Balans nr 11 2006

Noteringar: Övervakningspanelen läggs ner

– Stockholmsbörsen tittar på olika interna alternativ

Efter att stockholmsbörsen fattade beslut om att inte längre köpa tjänster från Övervakningspanelen har Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden fattat beslut om att Panelen läggs ner när den granskat årets årsredovisningar, dvs. någon gång under våren 2007. Anders Ackebo förklarar att Stockholmsbörsen just nu tittar på olika interna alternativ för hur övervakningen ska kunna ske i framtiden.

Det är känt att de granskade bolagen framfört kritik att översynen är allt för mycket inriktad på detaljer. Professor Rolf Rundfeldt, som är en av dem som å Panelens vägnar synat redovisningar, delar dock inte den uppfattningen. Han säger att problemet är att företagen på många punkter inte följer standarderna.

– Att i det läget ta ställning för att vissa av avvikelserna kan accepteras är något som arbetsgruppen värjt sig mot. Istället har vi försökt markera att avvikelserna har olika dignitet och att det endast är ett fåtal som kan bli föremål för kritik av Panelen. De så kallade detalj synpunkterna är inte huvudmålet för genomgångarna utan ska mer ses som kostnadsfri service till företagen.

– Jag utgår från att man inser var kompetensen finns, säger Anders Nyrén, ordförande för Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden på tal om hur tillsynen ska se ut i framtiden.

Anders Ackebo förklarar att tillsynen är beroende av hur statsmakterna slutgiltigt bestämmer att EU:s Öppenhetsdirektiv ska implementeras i svensk lagstiftning. Enligt direktivet krävs bl.a. en ”kompetent myndighet” som ansvarar för att IFRS-standarderna för noterade koncerner tillämpas på ett korrekt sätt samt att noterade bolag offentliggör årsredovisningar inom en viss tidsfrist.

– Vi var en av tillskyndarna till att Panelen för övervakning av finansiell rapportering bildades i april 2003, förklarar Anders Ackebo.

Han säger att målet var att visa att ett privat alternativ fungerar. Man förutsatte att Panelen skulle kunna räknas som ”kompetent myndighet”. Panelens medlemmar blev, enligt Anders Ackebo, ett antal kloka och omdömesgilla personer som förstår sig på redovisning främst ur ett kundperspektiv.

– Det var viktigt för oss att Panelens verksamhet var oberoende och transparent, säger han.

Det senare kravet uppfylldes genom att man varje år redovisade verksamheten samt publicerade alla beslut.

Panelen ingår idag, efter en omorganisation hösten 2005, i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden (se faktaruta, nästa sida). Föreningen har ett kansli i Stockholm. Verksamheten finansieras med avgifter från de noterade bolagen och från huvudmännen.

Det är särskilda granskningsmän som på uppdrag av kansliet går igenom de noterade bolagens årsredovisningar. Av 2005 års redovisningar granskar de cirka en tredjedel. Därefter kan Panelen ta upp redovisningarna till behandling – efter beslut från Panelens presidium kallat ordförandegrupp. Så skedde med 16 procent av de granskade årsredovisningarna för år 2004.