Innehåll

Balans nr 11 2006

Noteringar: Skadeståndsansvar utrett

EU-kommissionen har nyligen publicerat studien Auditors’ Liability. Bland slutsatserna i rapporten noteras följande:

  • De fyra största revisionsbyråerna förväntas fortsätta dominera i storföretagssegmentet, bl.a. till följd av att de utsätts för ”obegränsat ansvar” i kombination med ”begränsad ansvarförsäkring”.

  • Nuvarande försäkringsskydd är helt otillräckligt i vissa EU-länder samtidigt som kostnaderna för försäkringsskyddet har ökat kraftigt under de senaste åren.

  • ”Obegränsat ansvar” försvårar rekrytering men också möjligheten att behålla duktiga medarbetare med delägarambitioner.

  • Nuvarande riskexponering gör att man inte kan utesluta att en av de stora byråerna kollapsar. En begränsning av revisorns skadeståndsansvar minskar denna risk.

  • Det behövs olika lösningar för olika länder.

Rapporten pekar på tre sätt att minska revisorns skadeståndsansvar:

  • Ett absolut tak.

  • Ett differentierat tak – kan variera i förhållande till klientföretagets storlek samt revisionsbyråns storlek eller revisionsarvodet.

  • Ett proportionellt ansvar.

Den nordiska revisorsorganisationen NRF framförde tidigare i år ett förslag om skadeståndsansvar enligt vilket man bl.a. föreslår en obligatorisk ansvarförsäkring för styrelseledamöter i större företag. NRF föreslår att ett tak införs för hur stort skadeståndsansvar som kan utdömas. Taket ska sättas i relation till kostnaden för revisionen. NRF skriver i sin rapport att orsaken till att man föredrar ett tak, är att det inte ska finnas någon risk för att ett enskilt ersättningsanspråk ska driva en byrå till konkurs.