardutformningen av revisionsberättelsen i de aktiebolag som upprättat sin koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen.

”Sådana de antagits av EU”

Uttrycket ”sådana de antagits av EU” avser att markera att det är just de enskilda IFRS som antagits av EU och i det skick de antagits som gäller och inte IASB:s totala uppsättning av IFRS.

Avvikelser från EU:s IFRS

Det pågår ett arbete inom FEE för utformning av texten i revisionsberättelsen när en koncernredovisning upprättats med avvikelse från IFRS sådana de antagits av EU. FAR återkommer till resultatet av detta arbete.

Auktor revisor Lars-Gunnar Larsson är teknisk sekreterare på FAR, lars-gunnar.larsson@far.se

Revisionsberättelse i aktiebolag utan koncern

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Organisationsnummer 556000-0000

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig (oss) om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.)

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

A.A.

Auktortiserad/Godkänd revisor

Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med årsredovisningslagen

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Organisationsnummer 556000-0000

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig (oss) om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.

Årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets och koncernens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.)

Jag (Vi) tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

AA

Auktoriserad/Godkänd revisor

Revisionsberättelse i aktiebolag för moderbolag som upprättar koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen

REVISIONSBERÄTTELSE

Till årsstämman i Organisationsnummer 556000-0000

Jag (Vi) har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i för år ÅÅÅÅ (räkenskapsåret...). Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Mitt (Vårt) ansvar är att uttala mig (oss) om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av min (vår) revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag (vi) planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig (oss) om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för mitt (vårt) uttalande om ansvarsfrihet har jag (vi) granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag (Vi) har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag (Vi) anser att min (vår) revision ger mig (oss) rimlig grund för mina (våra) uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

(Särskild förteckning över lån och säkerheter har upprättats i enlighet med vad som föreskrivs i aktiebolagslagen.)

Jag (Vi) tillstyrker att ”årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar (behandlar) vinsten (förlusten) i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Ort den DD månad ÅÅÅÅ

AA

Auktoriserad/Godkänd revisor