Balans nr 1 2006

Aktuell information från FAR

Aktiemarknadsnämnden

Uttalande 2005:49

Uttalanden från Aktiemarknadsnämnden kan i sin helhet läsas på www.aktiemarknadsnamnden.se

Uttalande 2005:50

Tolkning budpliktsregler (Nordnet Pensionsförsäkrings AB)

Undantag från budplikt (TBS Infrastructure AB – Glocalnet)

Remissvar

Balans publicerar under denna vinjett utdrag ur FAR:s ställningstaganden till remisser. Remissvaren i sin helhet finns på FAR:s hemsida http://www.far.se

Till Finansinspektionen

FI Dnr 05-191-250 – Förslag till ändringar av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag respektive för försäkringsföretag

FAR vill uppmärksamma Finansinspektionen på de begränsningar som följer av 4 kap. 6 § ÅRFL och samtidigt framför uppfattningen att en förändring i verkligtvärde på rörelsefastigheter skall redovisas mot eget kapital först efter 2008.

Läs remissvaret i sin helhet på http://www.far.se.

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för finansiella företag

Till Justitiedepartementet

Ds 2005:45 – Europakooperativ

FAR har inga erinringar mot förslagen i promemorian.

Yttrandet har avgivits av FAR:s referensgrupp för revisions- och bolagsrätt

Till Skatteverket

Dnr 130 458073-05/111 – Skatteverkets förslag till allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen (1999:1078) att tillämpas fr.o.m. år 2006

FAR tillstyrker förslaget.

Yttrandet har avgivits av FAR:s skattekommitté

Till Finansdepartementet

SOU 2005:87 – Betänkandet: Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs

FAR avstår från att yttra sig.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...