Balans nr 1 2006

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalande 2005:49

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2005:50

Tolkning budpliktsregler (Nordnet Pensionsförsäkrings AB)

Undantag från budplikt (TBS Infrastructure AB – Glocalnet)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida http://www.far.se

Till Finansinspektionen

FI Dnr 05-191-250 – Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag respektive för försäkringsföretag

FAR vill uppmärksamma Finansinspektionen på de begränsningar som följer av 4 kap. 6 § ÅRFL och samtidigt framför uppfattningen att en förändring i verkligtvärde på rörelsefastigheter skall redovisas mot eget kapital först efter 2008.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se.

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för finansiella företag

Till Justitiedepartementet

Ds 2005:45 – Europakooperativ

FAR har inga erinringar mot förslagen i promemorian.

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för revisions- och bolagsrätt

Till Skatteverket

Dnr 130 458073-05/111 – Skatteverkets förslag till allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) att tillämpas fr.o.m. år 2006

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Finansdepartementet

SOU 2005:87 – Betänkandet: Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs

FAR avstår från att yttra sig.