Ungefär hälften (49,9 %) av de, totalt 1 554 som deltagit i revisorsexamen mellan hösten 1998 och våren 2006, klarade provet. Och knappt hälften (48,3 %) av de, totalt 381 som deltog i högre revisorsexamen, klarade det provet under samma period.

Det visar den statistik som Revisorsnämnden presenterade vid ett möte i slutet av augusti dit nämndens examensråd hade bjudit in representanter från branschen för att utbyta erfarenheter från revisorsexamen och högre revisorsexamen.

Flera byrårepresentanter sa att man upplevde det som om tentanderna behövde mer tid för att förbereda sig inför proven nu än tidigare. Har proven blivit svårare?

Jan-Erik Gröjer visade att det i ett internationellt perspektiv inte är fler som blir underkända i Sverige är någon annat land. Sedan är det naturligtvis svårt att jämföra proven.

Gunilla Arvidsson från Revisorsnämnden presenterade också statistik över hur väl kvinnor respektive män klarar revisorsexamen och högre revisorsexamen. När det gäller revisorsexamen klarar sig männen och kvinnorna ungefär lika bra – ungefär hälften klarar sig. Men i högre revisorsexamen är männen bättre, ca 52 % procent klarar den mot bara 43 % av kvinnorna.

Många frågade också efter statistik över vilka frågor som är svårast, dvs. vilka frågor som tentanderna inte klarar.

Någon sådan statistik finns inte berättade Staffan Landén som är ansvarig provkonstruktör.

Examensrådet påpekade dock att det kan vara svårt att klara proven om man har specialiserat sig för tidigt. Det är viktigt med en bred erfarenhet.

Revisorsexamen

Endast vårprovet. Normalt är det två provtillfällen per år.

Godkända

Underkända

1998

1

1

1999

9

1

2000

11

3

2001

47

26

2002

156

114

2003

144

230

2004

172

167

2005

178

179

20061

57

58

Totalt antal tentander: 1 554

Högre revisorsexamen

Endast vårprovet. Normalt är det två provtillfällen per år.

Godkända

Underkända

1998

0

0

1999

1

1

2000

1

1

2001

6

3

2002

13

6

2003

30

31

2004

51

57

2005

63

77

20061

19

21

Totalt antal tentander: 381

Antal godkända och underkända tentander på Revisorsexamen och Högre revisorsexamen.

Revisorsnämndens examensråd

Ulla Nordin Buisman, auktor revisor Öhrlings Price-waterhouseCoopers (ordförande)

Bertil Gandemo, professor emeritus Lunds Universitet,

Jan-Erik Gröjer, professor Uppsala Universitet,

Hans Åkervall, auktor revisor KPMG,

Maria Östman, godkänd revisor Revidacta Revision